Kriminalomsorgen kritisert for ulovlig isolasjon av innsatt

Vår klient hadde sultestreiket i en måned og var helsemessig svekket da han ble overført til isolasjonscelle i fengselet. Vi sendte klage til Sivilombudsmannen over klientens soningsforhold.

Kriminalomsorgen ble kritisert for å ha brukt feil hjemmelsgrunnlag, og vurderte at det ikke forelå noe hjemmelsgrunnlag for isolasjonen. Kriminalomsorgen isolerte dermed den innsatte ulovlig, og det er kjent at isolasjon kan medføre betydelig svekkelse av innsattes helse. Videre kritiserte Sivilombudsmannen at fengselet ikke brukte alternative løsninger i situasjonen som oppstod. Til slutt ble forholdene ved isolasjonsavdelingen kritisert. Blant annet kritiserte ombudsmannen at de belastninger på sikkerhetsavdelingen som ble presentert fra advokatene ikke ble nevnt i vedtakene, samt knyttet bemerkninger til fengselets oppfølging av innsattes uttalte søvnproblemer, hvor fengselet ser ut til å ha forsterket søvnvanskene ved å øke tilsynshyppigheten til tross for fengselslegens anmodning om reduksjon.

Ombudsmannen ba Kriminalomsorgsdirektoratet vurdere saken på nytt, og derunder ta stilling til om ombudsmannens merknader og den fornyede vurderingen gir grunnlag for å beklage utelukkelsen ovenfor den innsatte.

Den innsatte ble representert av advokat Frode Sulland og advokat Marit Lomundal Sæther.

Link til uttalelsen finner du her: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/utelukkelse-fra-fellesskap-med-andre-innsatte-i-forbindelse-med-sultestreik/