Klient frifunnet i lagmannsretten

Advokat Arne P. B. Sandvik har bistått en klient som var tiltalt for utelivsvold. Han ble frifunnet fullt ut i lagmannsretten, etter først å ha blitt dømt i tingretten.

– Jeg mener tingretten bommet både på juss og beviser når det gjelder spørsmålet om straffeskyld, så det er veldig bra at lagmannsrettens flertall, inkludert de to fagdommerne, fikk rettet opp i denne saken, sier Sandvik.

Saken dreide seg om et basketak utenfor et utested høsten 2021. Vår klient var opprinnelig tiltalt sammen med en annen. Fire personer hadde status som fornærmede. I tingretten ble klienten funnet skyldig i vold og medvirkning til vold, og dømt til fengsel i 8 måneder. Nå er han altså frifunnet både i straffesaken og for sivile krav (erstatning og oppreisning). Alminnelige strafferettslige regler om medvirkning og nødverge var sentrale.

– Dette var snakk om noen kaotiske minutter nattestid utenfor et utested. Det var ingen andre bevis enn forklaringene til de tilstedeværende. I slike tilfeller er det viktig å ha bevisreglene klart for seg når man tar stilling til straffeskyld, sier advokat Sandvik, som mener lagmannsrettens flertall har konkludert riktig.

– Klienten er selvsagt happy, sier advokat Sandvik, og legger til at han mener blant annet sammensetningen av flertallet tilsier at påtalemyndigheten nå bør godta dommen.

NAV: Nei, nei og atter nei!

I februar 2016 søkte en ung mann som var rammet av MS om å få innvilget halv uføretrygd.

Multippel sklerose er en sykdom ingen ønsker seg, med dødelig utgang for 60-80 %, den forverres og krever livslang oppfølging og behandling. Kureres kan sykdommen ikke.

Da han søkte var han tidlig i tredveårene, han ville jobbe, men mente han ikke ville klare mer enn halv jobb. Han hadde slått inn på en tvilsom løpebane, hadde et par rusrelaterte straffedommer bak seg og sonet en lang dom da NAV to år senere omsider avgjorde søknaden. Den ble avslått.

NAV hadde innhentet flere såkalte arbeidsevnevurderinger. Samtlige mente han ikke kunne klare å jobbe så mye som halv dag. NAV kunne likevel «ikke se at det foreligger sykdom av en slik art og grad at klager ikke har arbeidsevne», og mente denne evnen ikke var «klart redusert med minst halvparten på grunn av ferdigbehandlete sykdomstilstander.» NAV antok at han under soningen fikk tilbud om aktiviteter og skole i et rusfritt miljø, som ville bygge hans arbeidsevne frem til løslatelse.

Han klaget til NAV Klageinstans, som var enig: Han var ikke ferdigbehandlet for rusavhengighet. NAVs rådgivende lege mente hovedårsak til den nedsatte arbeidsevne var hans somatiske plager, rusmisbruk var sekundært og ikke relevant for arbeidsevnen. (Legeuttalelsen lå ikke i saksbunken klagerens advokat hadde fått innsyn i. Etter nye innsynskrav ble den fremlagt.) NAV Klageinstans mente likevel det ikke helt kunne utelukkes at mer rusbehandling ville bedre denne evnen.

Utelukkes kan det vel aldri at rusbehandling bedrer arbeidsevnen. Å føre utelukkelsesbevis er noe nær umulig. Mannen anket til Trygderetten, som i mai 2021 avgjorde at han hadde krav på halv uføretrygd. Mer arbeidsavklaring av ruslidelsen, som retten mente fremsto sekundær, kunne eventuelt klarlegge om den var redusert med mer enn 50 prosent! Etter fem år kunne mannen innkassere en full seier.

Den ga likevel ingen uttelling så lenge han sonet fengselsstraff. Innvilget uføretrygd kommer ikke til utbetaling så lenge han har fri kost og losji i statens anstalt. Men da han et år senere ble overført fra fengsel til soning ved Frelsesarméens rehabiliteringsenhet Elevator der reststraffen skulle sones, søkte han om å få sin trygd utbetalt. Han var gift og hadde barn å forsørge.

NAV avslo. Han sonet fremdeles straff, hadde NAV fått vite etter en telefon til fengselet han var over-ført fra. Først etter å ha sonet ferdig mente NAV han skulle få uføretrygden tilbake. Men uføretrygd skal utbetales under gjennomføring av slik soning i frihet. folketrygdloven § 12-20 tredje avsnitt. Da «oppholder den uføretrygdede seg ikke i institusjon og har derved alminnelige, løpende kostnader til livsopphold» (Rettsdata note 871D).

Også arbeidsavklaringspenger (AAP) ble avslått, tross Trygderettens bud om å avklare hans mulige rett til mer enn halv uføretrygd. Hans advokat klaget for ham. Etter fem måneder ble vedtaket omgjort, og han fikk omsider utbetalt sin rettmessige uføretrygd. Avslaget på AAP sto NAV fast på. Han anket til Trygderetten i desember 2022. Der ligger anken ennå. Den blir neppe avgjort i 2023.

Slik har NAV holdt ham «sysselsatt» i mer enn 7 år, med å kjempe for sin rett. Er det et poeng å gi en fyr som ham så mange avslag som mulig? Han er på vei bort fra en kriminell løpebane, og kan bli en nyttig samfunnsborger. Han takker neppe NAV, som har radbrukket folketrygd-lovens regler for å kunne si nei, nei og atter nei.

Advokat Helge Hjort har bistått klienten.

Ble fratatt statsborgerskapet – vant frem i Oslo tingrett

Advokat Andre Møkkelgjerd har bistått en klient som har blitt fratatt sitt norske statsborgerskap av UNE etter over 30 år i Norge. For å tilbakekalle et statsborgerskap må det være et forholdsmessig inngrep– i dette ligger at forholdet som begrunner et tilbakekall må veies opp mot de konsekvensene et tilbakekall har for borgeren.

UNEs vedtak om tilbakekall har medført store konsekvenser for klienten, som blant annet har fått et tilbakebetalingskrav fra NAV i millionklasse og har dårlig helse. UNE har likevel vist til at tilbakebetalingskrav fra NAV og helsesituasjon normalt ikke er forhold som tillegges stor vekt i vurderingen av om et statsborgerskap skal tilbakekalles eller ikke.

Oslo tingrett avsa dom forrige uke. Retten kom til at tilbakekall av norsk statsborgerskap er uforholdsmessig og at UNEs vedtak følgelig er ugyldig. I dommen påpekes at det skal foretas en bred vurdering, og viser til at både helse og økonomiske konsekvenser er relevant i denne vurderingen.

Les mer om saken her: https://rett24.no/articles/ble-fratatt-statsborgerskapet–vant-i-frem-i-oslo-tingrett

Retten legger også vekt på den såkalte Mossad-saken: Israelske agenter foretok på tidlig 90-tall under dekke av å være tolker eller norske byråkrater avhør av palestinske asylsøkere. På bakgrunn av dette hadde retten en «viss forståelse for at ikke forklarte alt om sin bakgrunn da han ble intervjuet av utlendingsmyndighetene i forbindelse med sin søknad om beskyttelse». Saken medførte at den daværende overvåkingssjefen måtte gå av.

Hør innslag om Mossad-saken i NRK nyhetsmorgen 19.4.2023 (fra ca. 7.30): https://tv.nrk.no/serie/nyhetsmorgen-tv/202304/NNFA05041923/avspiller

Streng norsk praksis for utvisning av barnefamilier

Advokat André Møkkelgjerd bistår flere klienter hvor en forelder er utvist eller risikerer utvisning og dermed familiesplittelse.

 

Les om Sirwan som nå befinner seg på utlendingsinternatet på Trandum: https://www.vg.no/i/MoWLOJ?utm_source=email

Les om Ahmad og hør podcasten «Selma og pappa», som har levd adskilt fra sin kone og fire barn i ca. 4 år:

https://radio.nrk.no/podkast/radiodokumentaren/sesong/selma-og-pappa

https://www.nrk.no/nordland/selma-_16_-har-levd-en-tredjedel-av-livet-uten-pappa_-_-jeg-provde-a-fylle-papparollen-1.16419932

 

Advokat André Møkkelgjerd mener praksisen i Norge er for streng mot barnefamilier som splittes, og viser til at det nylig er gjort utredninger som peker på at dagens praksis kan være i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser. Det bør finnes andre sanksjonsmuligheter for brudd på utlendingsloven enn å splitte barnefamilier som har levd sammen i flere år.

Syrere i kirkeasyl på Bømlo

Advokatfullmektig Anela Ferati bistår et syrisk ektepar med sine saker om tilbakekall av oppholdstillatelser og varig utvisning.

De fikk asyl i Norge i 2013 og 2014. Utlendingsmyndighetene tror at paret anskaffet armensk statsborgerskap i forbindelse med flukten og at de har tilbakeholdt denne informasjonen for norske myndigheter ved ankomst. Paret forklarer at de fikk kjennskap til de armenske statsborgerskapene da de mottok UDIs brev om dette sommeren 2021. De antar at smugleren som hjalp dem med flukten har misbrukt deres syriske pass for å anskaffe armenske pass som smugleren kunne selge videre. Verken UDI eller UNE har festet lit til denne forklaringen, og det ble i april 2023 fattet vedtak om tilbakekall og varig utvisning. Dette på tross av deres sterke tilknytning til Norge, gjennom to barn som er norske statsborgere, språk, utdanning, arbeid, eiendom m.m. Saken skal nå prøves på nytt av Oslo tingrett.

Paret hadde utreisefrist 19. mai og valgte å gå inn i kirkeasyl fordi utlendingsmyndighetene ikke har svart på forespørsler om å tillate familien å oppholde seg lovlig i Norge frem til Oslo tingrett behandler saken. Det har vært stort engasjement fra lokalsamfunnet i Bømlo som opplever utlendingsmyndighetenes avgjørelser som svært urimelige. Saken har også vært mye omtalt i media, blant annet av Klassekampen:

https://klassekampen.no/utgave/2023-05-19/splittar-familie

 

https://www.nrk.no/vestland/regjeringa-vil-hindra-kyrkjeasyl_-syriske-tamar-og-harout-kan-bli-kasta-ut-av-kyrkja-med-makt-1.16417226

https://www.vl.no/nyheter/2023/05/22/syrere-i-kirkeasyl-pa-bomlo/

https://www.bomlo-nytt.no/meiningar/i/VPk63r/ope-brev-til-stortingsrepresentantar-fraa-sunnhordland

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/3EQEBv/det-er-den-draumen-me-alle-ber-paa

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/JQMxOX/tamar-og-harout-jakarian-har-no-soekt-tilflukt-i-kyrkja

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/dwp0aX/gruppeleiarar-og-ordfoerar-involverer-seg-i-jakarian-saka

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/eJXRQK/slik-forklarar-advokatfullmektigen-saka-til-familien-jakarian

https://www.bomlo-nytt.no/nyhende/i/mQpx6q/livet-til-familien-jakarian-gjekk-fraa-himmel-til-helvete

 

Knusende kritikk av UNE i tingretten

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som fikk tilbakekalt sine oppholdstillatelser og ble utvist av UNE. Bakgrunnen var at deres far hadde fortalt utlendingsmyndighetene at søstrene hadde oppgitt feil alder da de kom til Norge. Utlendingsmyndighetene trodde på faren, og tilbakekalte søstrenes oppholdstillatelser og utviste dem fordi de mente det var gitt uriktige opplysninger. I tillegg ble oppholdstillatelsene tilbakekalt fordi søstrene ikke lengre bodde med faren. Dette skyldes omsorgssvikt fra far, og barnevernet hadde involvert seg. Dette ble likevel ikke vektlagt av utlendingsmyndighetene.

Saken kom opp for tingretten, og søstrene fikk fullstendig medhold i sine anførsler. Retten konkluderer med at søstrene har gitt riktig identitet og at det ikke var grunnlag for tilbakekall på bakgrunn av manglende familieliv med far.

Dommen kommer også med en knusende kritikk av UDI og UNE, og betegner saksbehandlingen som blant annet «vilkårlig». Retten mener at utlendingsmyndighetene i for stod grad har basert seg på opplysningene fra far, og at de tidlig ble låst inn i fars narrativ.

Retten var videre enig med oss i at det måtte få avgjørende betydning at søstrene flyttet fra faren grunnet omsorgssvikt. I den forbindelse uttaler retten følgende:

Det fremstår støtende, og i strid med allmennhetens rettsfølelse at en far ved hjelp av løgner og forfalskninger, og med myndighetens hjelp skal kunne tvinge frem sitt ønske om at barna blir returnert til Ghana etter at barnevernet måtte overta omsorgen for barna, som følge av fars egen omsorgssvikt. 

Se oppslag hos NRK her:

https://www.nrk.no/trondelag/sostrene-kan-endelig-pakke-ut-igjen-og-har-fatt-lovlig-opphold-i-norge-frem-til-saken-er-avgjort-1.16358629

Dommen er ikke enda rettskraftig, da staten har én måned på å bestemme seg for om de ønsker å anke saken.

SAKER OM PÅSTÅTT FILLERISTING AV SMÅ BARN – MULIGE JUSTISMORD

Advokatene Henriette Willix og Frode Sulland har gjennom flere år som forsvarere arbeidet med straffesaker hvor foreldre blir siktet/tiltalt for vold mot spedbarn. Slike saker kalles ofte Shaken baby syndrome-saker, Abusive Head Trauma-saker, eller rett og slett filleristingssaker.

Felles for disse sakene er at et spedbarn bringes inn til sykehus hvor det påvises enkelte funn hos barnet; øyebunnsblødninger/blødninger i netthinnen, blødninger under den harde hjernehinne (såkalt subdural blødning) og hjernevevsskade. Det har vært hevdet i en årrekke at slike funn gir sterke indikasjoner på at barnet har vært utsatt for mishandling. Nyere forskning har utfordret, og fortsetter å utfordre, denne påstanden.

I desember 2022 ble en omfattende og svært kompleks sak om filleristing pådømt i Borgarting lagmannsrett. En far ble i tingretten februar 2022 dømt til 120 dagers fengsel for å ha filleristet og/eller dunket sønnens hode i et underlag slik at sønnen fikk de skadene som er omtalt ovenfor. I lagmannsretten ble faren frifunnet. Under ankeforhandlingen fikk lagmannsretten høre forklaringer fra ni rettsoppnevnte sakkyndige og fire partsengasjerte sakkyndige. De sakkyndige var uenige om hva som sannsynligvis var årsaken til de funn som ble påvist på barnet. De sakkyndige var videre uenige om det vitenskapelige grunnlaget som danner grunnlaget for å trekke slutninger fra medisinske funn til påført vold.

Lagmannsretten mente det ikke kunne utelukkes at funnene skyldes en medisinsk tilstand. Saken er omtalt her: https://www.nrk.no/trondelag/viktig-rettssak-om-filleristing_-i-seks-ar-har-faren-blitt-beskyldt-mishandling-av-sin-egen-baby-1.16190477

I dommen uttaler lagmannsretten:

«Ved den samlede bevisvurderingen er det også et moment at mekanismen mellom triadens enkeltkomponenter og filleristing ikke er kjent. Det gir et generelt rom for tvil med hensyn til om det er andre konkrete omstendigheter i saken som kan forklare funnene. Det er også et moment at det vitenskapelige grunnlaget er under utvikling. Ved videre forskning kan sannsynligheten for at de tre nevnte funnene skyldes filleristing enten styrkes eller svekkes. Noen sikre slutninger kan det derfor ikke trekkes på det nåværende tidspunkt.»

Dommen har referanse LB-2022-50929. Frifinnelsen fra lagmannsretten er rettskraftig.

I kjølvannet av denne frifinnelsen har vi blitt kontaktet av foreldre som ønsker å vurdere gjenåpning av tidligere domfellelser i slike saker. Det er grunn til å tro at det i noen av disse sakene har blitt begått feilvurderinger fra både de sakkyndige, politiet, påtalemyndigheten og domstolene. Gjenopptakelseskommisjonen har per nå fire slike saker til behandling: Rita mener hun er uskyldig dømt for å ha drept et barn – kjemper for at saken skal bli gjenopptatt – NRK Trøndelag

 

Ta kontakt med advokat Henriette Willix på henriette.willix@advokatsulland.no dersom du har behov for å diskutere en slik sak. Vi tilbyr kostnadsfrie, innledende møter.

Vi tar også forsvareroppdrag i saker hvor omsorgspersoner siktes for vold mot barn. I slike saker er det helt avgjørende med kompetent forsvarerbistand umiddelbart ettersom sakene reiser svært komplekse medisinske problemstillinger og politietterforskningen er krevende. Vi har svært god kompetanse på de vanskelige spørsmålene disse sakene reiser.

Linker til relevant stoff:

https://www.nrk.no/emne/filleristing-av-spedbarn-1.15177979 – Alle NRK-artikler om temaet filleristing

https://podcasts.apple.com/us/podcast/50-filleristing-en-ny-justisskandale/id1592324996?i=1000601023675 – advokat Henriette Willix deltar med sakkyndig Lars Uhlin-Hansen i podcasten Rett og Slett om temaet filleristing

https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/84850/Filleristning.pdf?sequence=2 – forskningsartikkelen «Vurdering av filleristing av barn i straffesaker for norske domstoler» publisert av et tverrfaglig forskerteam i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2020

https://tidsskriftet.no/2023/03/kronikk/filleristing-rettssikkerhet-og-vitenskapelig-uenighet – kronikk av Per Brodal, Bjørnar Olaisen, Sidsel Rogde i Tidsskriftet Den Norske Legeforening 23.3.2023

 

 

– Kan regnes som diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet

Avisa Gudbrandsdølen Dagningen (GD) skriver følgende i sin avisartikkel: 

Utlendingsdirektoratets behandling av asylsøknaden til eritreiske Senait Andom Meskel, som bor i mottaket på Vinstra, kan regnes som diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Et brev ombudet har sendt UDI heter det blant annet: «Basert på informasjonen ombudet har mottatt i denne saken, kan det virke som om UDI ikke har gjort nok for å tilrettelegge for Meskel, da det ikke er gjennomført tilrettelagt forvaltningsintervju/samtale med henne».
I et brev sendt 22. februar, men som UDI har unntatt offentlighet, ber Ingeborg Aa. Fjeldstad og Warvin Ringkjøb på vegne av ombudet, UDI svare hva slags praksis Utlendingsdirektoratet har i gjennomføringen av intervju og samtale med asylsøkere der det nektes å realitetsbehandle oppholdssøknaden. Det kreves også at UDI svarer på om de har vært i direkte kontakt med kvinnen, og om det er gjennomført tilrettelagte samtaler. «Hvis ikke, hva er begrunnelsen…..all den tid referatet fra politiregistreringen viser at informasjonen som da ble gitt, ikke i tilstrekkelig grad kan opplyse saken hennes?».

Ombudet har gitt Utlendingsdirektoratet frist ti 14. mars med å svare. et er samme dato som asylsøkeren fra Eritrea fyller 40 år.

Manglende tilrettelegging

Senait Andom Meskel er døv, har ikke talespråk, er uten kjennskap til offisielt tegnspråk og behersker ingen skriftspråk. Hun regnes derfor som et menneske med nedsatt funksjon selv om hun ikke har andre fysiske handikap.

«Etter likestillings- og diskrimineringsloven er det forbudt å diskriminere på grunn av funksjonsnedsettelse….. Manglende tilrettelegging kan anses som indirekte diskriminering», skriver Likestillings- og diskrimineringsombudet. Særlig er det usikkerheten om Meskel forsto spørsmålene i intervju med politi og UDI, og dermed visste hva hun svarte på, ombudet legger vekt på i brevet. Det er også høyst usikkert om kvinnen har forstått vedtaket om avslag, som UDI fattet.

Ombudet viser til blant annet FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Hovedspørsmålet som stilles til UDI er om tilretteleggingen for at hun skulle forstå har vært god nok, noe UDI har plikt til i alle ledd i behandlingen av søknaden.

UDI og ankenemnda UNE har tidligere ikke villet uttale seg om asylsaken før den er endelig avgjort.

– Rettssak mulig utveg

Det var Senait Andom Meskels advokat, André Møkkelgjerd i advokatfirmaet Sulland AS, som ba Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere UDIs behandling av asylsaken.

– Hvordan vurderer du ordlyden i brevet ombudet har sendt UDI, og hvor viktig kan brevet være for en snarlig og etter din oppfatning riktig og endelig avgjørelse av asylsaken?

– Ombudet stiller viktige spørsmål som UDI dessverre ikke vil kunne gi gode svar på. Behandlingen hun er utsatt for kan, som ombudet påpeker, utgjøre både direkte og indirekte diskriminering. Det er viktig å få bekreftet det vi har sagt i lang tid: At denne saken ikke er forsvarlig utredet. Jeg har tiltro til at Utlendingsnemnda vil sørge for at saken er forsvarlig opplyst før det fattes vedtak og at dette skjer raskt.

– Hvor stor betydning kan det ha at UDI er bedt om å svare allerede innen 14. mars?

– Denne saken har vært til behandling altfor lenge, så det er godt å se at ombudet tar dette på alvor og ber om en rask tilbakemelding fra UDI. Dessverre kan man jo frykte at denne saken ikke er unik. Det er alvorlig når forvaltningen svikter de aller mest sårbare blant oss.

– Tror du henvendelsen fra ombudet gjør det mer sannsynlig at din klient får varig opphold i Norge?

– Jeg tror den vil bidra til at forvaltningen blir skjerpet, og at saken framover blir håndtert på en forsvarlig måte.

– Hva slags muligheter gjenstår for deg som Senaits advokat hvis UDI fremdeles står på sitt?

– Nå ligger saken til behandling i Utlendingsnemnda. Dersom nemnda skulle opprettholde UDIs vedtak, må alle alternativer vurderes, inkludert om saken bør prøves for domstolene, sier André Møkkelgjerd.

 

Avisartikkelen kan leses i sin helhet her (bak betalingsmur): https://www.gd.no/diskrimineringsombudet-behandlingen-av-senait-kan-vare-brudd-pa-loven/s/5-18-1721307 

Altfor dårlig rettsvern for barn som kommer på familiegjenforening til Norge

Advokatfullmektig Lise Stefanussen bistår tre søstre som har fått tilbakekalt sine oppholdstillatelser og blitt utvist fra Norge. De kom til Norge på familiegjenforening med sin far. Familielivet med faren var imidlertid preget av store utfordringer, og endte med at faren kastet dem ut hjemmefra. Konflikten var så stor at barnevernstjenesten involverte seg og måtte finne et sted søstrene kunne bo. I UNEs vedtak oppgis «manglende utøvelse av familieliv» som en selvstendig grunn til at søstrene får tilbakekalt sine oppholdstillatelser. Saken skal opp for tingretten i mars.

I Norge kan man få en ny oppholdstillatelse dersom man opplever mishandling av personen man kom på familiegjenforening med. Dette gjelder imidlertid kun for ektefeller eller samboere. Det finnes ikke en tilsvarende regel for barn.

Vårt Land har skrevet flere oppslag om saken (bak betalingsmur).

https://www.vl.no/nyheter/2023/02/18/vart-kasta-ut-av-heimen-no-ma-dei-ut-av-landet/

https://www.vl.no/nyheter/2023/02/24/no-ma-tobarnsmora-faustina-forlata-noreg/

 

På bakgrunn av dette har flere politikere nå engasjert seg. Tobias Drevland Lund fra Rødt beskriver situasjonen som «ubegripelig», mens SVs Grete Wold beskriver saken som «helt urimelig». Wold har nå sendt et skriftlig spørsmål til justis- og beredskapsministeren hvor hun etterspør tiltak for å sikre at barn som utsettes for omsorgssvikt eller mishandling etter at de har kommet til Norge på familiegjenforening med en forelder sikres samme vern som ektefeller eller samboere i dag har. Det har per dags dato ikke kommet et svar fra justis- og beredskapsministeren.

https://www.vl.no/nyheter/2023/02/22/raudt-og-sv-om-historia-til-tre-sostre-ubegripeleg-og-urimeleg/

Anmoder om omgjøring av vedtak og varsler søksmål

Etter oppslag i NRK Nyhetsmorgen forrige uke, ga Utlendingsnemnda uttrykk for at de vil vurdere saken til en iransk mann med tatoveringer, dersom det ble anmodet om omgjøring.

Advokat André Møkkelgjerd har nå på ny anmodet om at UNEs vedtak omgjøres og samtidig varslet søksmål: https://www.nrk.no/norge/vil-vurdere-utvisning-av-tatovert-kurder-pa-nytt-1.16307549

UNE vil sende ut iraner med regimekritiske tatoveringer

Advokat André Møkkelgjerd bistår en iransk klient som har en rekke regimekritiske tatoveringer. UNE mener klienten kan dekke seg til med klær, til tross for at Landinfo bekrefter at personer som blir returnert til Iran rutinemessig blir tatt inn til avhør. Vedtaket blir derfor nå bragt inn for rettslig prøving.

Hør innslaget på NRK Nyhetsmorgen 21.2.2023 fra 32.55: https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32003723

Tar saken til likestillings- og diskrimineringsombudet

Advokat André Møkkelgjerd har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet vurdere saken klienten som ikke har fått tilrettelagt asylprosessen for sin funksjonsnedsettelse.

Ler om saken i Gudbrandsdølen Dagningen: https://www.gd.no/senait-saken-til-likestillings-og-diskrimineringsombudet/s/5-18-1698996

– Noe av det mest graverende jeg har sett

Advokat André Møkkelgjerd bistår en klient som har helt spesielle utfordringer når det gjelder å kommunisere sitt beskyttelsesbehov til utlendingsmyndighetene. Klienten har verken språk, skriftspråk og behersker heller ikke tegnspråk. Etter 4,5 år i Norge har forvaltningen ennå ikke snakket direkte med henne på en måte hun forstår, til tross for at hun har anført at hun er offer for menneskehandel. Saken er fortsatt ikke endelig avgjort av Utlendingsnemnda.

Advokat Møkkelgjerd uttaler til avisa Gudbrandsdølen Dagningen 17.1.2023 at:

– Senait Andom Meskel er i en så sårbar og utsatt situasjon at det eneste riktige både juridisk og menneskelig er å innvilge henne en oppholdstillatelse i Norge der hun har nære slektninger som kan hjelpe henne i hverdagen.

Les lederen her: https://www.gd.no/selvsagt-ma-senait-fa-bli/o/5-18-1692796

Og selve saken her (bak betalingsmur): https://www.gd.no/advokat-noe-av-det-mest-graverende-jeg-har-sett/s/5-18-1685204

God jul!

Vi ønsker alle en riktig fin jul og et godt nytt år!

Jul

Langvarig og ugrunnet berostillelse av et barns sak om statsborgerskap

Advokat André Møkkelgjerd har bistått en klient i en sak om lang saksbehandlingstid ved søknad om norsk statsborgerskap. Et barns søknad om norsk statsborgerskap tok om lag fire og et halvt år å behandle fordi det forelå mistanke som kan gi grunnlag for tilbakekall i saken til én forelder.

UDI fattet vedtak om statsborgerskap etter at Sivilombudet foretok undersøkelser. Ombudet kritiserer UDI for ikke å ha overholdt forvaltningsloven § 11 a tredje ledd som angir at det skal gis et foreløpig svar og redegjøres for grunnen til forsinkelser i saksbehandlingen. Sivilombudet konkluderer også med at UDIs behandlingstid på om lag fire år og fem måneder ikke oppfyller forvaltningslovens krav om å behandle saken «uten ugrunnet opphold».

UDI uttaler det nå skal foretas en gjennomgang av andre statsborgerskapssaker med barn der én forelder har åpen tilbakekallssak. UDI skal også utarbeide rutiner for at feilen ikke skal gjenta seg: https://www.sivilombudet.no/uttalelser/langvarig-og-ugrunnet-berostillelse-av-et-barns-sak-om-statsborgerskap/

FRI RETTSHJELP – OPPDATERT HELSESJEKK FOR 2022

Av André Møkkelgjerd og Helge Hjort, advokater i Advokatfirmaet Sulland

Flere har tatt til orde for at den norske rettsstaten trenger en jevnlig helsesjekk. Her er en oppdatert helsesjekk for 2022 med særlig fokus på tilgangen til fri rettshjelp.

Status 2022: En multimorbid rettsstat

Rettstatens helsetilstand er nå så alvorlig at befolkningen bør advares om at deres rettssikkerhet ikke er sikret hvis de en dag skulle bli utsatt for den. Den gir også grunn til å advare fremtidige jurister mot å velge advokatyrket, slik fri rettshjelpsarbeid faktisk fortoner seg.

Bør man få betalt for utført arbeid?

Fri rettshjelpssaker honoreres ofte med en «stykkpris». En straffesak som varer i 2 timer gir rett å få dekket 6 timers advokatarbeid, inkludert tiden i retten. Varer saken i 3,5 timer dekkes 8 timers arbeid, inkludert rettsmøtet. Først hvis saken varer ut over fem dager i retten er man sikret dekning for det faktiske arbeid som utføres.

De fleste trygdebedragerisaker vil være stykkprisbetalt. NAV-skandalen og nyere rettskandaler burde fremtvinge en helt annen prioritering av fri rettshjelp hos våre politiske myndigheter. Vil det skje?

Saker om tilbakekall

Mennesker som trues med å bli kastet ut av landet får tre timer fri rettshjelp for å få utarbeidet et tilsvar til forhåndsvarsel, og én time til å skrive klage. Noen av dem har mange tiårs opphold i Norge. Sakene er ofte omfattende. Gjelder saken en familie, gis én times tillegg for ektefellen og én time pr. barn mellom 14 og 18 år. En familie med to voksne og to barn får altså seks timers advokatbistand.

I saker om tilbakekall av statsborgerskap har Hanne Krogenæs og André Møkkelgjerd i en tidligere kronikk (Klassekampen 11.9.2020) påpekt at Stortinget trolig misforsto hvordan reglene om fri rettshjelp fungerer og hvor lite rettshjelp lovgiver faktisk vedtok da tilbakekallsreglene ble endret. Istedenfor domstolsbehandling ble det bestemt at slike saker skulle gå som forvaltningssaker i Utlendingsnemnda med et garantert nemndmøte. Rettshjelpsdekningen ga én time til klage etter nytt regelverk pluss fem timer for nemndmøtet – som ofte varer i 6-7 timer, og ingenting til å forberede saken.

Rettshjelpsutvalget (NOU 2020:5 Likhet for loven — Lov om støtte til rettshjelp (rettshjelpsloven)) har påpekt at dagens stykkpriser ikke dekker nødvendig arbeid. På side 235 foreslår utvalget å øke satsene til mer enn det dobbelte. Utredningen ble sendt på høring for to år siden, men forslaget er foreløpig ikke fulgt opp.

Hva er en advokat på fri rettshjelp verd?

Salærsatsen for 2022 er kr. 1121 pr time. Ut fra lønns- og prisutviklingen har den i mange år vært underregulert. Etter en mye omtalt aksjon blant forsvarerne i Norge, som lammet Høyesteretts straffesaksbehandling i flere måneder, opprettet justisminister Mehl et salærråd. Det skal gi  regjeringen råd om rettshjelpsatsen bør økes og hvor mye. Regjeringen foreslo en økning for neste år med 19 kroner. Aksjonens initiativtager advokat Frode Sulland mente det var «i strid med de intensjoner som er uttrykt i avtalen mellom Justisdepartementet og Advokatforeningen». Statens egen advokat Regjeringsadvokaten verdsetter sitt arbeid til 1600 kroner eller mer. Det er ikke så langt unna Advokatforeningens innspill til 2023-budsjettet, som anslo en bærekraftig sats til kr. 1589.

Bør en som vinner frem med sin klage få dekket sine saksomkostninger?

I dag kan en som når frem med sin klage få dekket sine sakskostnader etter forvaltningsloven § 36. I utvalget som har lagt frem forslag til ny forvaltningslov har flertallet foreslått å avskaffe den retten. Begrunnelse: Borgernes rettssikkerhet ivaretas tilstrekkelig av forvaltningens veilednings- og utredningsplikt. Det er velkjent at NAV veiledet og utredet EØS-reglene slik at tusenvis av trygdemottakere fikk uriktige tilbakebetalingskrav. Mange ble også straffedømt og fengslet for trygdebedrageri, for noe som har vist seg å være lovlige handlinger.

Blir det gitt rettshjelp av tilstrekkelig kvalitet?

Bare hvis et vedtak endres til gunst for parten kan sakskostnadene kreves dekket. Endres det ikke, er statsforvalterne salærfastsettende myndighet og avgjør om arbeid ut over stykkpris har vært rimelig og nødvendig. Bare dersom mer enn dobbelt så mange timer som stykkpris er brukt, kan advokaten søke om å få dekket sitt faktisk utførte arbeid. Statsforvalterne skriver i sine vedtak at «stykkprissatsen som er fastsatt til for eksempel 3 timer, er ment å dekke inntil 6 timer bistand i saken». Advokaten bærer den økonomiske risikoen for sitt merarbeid, og er forpliktet av de advokatetiske regler til å fullføre sitt oppdrag. Mindre merarbeid enn dobbelt dekkes ikke, ut fra den tankegang at noen saker kan utføres på kortere tid enn stykkpris, betalingen vil derfor over tid jevne seg ut.

Et slikt system premierer raskt arbeid. Det rettssøkende publikum bør være betenkt over kvaliteten systemet med stykkpris oppfordrer advokater til å nedlegge i slike saker.

Bør advokater gjøre mer administrativt arbeid?

Arbeidet med å kreve salær må utføres av den som utfører arbeidet, og administrativt arbeid dekkes ikke. Til å utføre slikt arbeid har advokatfirmaer ofte fagkyndig personell. Før kunne salærkrav sendes pr. post. Nå har staten digitalisert dette, opprettet www.rettsrad.no og fra juli 2022 gjort den elektroniske løsningen obligatorisk. I høringsnotatet ble det fremhevet at det ville være et effektiviserende tiltak – for staten, og at det ville være tidsbesparende for advokatene. Men det er bare advokater som har tilgang til rettsrad.no, ikke advokatsekretærer.

Det er kanskje effektivt for salærfastsettende myndighet å gjøre det umulig for administrativt ansatte i advokatfirmaer å gjøre administrativt arbeid, men kostnaden for effektiviseringen veltes dermed over på advokatene. Vi har spurt justisministers Mehls departement om når advokatsekretærer vil bli gitt tilgang til rettsråd.no og har purret, men får ikke svar. Vi håper denne bekymringsmeldingen kan bidra til at Justis- og beredskapsdepartementet svarer.

Russiske militærnektere, droner og spioner – hvem har rett på asyl?

Advokat André Møkkelgjerd har sammen med tidligere kollega og nå stipendiat ved Universitetet i Bergen, Marthe Sleire Engedahl, skrevet kronikk om russiske militærnekteres rett til asyl. Spørsmålet har blitt reist etter at Russland varslet delvis mobilisering av reservestyrker til krigen i Ukraina. Kronikken er publisert i Klassekampen

Russiske militærnektere, droner og spioner – hvem har rett på asyl?

FNs flyktningkonvensjon definerer hvem som har rett på status som flyktning. Flere vilkår må være oppfylt, og det er ikke nok å «bare» være militærnekter. Hvis UDI vurderer at vilkårene er oppfylt, vil asylsøkeren etter utlendingsloven ha krav på asyl og flyktningstatus i Norge.

På lik linje med Norge, har Russland lov til å straffe personer som unndrar seg lovlig innkalling til militærtjeneste. Men straff for militærnekting vil gi rett til flyktningstatus dersom militærtjenesten medfører risiko for tvungen deltakelse i en konflikt som er fordømt av det internasjonale samfunnet på grunn av krigsforbrytelser. Det er ikke et krav om at straffen må være ekstraordinær.

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) slår dette fast i sin Håndbok. Ifølge Stortinget og Høyesterett skal UNHCRs syn på flyktningkonvensjonen veie tungt. En slik praksis er i samsvar med EU-reglene om flyktningstatus og med rettspraksis i flere land.

Sagt med andre ord: En person som står i fare for å bli involvert i krigsforbrytelser har krav på flyktningstatus dersom vedkommende vil bli straffet i hjemlandet for å motsette seg handlingen.

Plikt til å nekte å delta i krigsforbrytelser

Krigsforbrytelser utgjør det vi kaller grove brudd på regler i krig. En soldat som begår en slik forbrytelse, kan holdes strafferettslige ansvarlig for dette. Det betyr at selv om en russisk soldat får en ordre som innebærer å begå en krigsforbrytelse, vil utførelsen av ordren i de aller fleste tilfeller resultere i at personen kan straffes. Grunnen til dette er at en slik ordre er ulovlig. Soldaten har en selvstendig plikt til å ikke følge den.

Flyktningkonvensjonen sier at en person som har begått en krigsforbrytelse, eller medvirket til dette, kan ekskluderes fra flyktningstatus. I praksis betyr dette at en person som i utgangspunktet har rett til å anses som flyktning ikke vil få denne beskyttelsen på grunn av de ulovlige krigshandlingene personen har deltatt i eller medvirket til.

Det ville utgjøre en selvmotsigelse dersom en militærnekter ikke blir gitt mulighet til å unngå å delta i handlinger som i seg selv ville føre til straffeansvar og utelukkelse fra flyktningstatus.

Hva norske myndigheter må vurdere

FNs generalforsamling har fordømt Russlands folkerettsstridige angrep på Ukraina, og en FN-kommisjon har dokumentert at russiske soldater har begått et større antall krigsforbrytelser i landet.

Gitt disse forholdene må UDI ta stilling til følgende når de vurderer om en russisk militærnekter har rett på flyktningstatus og asyl:

Er det «noenlunde sannsynlig» at personen som har søkt om asyl er en russisk militærnekter? I jussen kaller vi dette et dempet beviskrav.

Hvis ja: Er det en reell risiko for at personen vil bli involvert i krigsforbrytelser i sin militærtjeneste, og hvis ja, vil vedkommende risikere straff for å unndra seg dette?

Fordi konsekvensene ved en eventuell feilvurdering er så alvorlige, må beviskravet være lavt. I tillegg vil det være krevende for asylsøkeren å fremlegge bevis på noe som vil kunne skje i fremtiden, i et annet land, i en krigssituasjon.

Dette er utfordrende bevistemaer, og UDI vil måtte basere seg på den informasjonen som er tilgjengelig på vedtakstidspunktet og foreta konkrete og individuelle vurderinger. Det kan imidlertid ikke være noen tvil om at den delvis mobiliseringen av russiske reservestyrker er knyttet til Russlands krigføring i Ukraina. Det er heller ingen tvil om at russiske styrker har begått et stort antall krigsforbrytelser i landet.

Russiske spioner og droner

Det har blitt hevdet at russiske militærnektere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for Norge. En russisk infiltratør har ikke krav på flyktningstatus og dermed heller ikke på asyl. Men uten å ta konkret stilling til den enkelte asylsøknad kan Norge risikere å returnere personer som har et reelt beskyttelsesbehov. Derfor har Norge har en plikt til å behandle, og innvilge, asylsøknader fra russiske borgere dersom vilkårene er oppfylt.

Samtidig er flyktningkonvensjonen ikke til hinder for at norske myndigheter, etter nærmere angitte vilkår, begrenser bevegelsesfriheten til en asylsøker, iverksetter etterforskning og straffeforfølgelse, eller utviser personen.

I tillegg åpner konvensjonen for en snever unntaksadgang til å iverksette øvrige sikkerhetstiltak. Unntaket gjelder under væpnet konflikt eller andre alvorlige og ekstraordinære situasjoner. Siden Norge er ikke part i Russland-Ukraina-konflikten må det vurderes om Russland utgjør en så alvorlig trussel for Norge at situasjonen kan betegnes som ekstraordinær. Adgangen gjelder kun enkeltpersoner, ikke alle militærnektere fra Russland. Tiltakene må være midlertidige og essensielle for Norges sikkerhet.

Krigen har satt Norge i en krevende situasjon. Folkeretten er ikke til hinder for at Norges grenser sikres, men frykten for russisk spionasje må ikke gå på bekostningen av rettssikkerheten til asylsøkere med et reelt beskyttelsesbehov.

UNE omgjorde i tilbakekallssak der tilbakekreving av NAV-ytelser var tema

Advokat André Møkkelgjerd representerte nylig en klient i Utlendingsnemnda som hadde fått vedtak fra UDI om tilbakekall av statsborgerskap og varig utvisning fra Norge.

I klagen ble det anført at UDI hadde lagt til grunn en uriktig forståelse av hva aktiv bruk av flere identiteter innebærer, at helsesituasjonen ikke skal vurderes isolert etter terskelen for praksis etter utlendingsloven § 38, og at det forhold at klienten hadde vært sykemeldt over lengre tid og ville få krav om tilbakebetaling av ytelser fra NAV dersom UNE fattet vedtak om tilbakekall, måtte vektlegges tungt i en forholdsmessighetsvurdering.

UNE tok klagen til følge på alle punkter og omgjorde UDIs vedtak slik at klienten fikk beholde sitt norske statsborgerskap.

Aktiv bruk av flere identiteter
UNE skrev som følger om bruken av flere identiteter:

Nemnda er imidlertid ikke enig med UDI at klageren aktivt har benyttet ulike identiteter slik forarbeidene beskriver som skjerpende omstendigheter. Nemnda legger til grunn at klageren har holdt fast ved den falske identiteten [klageren] oppga ved ankomst, og som [klageren] tilsynelatende konsekvent har benyttet under oppholdet i Norge, også ved nye søknader om opphold og etter hvert norsk statsborgerskap.

UNE var også uenig med UDI når det gjelder om klienten hadde medvirket til å avklare sin identitet. UNE la vekt på at klienten:
[…] innrømmet å ha gitt uriktige opplysninger da [klageren] forklarte seg i forvaltningssamtale hos politiet [dato]. Nemnda mener at klageren da medvirket til å avklare sin identitet gjennom sin omfattende forklaring, erkjennelse av forholdet og fremleggelse av kopi av ny fødselsattest.

Vurderingen av helsesituasjonen
UDI viste i sitt vedtak til at «helseproblemene dine ikke er av en akutt og livstruende art», og pekte med dette direkte tilbake på fast praksis etter utlendingsloven § 38 om opphold på humanitært grunnlag. UNE var enig med advokat Møkkelgjerd i at helseopplysninger skal inngå i avveiningen av momentene som taler for og imot tilbakekall etter statsborgerloven § 26 og uttalte:
I forarbeidene nevnes ikke hensyn til helsesituasjonen som et moment som bør vurderes under forholdsmessighet, men departementet presiserer at momentene som er listet opp ikke er uttømmende. Nemnda mener det er naturlig å legge vekt på klagerens helsesituasjon under forholdsmessigheten av vedtaket da det har betydning for vurderingen av hvilke konsekvenser vedtaket om tilbakekall får.
[…]
Nemnda mener at helseopplysningene må inngå i helhetsvurderingen av om tilbakekallet er uforholdsmessig, og at det er en annen og lavere terskel for dette enn når helseopplysninger vurderes som oppholdsgrunnlag i medhold av utlendingsloven § 38 og sterke menneskelige hensyn. Nemnda legger til grunn at klagerens helseproblemer i Norge er langvarige og kan ha årsak i forhold fra før [klageren] kom, og uansett ikke utelukkende er knyttet til en uavklart situasjon rundt tilbakekallet av statsborgerskapet […]. Nemnda legger stor vekt på klagerens helseutfordringer i vurderingen av om tilbakekallet er uforholdsmessig. (vår utheving)

Tilbakekreving av ytelser fra folketrygden
Denne saken var første nemndmøte advokat Møkkelgjerd deltok i etter at betydningen av tilbakekreving av ytelser fra folketrygden fikk medieoppmerksom gjennom medieoppslag i en kronikk fra advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 4. april 2022: https://www.advokatsulland.no/tilbakebetalingskrav-av-trygd-et-argument-for-foreldelse-i-statsborgersakssaker/ og på TV2 7. april 2022 (Uføre Hassan mistet statsborgerskapet – så fikk han varsel fra NAV om å betale tilbake 2,3 millioner kroner): https://www.tv2.no/a/14703075/

UNE gjenga medieomtalen i vedtaket og at dette ble anført under nemndmøtet, men kommenterte ikke direkte om det fikk betydning for forholdsmessighetsvurderingen.

UNE omgjorde

Konklusjonen ble at UNE omgjorde UDIs vedtak, fra tilbakekall av statsborgerskap og varig utvisning fra Norge, til at klienten fikk beholde sitt norske statsborgerskap.

Saksøker staten for manglende helsehjelp og menneskerettighetskrenkelser på Trandum

Advokat André Møkkelgjerd bistår en klient med et søksmål mot Justis- og beredskapsdepartementet etter at klienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp på utlendingsinternatet på Trandum.

Formålet med søksmålet er å få retten til å fastslå at klientens menneskerettigheter ble krenket og at klienten skal gis oppreisningserstatning for krenkelsene.

Hør innslaget på NRK Nyhetsmorgen 30.5.2022 her (fra ca. 14:30): https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen/NPUB32010622

 

Barn har rettigheter etter sosialtjenesteloven uavhengig av foreldres oppholdsstatus

Det rapporteres jevning om at norske barn bor på asylmottak på grunn av deres foreldres oppholdsstatus i Norge, se f.eks.: https://www.utrop.no/nyheter/nytt/261124/ og https://www.tv2.no/a/9669167/

Advokat André Møkkelgjerd representerte nylig en familie der Statsforvalteren konkluderer med at et NAV-kontor ikke har tatt tilstrekkelig hensyn til barnets beste fordi barnas selvstendige rettigheter etter sosialtjenesteloven ikke ble vurdert.

Klienten bodde ikke på asylmottak, men retten til å bo på mottak ble undersøkt fra NAVs side i saksbehandlingen som et alternativ fordi en forelder uten lovlig opphold har begrensede rettigheter etter sosialtjenesteloven gjennom forskrift om sosiale tjenester for personer uten fast bopel i Norge.

Advokat Møkkelgjerd fasthold på vegne av klientene at barna som norske statsborgere verken har rett eller plikt til å bo på asylmottak, og at NAV måtte vurdere hva som var til barnas beste og hvilke selvstendige rettigheter barna har etter sosialtjenesteloven. Det ble videre fremhevet at barnekonvensjonen artikkel 2 forbyr diskriminering av barn basert på deres foreldres oppholdsstatus.

Statsforvalteren påpekte at barn er omfattet av foreldres søknad om økonomisk stønad, at de som norske statsborgere har fulle rettigheter etter sosialtjenesteloven, uavhengig av morens rettigheter. Det er videre ikke noen aldersgrense etter sosialtjenesteloven. Ved behandling av søknader fra personer med forsørgeransvar for barn, skal Nav-kontoret sikre at det foretas en kartlegging av barnas behov.

Det midlertidig botilbudet, med hotellopphold i flere måneder og transport til og fra skole i taxi, innebar ifølge Statsforvalteren at barna ikke var sikret forsvarlig livsopphold, jf. sosialtjenesteloven § 4. Barna har som norske statsborgere rett på livsopphold, og ikke bare matpenger/hjelp i en nødsituasjon. NAVs vedtak var derfor lovstridig etter sosialtjenesteloven § 18.

Statsforvalteren avsluttet med noen generelle bemerkninger til Nav-kontoret.

Statsforvalteren bemerket at Nav-kontoret har en selvstendig plikt til å hjelpe personer i nødssituasjoner. Det kan ikke henvises til en annen instans, som barnevernet, for at de skal ivareta Nav-kontorets hjelpeplikt. Statsforvalteren påpekte videre at det ikke er nok å omtale en konkret stønad som tilstrekkelig, det må gjøres en konkret og individuell vurdering som må fremgå av vedtaket.

Det ble videre påpekt at NAV ikke kan henvise noen til å benytte nettverket sitt for overnatting. Sosialtjenesteloven § 27 innebærer en plikt til å gi en naturalytelse, noe som innebærer at Nav-kontoret må skaffe et konkret og tilgjengelig botilbud til den som ikke klarer det selv.

Endelig påpekte Statsforvalteren at saken hadde avdekket feil ved Nav-kontorets rettsanvendelse og saksbehandling og rådet Nav-kontoret til å bruke denne saken til å se om det er behov for endringer for å forebygge lignende feil i andre saker fremover.

At norske barn har selvstendige rettigheter uavhengig av foreldrenes oppholdsstatus er klart nok, men at de faktisk får sine rettigheter oppfylt er ikke like selvsagt. Norske barn som bor på asylmottak, og som får begrensende rettigheter etter sosialtjenesteloven fordi deres foreldre ikke har lovlig opphold, bør påklage NAVs vedtak til Statsforvalteren.