Klient skrevet ut fra tvungent psykisk helsevern

Advokatfullmektig Hedda Larsen Borgan representerte en klient som var tvangsinnlagt etter psykisk helsevernloven § 3-3. Klienten fikk ikke medhold i Kontrollkommisjonen eller i Oslo tingrett om at vilkårene for tvangsinnleggelse ikke var oppfylt. Saken ble anket til lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett fant at vilkåret om samtykkekompetanse, som er et absolutt vilkår for å holde noen innlagt på tvang, ikke var oppfylt. Vilkåret er at pasienten «åpenbart» ikke er samtykkekompetent. Retten skrev blant annet at «I lagmannsretten framsto hun samlet og konsistent gjennom forklaringen som varte i ca. 40 minutter». Retten anså det dermed ikke som åpenbart at klient ikke hadde samtykkekompetanse. Klienten ble dermed skrevet ut fra tvungent psykisk helsevern samme dag som dommen ble sendt til partene. Saken ble ikke anket av Staten.

Saken viser at det nytter å hevde sin rett i slike saker, selv om man ikke får medhold i førsteinstans. Klients utgifter til saken blir dekket av staten etter lov om fri rettshjelp § 16 nr. 2.