UNE omgjorde i tilbakekallssak der tilbakekreving av NAV-ytelser var tema

Advokat André Møkkelgjerd representerte nylig en klient i Utlendingsnemnda som hadde fått vedtak fra UDI om tilbakekall av statsborgerskap og varig utvisning fra Norge.

I klagen ble det anført at UDI hadde lagt til grunn en uriktig forståelse av hva aktiv bruk av flere identiteter innebærer, at helsesituasjonen ikke skal vurderes isolert etter terskelen for praksis etter utlendingsloven § 38, og at det forhold at klienten hadde vært sykemeldt over lengre tid og ville få krav om tilbakebetaling av ytelser fra NAV dersom UNE fattet vedtak om tilbakekall, måtte vektlegges tungt i en forholdsmessighetsvurdering.

UNE tok klagen til følge på alle punkter og omgjorde UDIs vedtak slik at klienten fikk beholde sitt norske statsborgerskap.

Aktiv bruk av flere identiteter
UNE skrev som følger om bruken av flere identiteter:

Nemnda er imidlertid ikke enig med UDI at klageren aktivt har benyttet ulike identiteter slik forarbeidene beskriver som skjerpende omstendigheter. Nemnda legger til grunn at klageren har holdt fast ved den falske identiteten [klageren] oppga ved ankomst, og som [klageren] tilsynelatende konsekvent har benyttet under oppholdet i Norge, også ved nye søknader om opphold og etter hvert norsk statsborgerskap.

UNE var også uenig med UDI når det gjelder om klienten hadde medvirket til å avklare sin identitet. UNE la vekt på at klienten:
[…] innrømmet å ha gitt uriktige opplysninger da [klageren] forklarte seg i forvaltningssamtale hos politiet [dato]. Nemnda mener at klageren da medvirket til å avklare sin identitet gjennom sin omfattende forklaring, erkjennelse av forholdet og fremleggelse av kopi av ny fødselsattest.

Vurderingen av helsesituasjonen
UDI viste i sitt vedtak til at «helseproblemene dine ikke er av en akutt og livstruende art», og pekte med dette direkte tilbake på fast praksis etter utlendingsloven § 38 om opphold på humanitært grunnlag. UNE var enig med advokat Møkkelgjerd i at helseopplysninger skal inngå i avveiningen av momentene som taler for og imot tilbakekall etter statsborgerloven § 26 og uttalte:
I forarbeidene nevnes ikke hensyn til helsesituasjonen som et moment som bør vurderes under forholdsmessighet, men departementet presiserer at momentene som er listet opp ikke er uttømmende. Nemnda mener det er naturlig å legge vekt på klagerens helsesituasjon under forholdsmessigheten av vedtaket da det har betydning for vurderingen av hvilke konsekvenser vedtaket om tilbakekall får.
[…]
Nemnda mener at helseopplysningene må inngå i helhetsvurderingen av om tilbakekallet er uforholdsmessig, og at det er en annen og lavere terskel for dette enn når helseopplysninger vurderes som oppholdsgrunnlag i medhold av utlendingsloven § 38 og sterke menneskelige hensyn. Nemnda legger til grunn at klagerens helseproblemer i Norge er langvarige og kan ha årsak i forhold fra før [klageren] kom, og uansett ikke utelukkende er knyttet til en uavklart situasjon rundt tilbakekallet av statsborgerskapet […]. Nemnda legger stor vekt på klagerens helseutfordringer i vurderingen av om tilbakekallet er uforholdsmessig. (vår utheving)

Tilbakekreving av ytelser fra folketrygden
Denne saken var første nemndmøte advokat Møkkelgjerd deltok i etter at betydningen av tilbakekreving av ytelser fra folketrygden fikk medieoppmerksom gjennom medieoppslag i en kronikk fra advokat Møkkelgjerd i Klassekampen 4. april 2022: https://www.advokatsulland.no/tilbakebetalingskrav-av-trygd-et-argument-for-foreldelse-i-statsborgersakssaker/ og på TV2 7. april 2022 (Uføre Hassan mistet statsborgerskapet – så fikk han varsel fra NAV om å betale tilbake 2,3 millioner kroner): https://www.tv2.no/a/14703075/

UNE gjenga medieomtalen i vedtaket og at dette ble anført under nemndmøtet, men kommenterte ikke direkte om det fikk betydning for forholdsmessighetsvurderingen.

UNE omgjorde

Konklusjonen ble at UNE omgjorde UDIs vedtak, fra tilbakekall av statsborgerskap og varig utvisning fra Norge, til at klienten fikk beholde sitt norske statsborgerskap.