Sivilombudet kritiserer Utlendingsnemndas saksbehandling i omgåelsesekteskapssaker for andre gang

Advokat André Møkkelgjerd har representert et ektepar som har klaget over Utlendingsnemndas (UNE) avgjørelse om å nekte familieinnvandring fordi deres ekteskap ble ansett som et omgåelsesekteskap. Ombudet er enig med klagerne og konstaterer bl.a. at UNEs vurderinger ikke er i tråd med føringer i forarbeidene og har bedt UNE vurdere saken på nytt.

Sivilombudet skriver i avgjørelsen (sak 2020/3952) av 7.12.2021:

Ombudet har kommet til at det er mangler ved UNEs skjønnsmessige vurdering av om oppholdstillatelse skulle avslås etter bestemmelsen i utlendingsloven § 40 fjerde ledd.

I vedtaket gis det feilaktig uttrykk for at ektefellens motiv for ekteskapet ikke er relevant for skjønnet. Videre har UNE lagt uforholdsmessig mye vekt på klagerens hovedformål med ekteskapet på vedtakstidspunktet. UNEs beskrivelse av terskelen for å innvilge tillatelse etter kan-skjønnet i utlendingsloven § 40 fjerde ledd som generelt «høy», bidrar også til tvil om UNE har tatt riktig utgangspunkt for skjønnet.

Ombudet er kommet til at UNE har tatt et uriktig utgangspunkt for skjønnet. De har ikke fulgt opp føringene i forarbeidene til § 40 fjerde ledd og UNEs skjønnsutøvelse har ikke vært tilstrekkelig saklig og forsvarlig.

Det ble i klagen til Sivilombudet vist til ombudets uttalelse av 31. januar 2020 (SOM-2019-617) som også gjaldt UNE forståelse av føringer i forarbeidene og den skjønnsmessige vurderingen av omgåelsesbestemmelsen i utl. § 40 fjerde ledd. Dette er altså andre gang i løpet av knappe to år at Sivilombudet kritiserer UNEs saksbehandling i omgåelsesekteskapssaker.