Priser og vilkår

Advokatbistand vil mange tilfeller kunne dekkes av fri rettshjelp eller rettshjelpsforsikring. I andre saker må du dekke bistanden selv. Dette kan vi kostnadsfritt bistå deg med å avklare før vi påtar oss oppdrag for deg. Det utarbeides alltid en oppdragsbekreftelse fra oss ved sakens oppstart, der arbeidets omfang og prisvilkår avtales.

1. Alminnelige timepriser

Dersom saken ikke faller inn under dekning fra det offentlige eller forsikringsselskap må du dekke bistanden selv. Med mindre annet er avtalt er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tiden som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Prisen for det enkelte oppdrag vil variere ut fra sakens art og vanskelighetsgrad og hvilken bistand som skal ytes. Våre timepriser ligger mellom kr.1 500,- og 3 750,- inklusive mva. Særskilte utlegg i anledning saken kommer i tillegg. Timeprisen avtales før inngåelse av oppdraget og vi legger stor vekt på åpenhet og forutsigbarhet rundt beregningen av kostnadene.

2. Fri rettshjelp

På en rekke saksområder dekkes advokatbistand av det offentliges ordning med fri rettshjelp. Dette gjelder blant annet enkelte familierettslige saker, personskadesaker, arbeidsrettssaker og husleiesaker. For noen saksområder innvilges fri rettshjelp uavhengig av inntekt eller formue, mens på andre områder er det et vilkår at man har inntekt og formue under visse grenser som er fastsatt av staten. Ta kontakt med oss, så kan vi hjelpe deg med å avklare om du har rett til fri rettshjelp i din sak.

3. Straffesaker

I de aller fleste straffesaker har tiltalte krav på at det offentlige dekker kostnadene til forsvarer. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Under etterforskningsstadiet er adgangen til bistand på det offentliges bekostning mer begrenset.

4. Forsikringsdekning av advokatkostnader

I mange sivile tvister vil advokatkostnader kunne dekkes ved rettshjelpsbestemmelser under villa- eller innboforsikringen. Organisasjoner, lag og foreninger har også ofte slik dekning som en del av medlemsfordelene.

5. Aksept av oppdrag

Oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse, og eventuelt salærforskudd er innbetalt. I saker der advokat oppnevnes av retten eller fylkesnemnda anses oppdraget akseptert når oppnevning foreligger. Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

I henhold til hvitvaskingsloven skal det i noen saker foretas kontroll av kundens identitet. Klient plikter å medvirke til slik identifikasjonskontroll. Etter avtale med advokat skjer kontrollen ved at du fyller ut skjemaet som ligger her og signerer med bankID.

6. Andre opplysninger

  • Tillatelse til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet.
  • Yrkestittelen er advokat og at tittelen er gitt i Norge. Alle firmaets advokater er medlemmer i Advokatforeningen.
  • Firmaet har gjennom forsikringsselskapet Tryg www.tryg.no obligatorisk sikkerhetsstillelse som dekker yrkesansvaret som inntreffer i forbindelse med vår virksomhet fra kontor i Norge, dog med unntak for krav for formueskade som fremsettes i medhold av rettsreglene i USA/Canada eller som blir prosedert ved disse lands domstoler.
  • Det finnes en klageordning for advokattjenester – disiplinærordningen – som er nærmere beskrevet på www.advokatenhjelperdeg.no. Det er adgang til å få prøvet om det foreligger brudd på god advokatskikk og salærets størrelse.