Prinsipiell dom om elektriske hundehalsbånd

En kvinne er i Høyesterett dømt til ubetinget fengsel for å ha brukt elektrisk bjeffehalsbånd på hunden sin. Kvinnen opplevde at hunden var svært stresset når de gikk tur, og hun brukte halsbåndet som en del av oppdragelsen. Halsbåndet sendte ut et lydsignal når hunden begynte å bjeffe, og påførte hunden et mildt støt om den ikke sluttet. Støtet ble beskrevet som ubehagelig, og kunne sammenlignes med det en kan få ved statisk elektrisitet ved berøring av møbler.  Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om bruken av dette halsbåndet var omfattet av dyrevelferdslovens forbud mot å utøve vold mot dyr. Retten fant at støtene ikke medførte kvalifisert smerte for hunden, men at anvendelsen førte til unødvendig smerte, og konkluderte derfor med at bruken av halsbåndet var omfattet av voldsbestemmelsen. Det ble uttalt at saken ikke dreide seg om dyremishandling, men om handlinger foretatt som ledd i oppdragelse av hunden og at halsbåndbruken lå i det nedre sjiktet av det straffbare.

 

Påtalemyndigheten mente at kvinnen hadde utsatt hunden for grov vold og at hun skulle dømmes til fengsel i 60 dager. Høyesterett fant aktors straffepåstand vesentlig for høy. Det ble vist til at voldsutøvelsen var liten og til at kvinnens intensjon var å gi hunden et godt liv. Straffen ble satt ned fra 21 til 15 dagers fengsel.

 

Kvinnens advokat var Frode Sulland