Krogenæs Hanne web

Hanne Krogenæs

Advokat – for tiden i permisjon.

Hanne Krogenæs arbeider hovedsakelig med utlendingsrett, statsborgerrett, menneskerettigheter og strafferett. Hun jobber i tillegg med helse- og trygdesaker, arbeidsrett og andre sivile saker.

Krogenæs tar også større utredningsoppdrag. Hun har lang erfaring med lovarbeid og har vært utvalgssekretær for NOU 2015:4 Tap av norsk statsborgerskap. Hun har videre vært konsulent for UNHCR som nasjonal ekspert på statsløshet.

Krogenæs ble uteksaminert fra juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo i 2010. Som student arbeidet hun med utlendingsrett i Jussbuss og i Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett. Siden har hun arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementet og i Barne- og familiedepartementet med statsborgerskap, integrering, negativ sosial kontroll, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og menneskerettigheter. Hun har også erfaring med trygderett, fra stillingen som rettsfullmektig i Trygderetten.

I tillegg til norsk behersker Krogenæs engelsk.