Frode Sulland

Frode Sulland

Partner/Advokat

Mobil: 932 05 224
Telefaks: 24 14 53 51

E-post: fsu@advsulland.no

Advokat Frode Sulland arbeider i dag hovedsakelig med prosedyreoppdrag, særlig innen strafferett.

Et spesialområde innen strafferetten som Sulland har arbeidet mye med gjelder de strafferettslige særreaksjonene. Dette har sammenheng med at han har en særlig kompetanse på dette området med sin bakgrunn som sekretær for Særreaksjonsutvalget og medlem av Straffelovkommisjonen.

Sulland har helt siden 1989 også arbeidet mye med store økonomiske straffesaker, og han har bred erfaring og høy kompetanse på dette spesialområdet.

Sulland tar også prosedyreoppdrag innenfor erstatningsrett, barnevern, barnefordeling, utlendingsrett, psykisk helsevern og andre sakstyper som berører den enkeltes rettssikkerhet. Han har et sterkt engasjement for enkeltmenneskers rettigheter, og den risiko som er forbundet med offentlig maktutøvelse.

Sulland er fast forsvarer for Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Norges Høyesterett.

Han ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 1983 og begynte i Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co høsten 1989 hvor han senere ble partner i 1991. Før dette arbeidet Sulland som konsulent hos Sivilombudsmannen, og som dommerfullmektig i Grimstad. Parallelt med advokatpraksisen har han både drevet en viss forfattervirksomhet og vært medlem av flere offentlige utvalg. Det mest sentrale i denne forbindelse er at han fra 1984 og til 2002 var engasjert i arbeidet med revisjon av straffeloven, først som leder for Straffelovkommisjonens sekretariat, senere som timeengasjert sekretær og endelig som medlem av Kommisjonen fra 1994 til 2002. Dette arbeidet har gitt ham en bred teoretisk bakgrunn i tillegg til den omfattende forsvarerpraksis.

Sulland har tidligere vært leder av Forsvarergruppen av 1977 (fra 2012 Forsvarergruppen i Advokatforeningen). Han har også vært medlem Advokatforeningens Hovedstyre.  Frode Sulland deltar jevnlig som foredragsholder og debattinnleder innenfor en lang rekke områder som har tilknytning til strafferettsfeltet og kriminalpolitikken.

Sulland er i dag medlem av Forsvarergruppens lovutvalg som utarbeider høringsuttalelser innen strafferett og straffeprosess, og leder av Forsvarergruppens valgkomite. Han er fra 2019 også leder for Arbeidsutvalget i Advokatforeningens representantskap, dvs foreningens høyeste organ.

I tillegg til norsk behersker Sulland engelsk.