Marthinussen Frida web

Frida Ose Marthinussen

Advokatfullmektig

Mobil: 930 53 244

Epost: frida.marthinussen@advokatsulland.no

Frida Ose Marthinussen ble uteksaminert fra juridisk fakultet i Oslo våren 2022. Hun skrev masteroppgave om samtykkets betydning for hjemmelsgrunnlaget til ransaking når kravet om «skjellig grunn» til mistanke etter straffeprosessloven §§ 192 og 195 ikke er oppfylt.

Tidligere har Frida jobbet som saksbehandler i Jussbuss. Her jobbet hun i fengselsgruppa. Frida har blant annet vært med på å revidere Fangehåndboka.

I tillegg til norsk behersker Frida engelsk.

Medlem av Advokatforeningen og Forsvarergruppen.