Klient frifunnet av Borgarting lagmannsrett

I likhet med Oslo tingrett frifant Borgarting lagmannsrett vår klient, som var tiltalt for å ha slått en person i ansiktet med knyttet neve på et utested i Oslo. Lagmannsretten fant enstemmig at det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var den rette gjerningspersonen. Det ble lagt vekt på at tiltalte ikke var identifisert direkte, men indirekte, som gjerningsperson av fornærmede. I tillegg forelå det svakheter ved politiets vitneavhør dagen etter hendelsen, da politiet på dette tidspunktet hadde en klar oppfatning av at tiltalte var gjerningspersonen. Det kan ha påvirket hvordan spørsmålene til vitnene ble stilt og hvordan svarene ble nedtegnet. Lagmannsrettens flertall frifant også klienten for kravet om erstatning og oppreisning, da det heller ikke ble bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det var tiltalte som slo.

Advokat Frode Sulland representerte tiltalte.