Vergemål – en vekstnæring

En mann fikk slag, ble helt pleietrengende og kom på sykehjem. Han var gift på ny. Kommunens overformynderi oppnevnte ektefellen som verge for ham.

Det likte sønnen fra forrige ekteskap dårlig og klaget, men fikk ikke medhold. Han klaget på ny. Og på ny. Og på ny, med stadig mer infamerende påstander om fars nye familie, særlig ektefellen. Han opprettet en blogg med løpende sjikane mot dem.

Vergereformen overførte i 2013 ansvaret for vergemål fra kommunale overformynderier til fylkesmannen. Sønnen klaget da dit, men fikk like lite medhold der. Han klaget på ny.

Da tok fylkesmannen opp klagen, varslet ektefellen om at vergemålet ble vurdert fratatt henne og en ny verge oppnevnt! Hun ba om bistand av advokat Helge Hjort, som minnet om at fylkesmannen hadde avslått samme krav året før. Var det gått i glemmeboken? Kommunens overformynderi hadde gjort det samme mange ganger. Var det også glemt? Fylkesmannen ble rådet til å sette seg inn i sakens forhistorie før nytt vedtak ble truffet.

Til ingen nytte: Fylkesmannen fratok ektefellen vergeoppdraget og oppnevnte ny verge. Vedtaket ble påklaget, siden intet i saken tilsa at fylkesmannen burde mene noe annet denne gangen enn han hadde gjort sist, og overformynderiet mange ganger før.

Da snudde fylkesmannen, ga oppdraget tilbake til ektefellen (og regningen for arbeidet den nye vergen hadde gjort mens han var oppnevnt! Etter ny klage ga fylkesmannen seg på det, og vedtok å dekke deler av hennes advokatutgifter: Arbeidet med å besvare fylkesmannens varsel ble ikke dekket. Etter klage ga fylkesmannen seg på dette også.)

Sønnen fra første ekteskap ga seg ikke. Han klaget over at ektefellen hadde fått tilbake vergeoppdraget. Fylkesmannen avviste klagen. Hans klage over avvisningen fikk medhold av klageinstansen, som påla fylkesmannen å realitetsbehandle klagen. Da vedtok fylkesmannen på ny å frata ektefellen oppdraget!

Ny klage ble inngitt. Den er ennå ikke avgjort.

Saken har pågått i to år siden fylkesmannen første gang fratok ektefellen vergemålet. Siden da har fylkesmannen foreløpig truffet 15 vedtak og måttet omgjøre halvparten. Mange av dem gjelder ektefellens saksomkostninger, som har passert 100.000 kroner.

Summum ius, summa injuria. Var det en god idé å overlate vergemål til fylkesmannen?