Fullt gjennomslag for betinget dom med narkotikaprogram

Advokat Frode Sulland representerte i Høyesterett i august en 39 år gammel mann som var dømt for grov narkotikaforbrytelse. Ankesaken gjaldt straffutmålingen og teamet var om en deldom fra lagmannsretten (dissens) skulle gjøres fullt ut betinget på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll.

Narkotikaprogram med domstolskontroll kan settes som særvilkår ved en betinget dom. Høyesterett la vekt på at domfelte har den motivasjon og gjennomføringsevne som kreves for å gjennomføre narkotikaprogram, og at han vil ha stor nytte av programmet. Samtidig vises det til en klar risiko for at innsetting til soning vil være skadelig for den positive utviklingen som er i gang, og vil medføre en økt risiko for at domfelte vil falle tilbake til narkotikamisbruk.

Høyesterett drøftet om hensynet til allmennprevensjonen likevel gjorde det nødvendig å idømme deldom. Alvoret i forbrytelsen, og i den sammenheng hensynet til allmennprevensjonen, ble etter en konkret vurdering ikke tillagt avgjørende vekt.

Høyesterett gjorde dermed hele fengselsstraffen betinget på det vilkår at domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen fra Høyesterett her