FRA 5 MND UBETINGET FENGSEL TIL SAMFUNNSSTRAFF PGA OMSORG FOR BARN

En kvinne ble i tingretten idømt fem måneder ubetinget fengsel for regnskapsovertredelse, skattesvik og overtredelse av skattebetalingsloven. Kvinnen erkjente forholdene, men var uenig i tingrettens utmåling av straff. Etter tingrettens dom tok hun derfor kontakt med vårt kontor. Vi anbefalte henne å anke over straffeutmålingen. Den 19. februar avsa Eidsivating lagmannsrett dom i saken. Under ankeforhandlingen ble det ført nye bevis for kvinnens omsorgsforpliktelser. Kvinnens forsvarer ga en grundig gjennomgang av rettspraksis der omsorg for barn er relevant for utmålingen av straff. På denne bakgrunn ble straffen endret til 150 samfunnsstraff. Begrunnelsen for dette var hensynet til kvinnens fire barn, som hun har primæromsorgen for. Lagmannsretten pekte blant annet på Barnekonvensjonens artikkel 3, hvor det fremgår at barns interesser vil være et relevant hensyn som må tillegges vekt ved straffutmålingen.

Kvinnen ble representert av advokat Henriette Willix.