Betinget fengsel for oppbevaring av 5,7 gram amfetamin

En 50 år gammel rusavhengig kvinne ble i tingretten dømt til 16 dager ubetinget fengsel for oppbevaring av 5,7 gram amfetamin og 14 rivotriltabletter. Etter anke endret lagmannsretten straffen til betinget fengsel. Lagmannsretten viste i sin dom til opplysninger om kontakt med rusomsorgen i hjemkommunen samt daglige oppmøter i et jobbprosjekt i regi av Frelsesarmeen og kom ut fra dette til at det forelå en positiv utvikling som domfelte ville ha mulighet til å lykkes med. Selv om det ikke forelå en egentlig rehabiliteringssituasjon mente lagmannsretten at de indivdualpreventive hensyn burde veie tyngst og at dette tilsa en betinget straff.

Forsvarer i saken var advokat Peter Nørgaard

Løslatelse av barnefamilie på Trandum

Lagmannsretten løslot i dag en afghansk familie med 4 barn som var fengslet etter utlendingsloven. Lagmannsretten mente unndragelsesfaren var svakere enn tingretten og at fengslingen av barna var uforholdsmessig. Kjennelsen legger terskelen for fengsling av barn betydelig høyere enn politiet og forplikter dem til å vurdere fengslingssurrogater med større alvor. Vi håper en slik viktig kjennelse kan bidra til at færre barn fengsles. Trandum er, slik Sivilombudsmannen og Torturkomitéen har uttalt, et uegnet sted for barn.

Advokat Cathrine Grøndahl representerer familien.

Ledig stilling for advokat med erfaring/portefølje

Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co består av advokater med lang erfaring innenfor flere rettsområder og med særlig fokus på strafferett. Vi prosederer årlig et stort antall saker for retten og har flere advokater som er faste forsvarere for Oslo tingrett.

Vi er tilsammen 20 medarbeidere som holder til på C.J.Hambros plass rett overfor Tinghuset, og har nå ledig stilling for advokat med erfaring og noe portefølje.

Vi ønsker å knytte til oss flere advokater med solide kvalifikasjoner og relevant erfaring – og som setter klienten og rettssikkerheten i fokus.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes til kontorsjef Tonje Bråthen: tonje.braathen@hestenesdramer.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Frode Sulland: frode.sulland@hestenesdramer.no

Cecilie Schjatvet trer ut av firmaet

Advokat Cecilie Schjatvet trer fra 1.7.16 ut som partner i firmaet.

Hun fortsetter sin advokatpraksis, og vil ha sitt kontor i Sehesteds gate 6, 0164 Oslo.

Hun vil fortsatt kunne treffes på tlf. 416 66 853.

Lagdommerne satte tilside juryens ja-svar – Høyesterett forkastet anken over løslatelsen

Borgarting lagmannsrett har i 5 uker behandlet de tiltaltes anker over Oslo tingretts dom fra desember i fjor, der de ble domfelt for overlagt drap eller medvirkning til dette.  Juryen i lagmannsretten mente 4 av de tiltalte var skyldig i overlagt drap eller medvirkning til dette, og at den femte var skyldig i medvirkning til forsettlig drap.

 

De tre juridiske lagdommerne mente imidlertid at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at alle de tiltalte var skyldige i drap, og satt til side flere av  juryens kjennelser.  Dette skjer ikke ofte. Fagdommerne har denne muligheten som en rettssikkerhetsgaranti slik at uriktige domfellelser ikke skal bli stående. Det  medfører at saken må behandles på nytt i lagmannsretten. De juridiske dommerne mente var grunnlag for å domfelle to av de øvrige tiltalte for drap, men ikke for overlagt drap.

 

Med bakgrunn i at de tre juridiske fagdommerne mente det ikke var grunnlag for å domfelle vår klient for medvirkning til drap, ble han begjært løslatt. Han har sittet i varetekt i nesten to år i påvente av en endelig avgjørelse i saken. Lagmannsretten besluttet å løslate ham og en av de andre tiltalte, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen til Høyesterett.

 

Høyesterett har i dag avvist anken og de to tiltalte blir løslatt. De tre øvrige tiltalte sitter fortsatt i varetekt.

 

Advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø er forsvarere for en av de løslatte.

Frifunnet for trygdebedrageri og falsk forklaring.

En mann ble i Oslo tingrett dømt til fengsel for trygdebedrageri av kr 95 000 og falsk forklaring til offentlige myndigheter. Han hadde fylt ut en lang rekke meldekort feil og mottok dermed for mye dagpenger mens han hadde ulike arbeidsoppdrag offshore. Mannen anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Han hadde ikke mottatt noen nærmere skriftlig informasjon fra NAV om hvordan han skulle fylle ut meldekortene som vikarierende offshorearbeider, og hvor det var helt egne spesielle og kompliserte regler. Lagmannsretten la til grunn at han hadde fylt ut meldekortene slik han muntlig fikk beskjed om av en saksbehandler på NAV, og som følge av dette hadde det oppstått misforståelser som tiltalte ikke kunne bebreides for. Han ble derfor frifunnet av en enstemmig lagmannsrett.

 

Mannens forsvarer i Borgarting lagmannsrett var advokat Haakon Åsli Skogstad

Frifunnet for familievold gjennom 16 år

En mann ble i  Sandefjord tingrett dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha mishandlet sin familie fra 1997 til 2013, samt to brudd for besøksforbud. Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til sin tidligere ektefelle og sine to barn på kr 110 000.  I Agder lagmannsretts dom av 9. mai 2016 ble han frifunnet for både straff og kravet om oppreisning. Flertallet, seks av syv dommere, kom til at det ikke var ført bevis for at mannen hadde etablert et mishandlingsregime i familien. En enstemmig lagmannsrett fant det heller ikke bevist at mannen hadde overtrådt besøksforbud.

 

Mannens forsvarer var advokat Simen Skjønsberg

Dørvakt frifunnet for vold

50 år gammel dørvakt ved et av Oslos utesteder  frifunnet for vold mot en gjest. I følge tiltalen skulle dørvakten ha slått gjesten i ansiktet med knyttet hånd. Tingretten fant det kun bevist at dørvakten hadde dyttet til fornærmede og frifant på grunn av provokasjon. Tingretten la til grunn at fornærmede hadde innlatt seg i et basketak med dørvakten og selv utøvet vold før han ble dyttet. Fornærmede hevdet at dørvakten hadde kommet med rasistiske uttalelser i forkant av hendelsen, men dette fant dommerne ikke bevist.

 

Forsvarer for dørvakten var advokat Peter Nørgaard.

Betydelig redusert straff etter gjenopptakelse i Høyesterett

En ung mann hadde tidligere blitt dømt i Høyesterett til fengsel i 2 år og 10 måneder for voldtekt av en overstadig beruset jente men hun sov. Først under soningen ble det kjent at mannen var lettere psykisk utviklingshemmet. Soningen var svært problematisk med gjentatte soningsavbrudd og store belastninger for domfelte. Gjenopptakelseskommisjonen besluttet i november 2015 at straffutmålingen skulle behandles på nytt, og domfelte ble løslatt i påvente av ny behandling i Høyesterett.
Høyesterett avsa ny dom i februar 2016, hvor straffen ble redusert til 1 år og 6 måneder. Avgjørende for straffutmålingen var de nye opplysningene om domfeltes evnenivå, kombinert med den totale tidsbruken i saken og at soningen på grunn av psykiske problemer hadde vært ekstra belastende. Som følge av redusert straff, hadde domfelte allerede sonet mer enn 2/3 av straffen, og slipper gjeninnsettelse i fengsel.
Mannens forsvarer i begge sakene for Høyesterett og under arbeidet med gjenopptakelse var advokat Frode Sulland.

Fikk samfunnsstraff for forsettlig grovt trygdebedrageri.

En tidligere rusavhengig mann ble i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff for grovt trygdebedrageri av ca. kr. 130 000. Tingretten gikk vekk fra utgangspunktet om ubetinget fengsel for trygdebedragerier av denne størrelsen, da det forelå «spesielle omstendigheter» i saken. Påtalemyndigheten mente at det skulle vært idømt ubetinget fengsel, og anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
Straffutmålingen ble behandlet på nytt i lagmannsretten, som forkastet påtalemyndighetens anke. Lagmannsretten var enig med tingretten i at det forelå spesielle omstendigheter som gjorde at det var forsvarlig å reagere med samfunnsstraff på tross av bedrageriets størrelse. Det ble særlig lagt vekt på at mannen nå var rusfri og fungerende i arbeidslivet. Videre ble det lagt vekt på at mannen hadde tilstått og at saken hadde tatt unødvendig lang tid siden bedrageriet ble oppdaget.
Mannens forsvarer i begge instanser var advokat Haakon Åsli Skogstad.

Tilstod oppbevaring av 750 piller – ble kun dømt for oppbevaring av halvparten.

Oslo tingrett avsa 18.9. 2015 dom hvor en ung svensk gutt ble domfelt for oppbevaring av ca. 350 xanax-tabletter. Han var tiltalt for også å ha oppbevart et like stort antall rivotril-tabletter. Selv om tiltalte hadde tilstått kom retten til at han ikke kunne dømmes for oppbevaring av rivotriltablettene. Disse ble funnet i en skulderveske som en kamerat av tiltalte bar på da pågripelsen fant sted. Retten mente at tiltalte hadde tatt på seg det som var i skuldervesken for at kameraten skulle gå fri og at deres forklaringer om dette fremsto som samordnet. Som følge av at antall tabletter etter dette måtte reduseres til det halve ble straffen 60 dagers fengsel og ikke 6 måneder, som aktor hadde nedlagt påstand om.

Forsvarer for mannen var Peter Nørgaard

Frifunnet i lagmannsretten for overtredelse av innreiseforbud.

En afghansk mann som var analfabet og uten skolegang ble i Oslo tingrett dømt til 10 måneder fengsel for å ha returnert til Norge til tross for at han ble utvist fra riket med innreiseforbud på 2 år. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen og mente at riktig straff var fengsel i 12 måneder. Det ble inngitt motanke over skyldspørsmålet. Mannen ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett, da et bestemmende mindretall ikke fant det bevist at tiltalte forsto innholdet av utvisningsvedtaket. Muntlig meddelelse og telefontolking ble ikke ansett tilstrekkelig, da mannen var analfabet og slet med hukommelsesproblemer. Han ble løslatt etter å ha utholdt seks måneder i varetekt.

Forsvarer: Advokatfullmektig Haakon Åsli Skogstad

Lagmannsretten var ikke enig med påtalemyndigheten i at en ung klient var «mobil vinningskriminell» og fikk ikke medhold i sin påstand om en nesten femdobling av den straff tingretten hadde utmålt

En ung mann ble i tingretten dømt til 5 måneders ubetinget fengsel for fire grove tyverier, to forsøk på grove tyverier, samt en forfalskning og et heleri. Påtalemyndigheten anket dommen, og mente at han måtte være å anse som en «mobil vinningskriminell». Han måtte derfor, ifølge påtalemyndigheten, dømmes i tråd med den strenge straffepraksis Høyesterett har oppstilt for kriminalitet som faller inn under denne betegnelsen. Påtalemyndigheten la på denne bakgrunn ned påstand om 2 års ubetinget fengsel. Lagmannsretten kom, som tingretten, til at det var «åpenbart» at klienten falt utenfor betegnelsen «mobil vinningskriminell». Straffen ble likevel skjerpet noe av lagmannsretten som satte straffen til 8 måneders fengsel. Klienten hadde på domstidspunktet allerede utholdt 2/3 av straffen i varetekt, og ble innvilget prøveløslatelse kort tid etter at lagmannsrettens dom var avsagt.

Forsvarer: Advokatfullmektig Kirsten Vikesland Mæhle

Tingretten avslo begjæring fra kriminalomsorgen om fullbyrding av subsidiær fengselstraff etter flere alvorlige brudd på vilkårene for samfunnstraff.

Gutt på 20 år ble i mai 2014 dømt til 420 timers samfunnstraff med 1 år og 5 måneder subsidiær fengselstraff. Samfunnstraffen ble igangsatt, men domfelte fikk problemer med gjennomføringen på grunn av en helt ekstraordinært vanskelig livsituasjon. Tingretten fant at vilkårene for å beslutte soning av fengselstraffen var oppfylt, men avslo allikevel begjæringen under henvisning til den ekstremt vanskelige situasjonen han hadde vært i og at han nå var kommet i ordnete forhold, fått løst sin bosituasjon og begynt på skole. Retten kom til at det ut fra dette ikke var hensiktsmessig å sette gutten i fengsel og at han burde få en ny sjanse til å gjennomføre samfunnstraffen.

Forsvarer for gutten var: advokat Peter Nørgaard

16-år gammel gutt frifunnet for å ha deltatt i vold mot en jevnaldrende

Flere ungdommer hadde angrepet en gutt på T-banestasjonen ved Jernbanetorget og tildelt ham en rekke slag og spark. Det var på det rene at tiltalte hadde kommet sammen med flere av gjerningspersonene med samme trikk og var klar over at noe kunne komme til å skje fordi noen hadde «blikket» og «lekt deilig». Han befant seg også på åstedet da gutten ble angrepet av flere i «gjengen». Tingretten fant det imidlertid ikke bevist at tiltalte hadde vært med på noe av volden og mente at hans tilstedeværelse ikke var tilstrekkelig til å konstatere strafferettslig ansvar som psykisk medvirker. Han ble ut fra dette frifunnet for forholdet. Forsvarer var advokat Peter Nørgaard

Prøveløslatt fra forvaring etter sonet minstetid

En mann ble av Høyesterett i 2005 dømt til forvaring med en tidsramme på 15 år med en minstetid på 10 år for drapsforsøk på sin tidligere ektefelle. Han begjærte seg prøveløslatt etter at minstetiden var ferdig sonet. Påtalemyndigheten og Kriminalomsorgen gikk imot prøveløslatelse. I motsetning til tingretten kom en enstemmig lagmannsrett frem til at det ikke forelå en nærliggende fare for gjentakelse av alvorlig vold mot den fornærmede. Han ble derfor prøveløslatt. Dommen er ikke rettskraftig, da statsadvokaten har anket dommen til Høyesterett.

Mannens forsvarer er advokat Frode Sulland.

Frifunnet for «hensynsløs atferd»

En mann nektet å vedta et forelegg for skremmende, plagsom eller annen hensynsløs atferd. Etter å forgjeves ha forsøkt å få en passasjer i en bil stående på tomgang til å slå av motoren, lente han seg over passasjeren og slo av tenningen. Han ble dømt for overtredelse av straffeloven § 390 a i tingretten og lagmannsretten. Høyesterett mente mannens opptreden ikke kunne karakteriseres som ”hensynsløs” og dermed ikke straffbar. Han ble derfor frifunnet.

Mannens forsvarer for Høyesterett var advokat Frode Sulland.