KROM-konferansen

Tradisjonen tro stilte Advokatfirmaet Sulland også i år mann- og kvinnesterke på kriminalpolitisk konferanse på Storefjell (KROM-konferansen). Halve delegasjonen deltok på konferansens skistafett med stor glede og engasjement. Frode Sulland holdt innlegg om særreaksjoner, og bidro dermed til seminarets svært solide faglige program. Vi håper at flere advokater kommer på konferansen til neste år!

http://www.advokatbladet.no/2018/01/sulland-og-co-knuste-konkurrentene-i-skistafett-burde-vaert-enda-flere-advokater/

Sak om betalingsformidling (hawala)

Advokatfirmaet Sulland v/ Kristine Egeland representerte i høst en klient som var tiltalt for grovt heleri av 1,9 millioner kroner, drift av betalingsformidling uten konsesjon og brudd på bokføringsloven. Tre dager før hovedforhandling frafalt påtalemyndigheten tiltalen om grovt heleri på bakgrunn av at forsvarer gjennom sitt arbeid med saken gjorde påtalemyndigheten oppmerksom på avgjørende forhold som ikke var blitt tilstrekkelig belyst under etterforskningen. Påtalemyndigheten la ned påstand om ubetinget fengsel, men retten var ikke enig i dette og ila isteden betinget fengselsstraff. Advokatfullmektig Farzad Izadi bistod advokat Egeland i saken.

https://www.dn.no/nyheter/2018/01/04/1911/Finans/overforte-127-millioner-kroner-til-utlandet-bokforte-inntekten-som-rens-av-tepper

Klient frifunnet for brudd på politiloven

Klienten var tiltalt for ikke å ha overholdt et pålegg om å fjerne seg fra offentlig sted i Oslo sentrum på nattestid. Etter diskusjon med politiet ble klienten pågrepet og brakt til sentralarresten, hvor han ble presentert for et forelegg. Han nektet å vedta forelegget, og saken ble sendt til pådømmelse ved Oslo tingrett. Her ble mannen frifunnet. Retten kom til at det var tvil om hva slags pålegg mannen egentlig hadde fått, og om han hadde brutt dette. Denne tvilen ledet til frifinnelse. Mannen hadde engasjert advokat Henriette Willix til å bistå han under hovedforhandlingen. For dette fikk han tilkjent saksomkostninger.

 

Dersom du skal i retten med en sak om et ikke vedtatt forelegg, ta kontakt med oss så bistår vi gjerne. Skulle du bli frifunnet har du som utgangspunkt krav på å få dine utgifter erstattet.

Mann (26) fikk samfunnsstraff for flere voldshendelser

Klienten var tiltalt for tre tilfeller av kroppskrenkelser, hvorav én av dem var grov, i tillegg til et forsøk på tyveri, et forsøk på å bortta motorvogn samt et forsøk på ruspåvirket kjøring. Klienten erklærte seg skyldig etter tiltalen. Oslo tingrett nedsubsummerte tiltaleposten om grov kroppskrenkelse til ordinær kroppskrenkelse. Videre ved straffutmålingen fant retten at klientens rehabiliteringssituasjon tilsa bruk av samfunnsstraff. Klienten hadde i lengre tid slitt med rusproblemer og psykiske lidelser.

 

Advokatfullmektig Farzad Izadi representerte klienten

Frode Sulland mottar Espelands honnørpris

Advokat Frode Sulland mottok 23.november 2017 Espelands Honnørpris på Advokatforeningens årsmiddag.

Prisen ble stiftet i 1985 med formål å vise frem personer eller organisasjoner som gjennom sine handlinger er ledestjerner som fremmer forståelse for betydningen av en fri og uavhengig advokatstand, som er uredde og ansvarsbevisste forsvarere av den allmenne rettssikkerhet og den enkeltes rett og menneskeverd.

Frode Sulland får prisen for sitt årelange engasjement for forsvarere og synliggjøringen av den uavhengige forsvarerens betydning som en avgjørende betingelse for demokrati.

Prisen er på kr. 100 000,- samt en skulptur av billedhugger Nils Aas.

Klient frifunnet av Borgarting lagmannsrett

I likhet med Oslo tingrett frifant Borgarting lagmannsrett vår klient, som var tiltalt for å ha slått en person i ansiktet med knyttet neve på et utested i Oslo. Lagmannsretten fant enstemmig at det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var den rette gjerningspersonen. Det ble lagt vekt på at tiltalte ikke var identifisert direkte, men indirekte, som gjerningsperson av fornærmede. I tillegg forelå det svakheter ved politiets vitneavhør dagen etter hendelsen, da politiet på dette tidspunktet hadde en klar oppfatning av at tiltalte var gjerningspersonen. Det kan ha påvirket hvordan spørsmålene til vitnene ble stilt og hvordan svarene ble nedtegnet. Lagmannsrettens flertall frifant også klienten for kravet om erstatning og oppreisning, da det heller ikke ble bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det var tiltalte som slo.

Advokat Frode Sulland representerte tiltalte.

Frifunnet for familievold av Borgarting lagmannsrett

Vår klient ble dømt til ti måneders fengsel av tingretten for familievold/mishandling av sin kone. Advokatfirmaet Sulland overtok saken etter at den hadde vært til behandling i tingretten. Vi foretok en grundig gjennomgang av bevisene i saken, og kontaktet en rekke mulige vitner. I alt ble 14 vitner ført for Borgarting lagmannsrett med lagrette (jury). Lagretten frifant vår klient for familievold, og han fikk isteden en svært mild dom for et mindre forhold han hadde tilstått.

Vår klient ble trodd på alle punkter i sin forklaring. I lagmannsretten kom det gjennom vår bevisføring også frem nye og avgjørende forhold mht. fornærmedes troverdighet som ikke hadde vært et tema i tingretten.

Advokatene Frode Sulland og Kristine Egeland bisto klienten i lagmannsretten.

Begjæring om utreiseforbud ikke tatt til følge

En mann fra Kosovo får nå reise på utenlandsferier med sine norske barn etter å ha vunnet sak om utreiseforbud for barna både i tingretten og lagmannsretten. Begjæring om utreiseforbud fra barnas mor var begrunnet med at mannen var dømt til fengsel i Norge, og at det derfor var uvisst om han ville vende tilbake til Norge med barna dersom de reiste til Kosovo. Barnas mor tapte saken i begge instanser. Retten mente at det ikke var holdepunkter for at barna ikke ville returnere til Norge, og hadde forståelse for at mannen ønsket at barna skulle få en tilknytning til hans gren av familien og landet han kommer fra. Det var ikke grunnlag for utreiseforbud selv om mannen var dømt til fengsel i Norge, og hadde uavgjorte saker hos politiet.

Mannens advokater var Haakon Åsli Skogstad og Helge Hjort.

To unge menn frikjent for seksuell omgang med mindreårig

To unge menn, som på gjerningstidspunktet var 18 år, ble i Tønsberg tingrett frikjent for seksuell omgang med jente som snart var 13 år. Spørsmålet for tingretten var om de på noe punkt kunne klandres for sin uvitenhet om jentas alder. Etter bevisførselen kom tingretten enstemmig frem til at de to hadde et tilstrekkelig forsvarlig grunnlag for å legge til grunn at jenta snart var 17 år, slik hun selv hadde oppgitt. Det sto helt sentralt for retten at jentas fiktive personlighet var sammenfiltret med faktiske hendelser og virkelige personer, også personer de tiltalte kjente til og var venner med. Det var heller ikke noe ved kontakten på sosiale medier som var egnet til å rokke ved jentas oppgitte identitet og alder. Det var ikke grunn til å klandre de tiltalte for at de var i villfarelse om hva jenta egentlig het og hvor gammel hun egentlig var da de møttes. Tingretten fant det lite trolig at noen av de tiltale ville ha gjennomført noen form for seksuell aktivitet med jenta i situasjonen som var om han hadde visst om den virkelige alderen hennes eller vært i den minste tvil. Det kunne heller ikke legges til grunn at jentas utseende eller fremtoning burde ha brakt dem ut av villfarelsen om hennes alder. De tiltalte ble også frifunnet for krav om erstatning.

 

Den ene mannens forsvarer var advokat Frode Sulland

Fullt gjennomslag for betinget dom med narkotikaprogram

Advokat Frode Sulland representerte i Høyesterett i august en 39 år gammel mann som var dømt for grov narkotikaforbrytelse. Ankesaken gjaldt straffutmålingen og teamet var om en deldom fra lagmannsretten (dissens) skulle gjøres fullt ut betinget på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll.

Narkotikaprogram med domstolskontroll kan settes som særvilkår ved en betinget dom. Høyesterett la vekt på at domfelte har den motivasjon og gjennomføringsevne som kreves for å gjennomføre narkotikaprogram, og at han vil ha stor nytte av programmet. Samtidig vises det til en klar risiko for at innsetting til soning vil være skadelig for den positive utviklingen som er i gang, og vil medføre en økt risiko for at domfelte vil falle tilbake til narkotikamisbruk.

Høyesterett drøftet om hensynet til allmennprevensjonen likevel gjorde det nødvendig å idømme deldom. Alvoret i forbrytelsen, og i den sammenheng hensynet til allmennprevensjonen, ble etter en konkret vurdering ikke tillagt avgjørende vekt.

Høyesterett gjorde dermed hele fengselsstraffen betinget på det vilkår at domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen fra Høyesterett her

Kvinne løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum

En kvinne hadde blitt pågrepet av politiets utlendingsenhet ettersom hun oppholdt seg ulovlig i Norge. Kvinnen mente at hun hadde behov for beskyttelse og søkte derfor asyl ved pågripelsestidspunktet. Utlendingsmyndighetene ønsket derimot å returnere vedkommende til Frankrike etter Dublin III-forordningen grunnet et utgått visum derfra. Kvinnen ble ved tingrettens kjennelse holdt fengslet i utlendingsinternatet på Trandum i påvente av uttransportering. Tre uker ut i fengslingstiden tok kvinnen kontakt med advokatfullmektig Farzad Izadi ved vårt kontor.  Izadi bistod kvinnen med å påvise at Norge var ansvarlig land for behandling av asylsøknaden etter Dublin III-forordningen artikkel 12. Kvinnen ble løslatt kort tid etterpå og får nå sin asylsøknad behandlet i Norge.

Viktig voldsoffererstatning til offer for seksuelle overgrep

En ung kvinne anmeldte to nære slektninger for alvorlige, seksuelle overgrep i barndommen. Etter en omfattende etterforskning ble straffesaken henlagt, og hun orket ikke å påklage denne avgjørelsen. Kvinnens bistandsadvokat Cathrine Grøndahl søkte i stedet om voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning gjorde en svært grundig vurdering av bevisene i saken og kom til at det var en sannsynlighetsovervekt for at kvinnen var blitt utsatt for overgrep. Hun ble tilkjent maksbeløpet for tapt arbeidsinntekt, ménerstatning og oppreisning. Vedtakene har hatt en stor betydning for henne. Hun opplever at hun er blitt trodd og har fått en moralsk oppreisning fra det offentlige. Videre gir erstatningen henne en økonomisk trygghet og mulighet til å betale for psykologbehandling, som hun ikke tidligere hadde råd til.   

Prinsipiell dom om elektriske hundehalsbånd

En kvinne er i Høyesterett dømt til ubetinget fengsel for å ha brukt elektrisk bjeffehalsbånd på hunden sin. Kvinnen opplevde at hunden var svært stresset når de gikk tur, og hun brukte halsbåndet som en del av oppdragelsen. Halsbåndet sendte ut et lydsignal når hunden begynte å bjeffe, og påførte hunden et mildt støt om den ikke sluttet. Støtet ble beskrevet som ubehagelig, og kunne sammenlignes med det en kan få ved statisk elektrisitet ved berøring av møbler.  Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om bruken av dette halsbåndet var omfattet av dyrevelferdslovens forbud mot å utøve vold mot dyr. Retten fant at støtene ikke medførte kvalifisert smerte for hunden, men at anvendelsen førte til unødvendig smerte, og konkluderte derfor med at bruken av halsbåndet var omfattet av voldsbestemmelsen. Det ble uttalt at saken ikke dreide seg om dyremishandling, men om handlinger foretatt som ledd i oppdragelse av hunden og at halsbåndbruken lå i det nedre sjiktet av det straffbare.

 

Påtalemyndigheten mente at kvinnen hadde utsatt hunden for grov vold og at hun skulle dømmes til fengsel i 60 dager. Høyesterett fant aktors straffepåstand vesentlig for høy. Det ble vist til at voldsutøvelsen var liten og til at kvinnens intensjon var å gi hunden et godt liv. Straffen ble satt ned fra 21 til 15 dagers fengsel.

 

Kvinnens advokat var Frode Sulland

Samfunnsstraff for salg og oppbevaring av Rivotril

57-årig mann domfelt 18 ganger tidligere ble domfelt for salg av 5 tabletter og oppbevaring av 126 tabletter Rivotril.  Aktor nedla påstand om 36 dager ubetinget fengsel. Tingretten fastsatte imidlertid straffen til 36 timer samfunnsstraff og la ved valg av reaksjon avgjørende vekt på tiltaltes personlige forhold og at han syntes å være i en god utvikling.  Retten mente også at tiltalte som følge av sin forhistorie er sårbar og at et fengselsopphold ville være uheldig.

 

Forsvarer var advokat Peter Nørgaard

Betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring

En kvinne ble i tilståelsessak ved Oslo tingrett dømt til 24 dager betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring, samt noen mindre alvorlige forhold. Dommeren la til grunn at det klare utgangspunktet ved gjentatt promillekjøring er at det idømmes en fengselsstraff som må sones. Straffen ble likevel gjort betinget på grunn av kvinnens rehabiliteringssituasjon og da saken hadde ligget ubehandlet hos politiet i 8 måneder. Tingretten videreførte dermed viktige prinsipper fra Høyesterett i 2016. Ved helt korte fengselsstraffer er det naturlig at en liggetid på 7-8 måneder må kompenseres ved at tiltalte slipper å sone dommen.

 

Kvinnens forsvarer var advokat Haakon Åsli Skogstad

Trondheim fengsel anmeldt for vold og fjerning av bevis

En innsatt i Trondheim fengsel fikk tannskader og kutt ved øyenbrynet som følge av en hendelse med en ansatt i Trondheim fengsel i september i fjor. Den innsatte forsøkte å anmelde hendelsen, og en fengselsbetjent bistod blant annet ved å ta bilder av skadene. Men det har vist seg at verken anmeldelsen eller bildene har kommet fram til kriminalvakta hos politiet. Det er kameraovervåkning på den aktuelle avdelingen, og den innsatte etterspurte video fra hendelsen. Videoen ble slettet etter to dager til tross for at fengselet var kjent med at den innsatte ønsket å anmelde forholdet og at han var skadet. Slettingen er i strid med regelverket.

Advokatfullmektig Marit Lomundal Sæther har bistått den innsatte med å anmelde forholdet.

Link til nettsak hos NRK: https://www.nrk.no/trondelag/innsatt-anmelder-trondheim-fengsel-1.13536343

Hør innslag i NRK radio her: Trondheim fengsel anmeldt for vold og fjerning av bevis

Tidligere Funcom-topper enstemmig frifunnet for markedsmanipulasjon

Den 28.04.17 ble tidligere CEO i Funcom, Trond Arne Aas, enstemmig frifunnet i Oslo tingrett for markedsmanipulasjon i forbindelse med utviklingen og lanseringen av spillet The Secret World i 2012. Han og tre andre tidligere Funcom-topper ble også frifunnet for tiltalen om innsidehandel basert på informasjon om de samme forhold.
I forkant av rettssaken gikk Økokrim høyt ut i mediene og uttalte blant annet at Funcom hadde drevet «pump and dump» av aksjen. Økokrim mente at Funcom ved en rekke anledninger hadde offentliggjort uriktige og selekterte opplysninger om inntektspotensialet til spillet, og samtidig tilbakeholdt opplysninger som var egnet til å gi aksjemarkedet realistiske forventinger til hvilke inntekter spillet kunne generere. Rettssaken gikk over cirka tre måneder vinteren 2016/2017.
I dommen gis Økokrim sterk kritikk for utformingen av tiltalen. Tiltalebeslutningen oppfyller neppe de krav Riksadvokaten stiller til presisjon, og er problematisk i lys av både norsk lov og internasjonale menneskerettigheter som skal sikre den tiltaltes mulighet til å forsvare seg.
I sin bevisvurdering fant retten ikke grunnlag for noen av anførslene om markedsmanipulasjon som Økokrim prosederte på. Økokrim fikk heller ikke medhold i at unnlatelser av å gi opplysninger til markedet rammes av loven.
Aas ble likevel dømt for ett tilfelle av innsidehandel da retten mente han ved ett enkeltstående aksjesalg hadde kjennskap til en mulig emisjon som aldri ble gjennomført.
Også to andre i ledelsen ble dømt til kortere fengselsstraffer for innsidehandel, mens den siste ble fullstendig frifunnet.
Økokrim har bekreftet gjennom pressen at de ikke vil anke dommen. De tiltalte kan påanke dommen innen 23. mai.
Advokat Frode Sulland er forsvarer for Aas. Han ble bistått i retten av advokatene Henriette Willix og Haakon Åsli Skogstad.

Frifunnet for krav om inndragning

En utenlandsk kvinne var tiltalt for å ha oppholdt seg og arbeidet ulovlig i Norge i over fire år, samt for hvitvasking av kr. 70 000,- ved at hun hadde sendt penger til sin familie i hjemlandet. Aktors påstand var fengsel i 120 dager, samt inndragning av kr. 70 000. Kvinnen erkjente alle forholdene og saken gikk som tilståelsesdom. Oslo tingrett dømte kvinnen til fengsel i 90 dager, men fant inndragningskravet klart urimelig og frifant henne for dette.

 

Kvinnens forsvarer var advokatfullmektig Kirsten Vikesland Mæhle

Frifunnet for grov kroppsskade

En mann var tiltalt for grov kroppsskade blant annet ved at han hadde bitt av en bit av fornærmedes øre slik at dette ble betydelig deformert. Oslo tingrett frifant mannen. Retten fant at man ikke kunne se bort fra at tiltalte hadde handlet i nødverge. Omstendighetene i saken tilsa videre at man ikke kunne se bort fra at ørebittene ikke gikk lenger enn hva som var nødvendig eller forsvarlig. Retten kom derfor enstemmig til at mannen måtte frifinnes både for tiltalen om grov kroppsskade og for fornærmedes krav om oppreisningserstatning.

 

Mannens forsvarer var advokatfullmektig Kirsten Vikesland Mæhle

Frifunnet for trusler

En 18 åring var tiltalt for trusler mot barnevernsansatte.  Senja tingrett frifant han for truslene. Tingretten kom til at utsagnene ikke var fremsagt under slike omstendigheter at de var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. De objektive vilkårene for straffbare trusler var dermed ikke overtrådt.

 

Mannens forsvarer var advokat Simen Skjønsberg