Samsfunnsstraff for vold mot politiet

En mann hadde forsøkt å skalle til en politimann i forbindelse med tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus. Drammen tingrett la til grunn at man på grunn av sakens spesielle omstendigheter kunne fravike det klare utgangspunktet om ubetinget fengsel for vold mot politiet. Mannens reaksjoner og handlemåte måtte vurderes ut fra den underliggende alvorlige depresjonen han var i på handlingstidspunket. Videre la retten vekt på at mannen var i en form for forvirringstilstand, og at handlingen ikke var av det mest alvorligste slaget.

 

Mannens forsvarer i Drammen tingrett var advokat Haakon Åsli Skogstad

Kontor for utleie

I våre hyggelige lokaler på CJ Hambros plass har vi 5 utleiekontorer beliggende i en felles gang i nærheten av resepsjon, møterom og kjøkken. Tre av disse er nå ledige for nye leietakere. Kontorene leies ut samlet eller hver for seg – og leien inkluderer tilgang til møterom, kjøkken, spiserom med takterrasse, sentralbordtjenester og renhold.
Er du interessert, ta kontakt med kontorsjef Tonje Bråthen pr epost: tbr@advokatsulland.no eller pr tlf. 452 31 744.

Ny jobb?

Er du erfaren advokat og trenger en forandring?
Advokatfirmaet Sulland ønsker å styrke staben ytterligere og snakker gjerne med alle som kan være interesserte i samarbeid – som ansatt, deltager eller kontorfelle.
Send en henvendelse til daglig leder Frode Sulland pr epost: fsu@advokatsulland.no

Avgjørelse fra Høyesterett om beviskrav ved alderstvil i fengslingssaker

Høyesteretts ankeutvalg avviste anke over fengslingskjennelse for en afghansk tenåring. Tingretten kom til at afghaneren skulle løslates mot meldeplikt ettersom fengslingen ville være uforholdsmessig, men politiet anket og fikk medhold av lagmannsretten. Advokat Frode Sulland anket kjennelsen til Høyesterett og anførte at lagmannsretten hadde lagt til grunn et for lavt beviskrav når de fant det tilstrekkelig at han mest sannsynlig var over 18 år. Høyesterett uttalte blant annet: «Høyesteretts ankeutvalg er enig med forsvareren i at hensynet til å unngå at barn blir fengslet i større utstrekning enn det som lar seg forene med de grenser som her er omtalt, kan trekke i retning av et strengere beviskrav enn sannsynlighetsovervekt. Slik bevisbildet ofte er i utlendingssaker der spørsmålet om alder kommer på spissen, kan det oppstå en reell risiko for at ungdommer under 18 år behandles som voksne. Dette kan motvirkes dersom det gjelder et strengere beviskrav, for eksempel et krav om klar sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er over 18 år.» Høyesterett kom likevel til at anken skulle avvises og uttalte: «Verken Grunnloven eller barnekonvensjonen kan forstås slik at det må gjelde et strengere beviskrav. En eventuell usikkerhet ved metodene som benyttes til å fastsette alder, vil inngå i vurderingen av om kravet til alminnelig sannsynlighetsovervekt er oppfylt. Videre må beviskravet avstemmes mot tunge praktiske mothensyn, blant annet den åpenbare faren for misbruk. Beviskravet må dessuten ses i sammenheng med kravet til bevis i den underliggende forvaltningssaken.»

Frifunnet for mishandling

En kvinne var tiltalt for mishandling av sin sønn i 9 år. I Oslo tingrett ble hun i mars 2017 frifunnet etter tiltalen og bare dømt for en kroppskrenkelse som var erkjent. Forsvarer i saken var Cathrine Grøndahl

Rettssak utsatt fordi det ikke var oppnådd kontakt mellom forsvareren og klienten

I straffesak for Oslo tingrett møtte ikke tiltalte, og forsvarer hadde heller ikke oppnådd kontakt med henne på forhånd. Saken ble begjært utsatt av forsvarer, mens påtalemyndigheten begjærte saken fremmet på bakgrunn av aktors oppfatning om at kvinnen utvetydig hadde frasagt seg retten til forsvarerbistand etter at hun ble løslatt fra arresten fordi hun ikke hadde tatt kontakt med sin forsvarer.

Hovedregelen er at tiltalte skal være til stede i retten under hovedforhandling. Det kan imidlertid gjøres unntak fra denne regelen dersom tiltaltes nærvær ikke finnes nødvendig for sakens opplysning.

Dommerfullmektigen viste til at det norske regelverket måtte tolkes i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens regel om rett til en rettferdig rettergang. Det ble uttalt at feil begått under etterforskningsfasen kan få betydning for om rettergangen sett under ett, er rettferdig. Dersom siktede ikke er gitt tilstrekkelig mulighet til effektivt å forberede sitt eget forsvar under etterforskningen medførte det et større behov for at siktede er tilstede under hovedforhandlingen. Retten la til grunn at dersom en siktet frasier seg retten til forsvarerbistand, så må dette være en beslutning basert på et informert samtykke, og hennes synspunkt må eksplisitt fremkomme.

 

Tiltalte hadde vært pågrepet i litt mer enn et døgn, og avhørt i politiarresten uten forsvarer til stede. Det fantes ikke kontaktinformasjon til tiltalte, og det var umulig å oppnå kontakt med henne. Hun hadde fått informasjon om forsvarers navn og telefonnummer. Hun kunne imidlertid ikke norsk, var analfabet, og det fremgikk ikke om hun hadde fått informasjon om at forsvarerbistand var gratis. Forsvarer fikk ikke informasjon om de ovennevnte omstendighetene mens klienten satt i arresten.

 

Retten konkluderte med at politiet ikke i tilstrekkelig grad hadde lagt forholdene til rette for at kvinnen kunne komme i kontakt med sin forsvarer mens hun satt i politiarresten. Heller ikke etter at hun ble løslatt mente retten at hun hadde en reell mulighet for å komme i kontakt med sin oppnevnte forsvarer, som følge av hennes personlige forhold.

 

I idet hun ikke har hatt en reell mulighet til kontakt med sin forsvarer mente retten at kvinnen ikke hadde hatt en reell mulighet til effektivt å forberede sitt eget forsvar. Dette stred mot retten til en rettferdig rettergang. Konsekvensen ble derfor at hennes nærvær under hovedforhandlingen ble ansett nødvendig for sakens opplysning.

 

Advokat Frode Sulland er forsvarer for kvinnen.

Mann frifunnet for voldsbruk

En mann var tiltalt for å ha slått en annen mann i ansiktet slik at han fikk et kutt over venstre øye. Fornærmede ble slått av en mann på et utested i Oslo og meldte fra til politiet. Spørsmålet var hvem som hadde slått fornærmede. Fornærmede hadde pratet med tiltaltes kjæreste tidligere på kvelden. Fornærmede opplyste til politiet at det var kjæresten til denne damen som hadde slått ham. Retten mente at verken måten tiltalte var identifisert på, flekker på hans sko som ble påstått å være blod fra fornærmede eller det påståtte motiv kunne gi tilstrekkelig grunnlag for domfellelse. Retten fant det derfor ikke tilstrekkelig bevist at det var tiltalte som slo fornærmede, og frifant tiltalte for straff og erstatningskrav.

 

Forsvarer for mannen var advokat Frode Sulland.

Kvinne vant mot borettslag i lagmannsretten.

Høyesterett forkastet anke fra et borettslag som hadde fått medhold hos byfogden om tvangsfravikelse. Saken gjaldt en kvinne som fikk problemer med borettslaget på grunn av sønnens opptreden. Hun anket byfogdens kjennelse til lagmannsretten og fikk medhold i at beslutningen om tvangsfravikelse måtte oppheves. Hun begrunnet anken med at sønnen hadde flyttet og fått seg egen bolig og ikke lenger hadde nøkler til hennes leilighet. Borettslaget anket til Høyesterett, men vant ikke frem. Høyesterett mente det var riktig av lagmannsretten å legge vekt på  de opplysningene om at sønnen ikke lenger hadde tilgang til leiligheten selv om dette ikke var blitt opplyst da byfogden avsa sin kjennelse.

Advokat for kvinnen var Sherin Vegge.

Betinget fengsel for oppbevaring av 5,7 gram amfetamin

En 50 år gammel rusavhengig kvinne ble i tingretten dømt til 16 dager ubetinget fengsel for oppbevaring av 5,7 gram amfetamin og 14 rivotriltabletter. Etter anke endret lagmannsretten straffen til betinget fengsel. Lagmannsretten viste i sin dom til opplysninger om kontakt med rusomsorgen i hjemkommunen samt daglige oppmøter i et jobbprosjekt i regi av Frelsesarmeen og kom ut fra dette til at det forelå en positiv utvikling som domfelte ville ha mulighet til å lykkes med. Selv om det ikke forelå en egentlig rehabiliteringssituasjon mente lagmannsretten at de indivdualpreventive hensyn burde veie tyngst og at dette tilsa en betinget straff.

Forsvarer i saken var advokat Peter Nørgaard

Løslatelse av barnefamilie på Trandum

Lagmannsretten løslot i dag en afghansk familie med 4 barn som var fengslet etter utlendingsloven. Lagmannsretten mente unndragelsesfaren var svakere enn tingretten og at fengslingen av barna var uforholdsmessig. Kjennelsen legger terskelen for fengsling av barn betydelig høyere enn politiet og forplikter dem til å vurdere fengslingssurrogater med større alvor. Vi håper en slik viktig kjennelse kan bidra til at færre barn fengsles. Trandum er, slik Sivilombudsmannen og Torturkomitéen har uttalt, et uegnet sted for barn.

Advokat Cathrine Grøndahl representerer familien.

Ledig stilling for advokat med erfaring/portefølje

Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co består av advokater med lang erfaring innenfor flere rettsområder og med særlig fokus på strafferett. Vi prosederer årlig et stort antall saker for retten og har flere advokater som er faste forsvarere for Oslo tingrett.

Vi er tilsammen 20 medarbeidere som holder til på C.J.Hambros plass rett overfor Tinghuset, og har nå ledig stilling for advokat med erfaring og noe portefølje.

Vi ønsker å knytte til oss flere advokater med solide kvalifikasjoner og relevant erfaring – og som setter klienten og rettssikkerheten i fokus.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes til kontorsjef Tonje Bråthen: tonje.braathen@hestenesdramer.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Frode Sulland: frode.sulland@hestenesdramer.no

Cecilie Schjatvet trer ut av firmaet

Advokat Cecilie Schjatvet trer fra 1.7.16 ut som partner i firmaet.

Hun fortsetter sin advokatpraksis, og vil ha sitt kontor i Sehesteds gate 6, 0164 Oslo.

Hun vil fortsatt kunne treffes på tlf. 416 66 853.

Lagdommerne satte tilside juryens ja-svar – Høyesterett forkastet anken over løslatelsen

Borgarting lagmannsrett har i 5 uker behandlet de tiltaltes anker over Oslo tingretts dom fra desember i fjor, der de ble domfelt for overlagt drap eller medvirkning til dette.  Juryen i lagmannsretten mente 4 av de tiltalte var skyldig i overlagt drap eller medvirkning til dette, og at den femte var skyldig i medvirkning til forsettlig drap.

 

De tre juridiske lagdommerne mente imidlertid at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at alle de tiltalte var skyldige i drap, og satt til side flere av  juryens kjennelser.  Dette skjer ikke ofte. Fagdommerne har denne muligheten som en rettssikkerhetsgaranti slik at uriktige domfellelser ikke skal bli stående. Det  medfører at saken må behandles på nytt i lagmannsretten. De juridiske dommerne mente var grunnlag for å domfelle to av de øvrige tiltalte for drap, men ikke for overlagt drap.

 

Med bakgrunn i at de tre juridiske fagdommerne mente det ikke var grunnlag for å domfelle vår klient for medvirkning til drap, ble han begjært løslatt. Han har sittet i varetekt i nesten to år i påvente av en endelig avgjørelse i saken. Lagmannsretten besluttet å løslate ham og en av de andre tiltalte, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen til Høyesterett.

 

Høyesterett har i dag avvist anken og de to tiltalte blir løslatt. De tre øvrige tiltalte sitter fortsatt i varetekt.

 

Advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø er forsvarere for en av de løslatte.

Frifunnet for trygdebedrageri og falsk forklaring.

En mann ble i Oslo tingrett dømt til fengsel for trygdebedrageri av kr 95 000 og falsk forklaring til offentlige myndigheter. Han hadde fylt ut en lang rekke meldekort feil og mottok dermed for mye dagpenger mens han hadde ulike arbeidsoppdrag offshore. Mannen anket dommen til Borgarting lagmannsrett. Han hadde ikke mottatt noen nærmere skriftlig informasjon fra NAV om hvordan han skulle fylle ut meldekortene som vikarierende offshorearbeider, og hvor det var helt egne spesielle og kompliserte regler. Lagmannsretten la til grunn at han hadde fylt ut meldekortene slik han muntlig fikk beskjed om av en saksbehandler på NAV, og som følge av dette hadde det oppstått misforståelser som tiltalte ikke kunne bebreides for. Han ble derfor frifunnet av en enstemmig lagmannsrett.

 

Mannens forsvarer i Borgarting lagmannsrett var advokat Haakon Åsli Skogstad

Frifunnet for familievold gjennom 16 år

En mann ble i  Sandefjord tingrett dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder for å ha mishandlet sin familie fra 1997 til 2013, samt to brudd for besøksforbud. Han ble også dømt til å betale oppreisningserstatning til sin tidligere ektefelle og sine to barn på kr 110 000.  I Agder lagmannsretts dom av 9. mai 2016 ble han frifunnet for både straff og kravet om oppreisning. Flertallet, seks av syv dommere, kom til at det ikke var ført bevis for at mannen hadde etablert et mishandlingsregime i familien. En enstemmig lagmannsrett fant det heller ikke bevist at mannen hadde overtrådt besøksforbud.

 

Mannens forsvarer var advokat Simen Skjønsberg

Dørvakt frifunnet for vold

50 år gammel dørvakt ved et av Oslos utesteder  frifunnet for vold mot en gjest. I følge tiltalen skulle dørvakten ha slått gjesten i ansiktet med knyttet hånd. Tingretten fant det kun bevist at dørvakten hadde dyttet til fornærmede og frifant på grunn av provokasjon. Tingretten la til grunn at fornærmede hadde innlatt seg i et basketak med dørvakten og selv utøvet vold før han ble dyttet. Fornærmede hevdet at dørvakten hadde kommet med rasistiske uttalelser i forkant av hendelsen, men dette fant dommerne ikke bevist.

 

Forsvarer for dørvakten var advokat Peter Nørgaard.

Betydelig redusert straff etter gjenopptakelse i Høyesterett

En ung mann hadde tidligere blitt dømt i Høyesterett til fengsel i 2 år og 10 måneder for voldtekt av en overstadig beruset jente men hun sov. Først under soningen ble det kjent at mannen var lettere psykisk utviklingshemmet. Soningen var svært problematisk med gjentatte soningsavbrudd og store belastninger for domfelte. Gjenopptakelseskommisjonen besluttet i november 2015 at straffutmålingen skulle behandles på nytt, og domfelte ble løslatt i påvente av ny behandling i Høyesterett.
Høyesterett avsa ny dom i februar 2016, hvor straffen ble redusert til 1 år og 6 måneder. Avgjørende for straffutmålingen var de nye opplysningene om domfeltes evnenivå, kombinert med den totale tidsbruken i saken og at soningen på grunn av psykiske problemer hadde vært ekstra belastende. Som følge av redusert straff, hadde domfelte allerede sonet mer enn 2/3 av straffen, og slipper gjeninnsettelse i fengsel.
Mannens forsvarer i begge sakene for Høyesterett og under arbeidet med gjenopptakelse var advokat Frode Sulland.

Fikk samfunnsstraff for forsettlig grovt trygdebedrageri.

En tidligere rusavhengig mann ble i Oslo tingrett dømt til samfunnsstraff for grovt trygdebedrageri av ca. kr. 130 000. Tingretten gikk vekk fra utgangspunktet om ubetinget fengsel for trygdebedragerier av denne størrelsen, da det forelå «spesielle omstendigheter» i saken. Påtalemyndigheten mente at det skulle vært idømt ubetinget fengsel, og anket dommen til Borgarting lagmannsrett.
Straffutmålingen ble behandlet på nytt i lagmannsretten, som forkastet påtalemyndighetens anke. Lagmannsretten var enig med tingretten i at det forelå spesielle omstendigheter som gjorde at det var forsvarlig å reagere med samfunnsstraff på tross av bedrageriets størrelse. Det ble særlig lagt vekt på at mannen nå var rusfri og fungerende i arbeidslivet. Videre ble det lagt vekt på at mannen hadde tilstått og at saken hadde tatt unødvendig lang tid siden bedrageriet ble oppdaget.
Mannens forsvarer i begge instanser var advokat Haakon Åsli Skogstad.

Tilstod oppbevaring av 750 piller – ble kun dømt for oppbevaring av halvparten.

Oslo tingrett avsa 18.9. 2015 dom hvor en ung svensk gutt ble domfelt for oppbevaring av ca. 350 xanax-tabletter. Han var tiltalt for også å ha oppbevart et like stort antall rivotril-tabletter. Selv om tiltalte hadde tilstått kom retten til at han ikke kunne dømmes for oppbevaring av rivotriltablettene. Disse ble funnet i en skulderveske som en kamerat av tiltalte bar på da pågripelsen fant sted. Retten mente at tiltalte hadde tatt på seg det som var i skuldervesken for at kameraten skulle gå fri og at deres forklaringer om dette fremsto som samordnet. Som følge av at antall tabletter etter dette måtte reduseres til det halve ble straffen 60 dagers fengsel og ikke 6 måneder, som aktor hadde nedlagt påstand om.

Forsvarer for mannen var Peter Nørgaard

Frifunnet i lagmannsretten for overtredelse av innreiseforbud.

En afghansk mann som var analfabet og uten skolegang ble i Oslo tingrett dømt til 10 måneder fengsel for å ha returnert til Norge til tross for at han ble utvist fra riket med innreiseforbud på 2 år. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen og mente at riktig straff var fengsel i 12 måneder. Det ble inngitt motanke over skyldspørsmålet. Mannen ble frifunnet i Borgarting lagmannsrett, da et bestemmende mindretall ikke fant det bevist at tiltalte forsto innholdet av utvisningsvedtaket. Muntlig meddelelse og telefontolking ble ikke ansett tilstrekkelig, da mannen var analfabet og slet med hukommelsesproblemer. Han ble løslatt etter å ha utholdt seks måneder i varetekt.

Forsvarer: Advokatfullmektig Haakon Åsli Skogstad