Viktig voldsoffererstatning til offer for seksuelle overgrep

En ung kvinne anmeldte to nære slektninger for alvorlige, seksuelle overgrep i barndommen. Etter en omfattende etterforskning ble straffesaken henlagt, og hun orket ikke å påklage denne avgjørelsen. Kvinnens bistandsadvokat Cathrine Grøndahl søkte i stedet om voldsoffererstatning. Kontoret for voldsoffererstatning gjorde en svært grundig vurdering av bevisene i saken og kom til at det var en sannsynlighetsovervekt for at kvinnen var blitt utsatt for overgrep. Hun ble tilkjent maksbeløpet for tapt arbeidsinntekt, ménerstatning og oppreisning. Vedtakene har hatt en stor betydning for henne. Hun opplever at hun er blitt trodd og har fått en moralsk oppreisning fra det offentlige. Videre gir erstatningen henne en økonomisk trygghet og mulighet til å betale for psykologbehandling, som hun ikke tidligere hadde råd til.   

Prinsipiell dom om elektriske hundehalsbånd

En kvinne er i Høyesterett dømt til ubetinget fengsel for å ha brukt elektrisk bjeffehalsbånd på hunden sin. Kvinnen opplevde at hunden var svært stresset når de gikk tur, og hun brukte halsbåndet som en del av oppdragelsen. Halsbåndet sendte ut et lydsignal når hunden begynte å bjeffe, og påførte hunden et mildt støt om den ikke sluttet. Støtet ble beskrevet som ubehagelig, og kunne sammenlignes med det en kan få ved statisk elektrisitet ved berøring av møbler.  Det sentrale spørsmålet for Høyesterett var om bruken av dette halsbåndet var omfattet av dyrevelferdslovens forbud mot å utøve vold mot dyr. Retten fant at støtene ikke medførte kvalifisert smerte for hunden, men at anvendelsen førte til unødvendig smerte, og konkluderte derfor med at bruken av halsbåndet var omfattet av voldsbestemmelsen. Det ble uttalt at saken ikke dreide seg om dyremishandling, men om handlinger foretatt som ledd i oppdragelse av hunden og at halsbåndbruken lå i det nedre sjiktet av det straffbare.

 

Påtalemyndigheten mente at kvinnen hadde utsatt hunden for grov vold og at hun skulle dømmes til fengsel i 60 dager. Høyesterett fant aktors straffepåstand vesentlig for høy. Det ble vist til at voldsutøvelsen var liten og til at kvinnens intensjon var å gi hunden et godt liv. Straffen ble satt ned fra 21 til 15 dagers fengsel.

 

Kvinnens advokat var Frode Sulland

Samfunnsstraff for salg og oppbevaring av Rivotril

57-årig mann domfelt 18 ganger tidligere ble domfelt for salg av 5 tabletter og oppbevaring av 126 tabletter Rivotril.  Aktor nedla påstand om 36 dager ubetinget fengsel. Tingretten fastsatte imidlertid straffen til 36 timer samfunnsstraff og la ved valg av reaksjon avgjørende vekt på tiltaltes personlige forhold og at han syntes å være i en god utvikling.  Retten mente også at tiltalte som følge av sin forhistorie er sårbar og at et fengselsopphold ville være uheldig.

 

Forsvarer var advokat Peter Nørgaard

Betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring

En kvinne ble i tilståelsessak ved Oslo tingrett dømt til 24 dager betinget fengsel for tredjegangs ruspåvirket kjøring, samt noen mindre alvorlige forhold. Dommeren la til grunn at det klare utgangspunktet ved gjentatt promillekjøring er at det idømmes en fengselsstraff som må sones. Straffen ble likevel gjort betinget på grunn av kvinnens rehabiliteringssituasjon og da saken hadde ligget ubehandlet hos politiet i 8 måneder. Tingretten videreførte dermed viktige prinsipper fra Høyesterett i 2016. Ved helt korte fengselsstraffer er det naturlig at en liggetid på 7-8 måneder må kompenseres ved at tiltalte slipper å sone dommen.

 

Kvinnens forsvarer var advokat Haakon Åsli Skogstad

Trondheim fengsel anmeldt for vold og fjerning av bevis

En innsatt i Trondheim fengsel fikk tannskader og kutt ved øyenbrynet som følge av en hendelse med en ansatt i Trondheim fengsel i september i fjor. Den innsatte forsøkte å anmelde hendelsen, og en fengselsbetjent bistod blant annet ved å ta bilder av skadene. Men det har vist seg at verken anmeldelsen eller bildene har kommet fram til kriminalvakta hos politiet. Det er kameraovervåkning på den aktuelle avdelingen, og den innsatte etterspurte video fra hendelsen. Videoen ble slettet etter to dager til tross for at fengselet var kjent med at den innsatte ønsket å anmelde forholdet og at han var skadet. Slettingen er i strid med regelverket.

Advokatfullmektig Marit Lomundal Sæther har bistått den innsatte med å anmelde forholdet.

Link til nettsak hos NRK: https://www.nrk.no/trondelag/innsatt-anmelder-trondheim-fengsel-1.13536343

Hør innslag i NRK radio her: Trondheim fengsel anmeldt for vold og fjerning av bevis

Tidligere Funcom-topper enstemmig frifunnet for markedsmanipulasjon

Den 28.04.17 ble tidligere CEO i Funcom, Trond Arne Aas, enstemmig frifunnet i Oslo tingrett for markedsmanipulasjon i forbindelse med utviklingen og lanseringen av spillet The Secret World i 2012. Han og tre andre tidligere Funcom-topper ble også frifunnet for tiltalen om innsidehandel basert på informasjon om de samme forhold.
I forkant av rettssaken gikk Økokrim høyt ut i mediene og uttalte blant annet at Funcom hadde drevet «pump and dump» av aksjen. Økokrim mente at Funcom ved en rekke anledninger hadde offentliggjort uriktige og selekterte opplysninger om inntektspotensialet til spillet, og samtidig tilbakeholdt opplysninger som var egnet til å gi aksjemarkedet realistiske forventinger til hvilke inntekter spillet kunne generere. Rettssaken gikk over cirka tre måneder vinteren 2016/2017.
I dommen gis Økokrim sterk kritikk for utformingen av tiltalen. Tiltalebeslutningen oppfyller neppe de krav Riksadvokaten stiller til presisjon, og er problematisk i lys av både norsk lov og internasjonale menneskerettigheter som skal sikre den tiltaltes mulighet til å forsvare seg.
I sin bevisvurdering fant retten ikke grunnlag for noen av anførslene om markedsmanipulasjon som Økokrim prosederte på. Økokrim fikk heller ikke medhold i at unnlatelser av å gi opplysninger til markedet rammes av loven.
Aas ble likevel dømt for ett tilfelle av innsidehandel da retten mente han ved ett enkeltstående aksjesalg hadde kjennskap til en mulig emisjon som aldri ble gjennomført.
Også to andre i ledelsen ble dømt til kortere fengselsstraffer for innsidehandel, mens den siste ble fullstendig frifunnet.
Økokrim har bekreftet gjennom pressen at de ikke vil anke dommen. De tiltalte kan påanke dommen innen 23. mai.
Advokat Frode Sulland er forsvarer for Aas. Han ble bistått i retten av advokatene Henriette Willix og Haakon Åsli Skogstad.

Frifunnet for krav om inndragning

En utenlandsk kvinne var tiltalt for å ha oppholdt seg og arbeidet ulovlig i Norge i over fire år, samt for hvitvasking av kr. 70 000,- ved at hun hadde sendt penger til sin familie i hjemlandet. Aktors påstand var fengsel i 120 dager, samt inndragning av kr. 70 000. Kvinnen erkjente alle forholdene og saken gikk som tilståelsesdom. Oslo tingrett dømte kvinnen til fengsel i 90 dager, men fant inndragningskravet klart urimelig og frifant henne for dette.

 

Kvinnens forsvarer var advokatfullmektig Kirsten Vikesland Mæhle

Frifunnet for grov kroppsskade

En mann var tiltalt for grov kroppsskade blant annet ved at han hadde bitt av en bit av fornærmedes øre slik at dette ble betydelig deformert. Oslo tingrett frifant mannen. Retten fant at man ikke kunne se bort fra at tiltalte hadde handlet i nødverge. Omstendighetene i saken tilsa videre at man ikke kunne se bort fra at ørebittene ikke gikk lenger enn hva som var nødvendig eller forsvarlig. Retten kom derfor enstemmig til at mannen måtte frifinnes både for tiltalen om grov kroppsskade og for fornærmedes krav om oppreisningserstatning.

 

Mannens forsvarer var advokatfullmektig Kirsten Vikesland Mæhle

Frifunnet for trusler

En 18 åring var tiltalt for trusler mot barnevernsansatte.  Senja tingrett frifant han for truslene. Tingretten kom til at utsagnene ikke var fremsagt under slike omstendigheter at de var egnet til å fremkalle alvorlig frykt. De objektive vilkårene for straffbare trusler var dermed ikke overtrådt.

 

Mannens forsvarer var advokat Simen Skjønsberg

 

Samsfunnsstraff for vold mot politiet

En mann hadde forsøkt å skalle til en politimann i forbindelse med tvangsinnleggelse på psykiatrisk sykehus. Drammen tingrett la til grunn at man på grunn av sakens spesielle omstendigheter kunne fravike det klare utgangspunktet om ubetinget fengsel for vold mot politiet. Mannens reaksjoner og handlemåte måtte vurderes ut fra den underliggende alvorlige depresjonen han var i på handlingstidspunket. Videre la retten vekt på at mannen var i en form for forvirringstilstand, og at handlingen ikke var av det mest alvorligste slaget.

 

Mannens forsvarer i Drammen tingrett var advokat Haakon Åsli Skogstad

Avgjørelse fra Høyesterett om beviskrav ved alderstvil i fengslingssaker

Høyesteretts ankeutvalg avviste anke over fengslingskjennelse for en afghansk tenåring. Tingretten kom til at afghaneren skulle løslates mot meldeplikt ettersom fengslingen ville være uforholdsmessig, men politiet anket og fikk medhold av lagmannsretten. Advokat Frode Sulland anket kjennelsen til Høyesterett og anførte at lagmannsretten hadde lagt til grunn et for lavt beviskrav når de fant det tilstrekkelig at han mest sannsynlig var over 18 år. Høyesterett uttalte blant annet: «Høyesteretts ankeutvalg er enig med forsvareren i at hensynet til å unngå at barn blir fengslet i større utstrekning enn det som lar seg forene med de grenser som her er omtalt, kan trekke i retning av et strengere beviskrav enn sannsynlighetsovervekt. Slik bevisbildet ofte er i utlendingssaker der spørsmålet om alder kommer på spissen, kan det oppstå en reell risiko for at ungdommer under 18 år behandles som voksne. Dette kan motvirkes dersom det gjelder et strengere beviskrav, for eksempel et krav om klar sannsynlighetsovervekt for at vedkommende er over 18 år.» Høyesterett kom likevel til at anken skulle avvises og uttalte: «Verken Grunnloven eller barnekonvensjonen kan forstås slik at det må gjelde et strengere beviskrav. En eventuell usikkerhet ved metodene som benyttes til å fastsette alder, vil inngå i vurderingen av om kravet til alminnelig sannsynlighetsovervekt er oppfylt. Videre må beviskravet avstemmes mot tunge praktiske mothensyn, blant annet den åpenbare faren for misbruk. Beviskravet må dessuten ses i sammenheng med kravet til bevis i den underliggende forvaltningssaken.»

Frifunnet for mishandling

En kvinne var tiltalt for mishandling av sin sønn i 9 år. I Oslo tingrett ble hun i mars 2017 frifunnet etter tiltalen og bare dømt for en kroppskrenkelse som var erkjent. Forsvarer i saken var Cathrine Grøndahl

Rettssak utsatt fordi det ikke var oppnådd kontakt mellom forsvareren og klienten

I straffesak for Oslo tingrett møtte ikke tiltalte, og forsvarer hadde heller ikke oppnådd kontakt med henne på forhånd. Saken ble begjært utsatt av forsvarer, mens påtalemyndigheten begjærte saken fremmet på bakgrunn av aktors oppfatning om at kvinnen utvetydig hadde frasagt seg retten til forsvarerbistand etter at hun ble løslatt fra arresten fordi hun ikke hadde tatt kontakt med sin forsvarer.

Hovedregelen er at tiltalte skal være til stede i retten under hovedforhandling. Det kan imidlertid gjøres unntak fra denne regelen dersom tiltaltes nærvær ikke finnes nødvendig for sakens opplysning.

Dommerfullmektigen viste til at det norske regelverket måtte tolkes i lys av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens regel om rett til en rettferdig rettergang. Det ble uttalt at feil begått under etterforskningsfasen kan få betydning for om rettergangen sett under ett, er rettferdig. Dersom siktede ikke er gitt tilstrekkelig mulighet til effektivt å forberede sitt eget forsvar under etterforskningen medførte det et større behov for at siktede er tilstede under hovedforhandlingen. Retten la til grunn at dersom en siktet frasier seg retten til forsvarerbistand, så må dette være en beslutning basert på et informert samtykke, og hennes synspunkt må eksplisitt fremkomme.

 

Tiltalte hadde vært pågrepet i litt mer enn et døgn, og avhørt i politiarresten uten forsvarer til stede. Det fantes ikke kontaktinformasjon til tiltalte, og det var umulig å oppnå kontakt med henne. Hun hadde fått informasjon om forsvarers navn og telefonnummer. Hun kunne imidlertid ikke norsk, var analfabet, og det fremgikk ikke om hun hadde fått informasjon om at forsvarerbistand var gratis. Forsvarer fikk ikke informasjon om de ovennevnte omstendighetene mens klienten satt i arresten.

 

Retten konkluderte med at politiet ikke i tilstrekkelig grad hadde lagt forholdene til rette for at kvinnen kunne komme i kontakt med sin forsvarer mens hun satt i politiarresten. Heller ikke etter at hun ble løslatt mente retten at hun hadde en reell mulighet for å komme i kontakt med sin oppnevnte forsvarer, som følge av hennes personlige forhold.

 

I idet hun ikke har hatt en reell mulighet til kontakt med sin forsvarer mente retten at kvinnen ikke hadde hatt en reell mulighet til effektivt å forberede sitt eget forsvar. Dette stred mot retten til en rettferdig rettergang. Konsekvensen ble derfor at hennes nærvær under hovedforhandlingen ble ansett nødvendig for sakens opplysning.

 

Advokat Frode Sulland er forsvarer for kvinnen.

Mann frifunnet for voldsbruk

En mann var tiltalt for å ha slått en annen mann i ansiktet slik at han fikk et kutt over venstre øye. Fornærmede ble slått av en mann på et utested i Oslo og meldte fra til politiet. Spørsmålet var hvem som hadde slått fornærmede. Fornærmede hadde pratet med tiltaltes kjæreste tidligere på kvelden. Fornærmede opplyste til politiet at det var kjæresten til denne damen som hadde slått ham. Retten mente at verken måten tiltalte var identifisert på, flekker på hans sko som ble påstått å være blod fra fornærmede eller det påståtte motiv kunne gi tilstrekkelig grunnlag for domfellelse. Retten fant det derfor ikke tilstrekkelig bevist at det var tiltalte som slo fornærmede, og frifant tiltalte for straff og erstatningskrav.

 

Forsvarer for mannen var advokat Frode Sulland.

Kvinne vant mot borettslag i lagmannsretten.

Høyesterett forkastet anke fra et borettslag som hadde fått medhold hos byfogden om tvangsfravikelse. Saken gjaldt en kvinne som fikk problemer med borettslaget på grunn av sønnens opptreden. Hun anket byfogdens kjennelse til lagmannsretten og fikk medhold i at beslutningen om tvangsfravikelse måtte oppheves. Hun begrunnet anken med at sønnen hadde flyttet og fått seg egen bolig og ikke lenger hadde nøkler til hennes leilighet. Borettslaget anket til Høyesterett, men vant ikke frem. Høyesterett mente det var riktig av lagmannsretten å legge vekt på  de opplysningene om at sønnen ikke lenger hadde tilgang til leiligheten selv om dette ikke var blitt opplyst da byfogden avsa sin kjennelse.

Advokat for kvinnen var Sherin Vegge.

Betinget fengsel for oppbevaring av 5,7 gram amfetamin

En 50 år gammel rusavhengig kvinne ble i tingretten dømt til 16 dager ubetinget fengsel for oppbevaring av 5,7 gram amfetamin og 14 rivotriltabletter. Etter anke endret lagmannsretten straffen til betinget fengsel. Lagmannsretten viste i sin dom til opplysninger om kontakt med rusomsorgen i hjemkommunen samt daglige oppmøter i et jobbprosjekt i regi av Frelsesarmeen og kom ut fra dette til at det forelå en positiv utvikling som domfelte ville ha mulighet til å lykkes med. Selv om det ikke forelå en egentlig rehabiliteringssituasjon mente lagmannsretten at de indivdualpreventive hensyn burde veie tyngst og at dette tilsa en betinget straff.

Forsvarer i saken var advokat Peter Nørgaard

Løslatelse av barnefamilie på Trandum

Lagmannsretten løslot i dag en afghansk familie med 4 barn som var fengslet etter utlendingsloven. Lagmannsretten mente unndragelsesfaren var svakere enn tingretten og at fengslingen av barna var uforholdsmessig. Kjennelsen legger terskelen for fengsling av barn betydelig høyere enn politiet og forplikter dem til å vurdere fengslingssurrogater med større alvor. Vi håper en slik viktig kjennelse kan bidra til at færre barn fengsles. Trandum er, slik Sivilombudsmannen og Torturkomitéen har uttalt, et uegnet sted for barn.

Advokat Cathrine Grøndahl representerer familien.

Ledig stilling for advokat med erfaring/portefølje

Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co består av advokater med lang erfaring innenfor flere rettsområder og med særlig fokus på strafferett. Vi prosederer årlig et stort antall saker for retten og har flere advokater som er faste forsvarere for Oslo tingrett.

Vi er tilsammen 20 medarbeidere som holder til på C.J.Hambros plass rett overfor Tinghuset, og har nå ledig stilling for advokat med erfaring og noe portefølje.

Vi ønsker å knytte til oss flere advokater med solide kvalifikasjoner og relevant erfaring – og som setter klienten og rettssikkerheten i fokus.

Tiltredelse etter avtale.

Søknad med CV sendes til kontorsjef Tonje Bråthen: tonje.braathen@hestenesdramer.no

Eventuelle spørsmål kan rettes til advokat Frode Sulland: frode.sulland@hestenesdramer.no

Cecilie Schjatvet trer ut av firmaet

Advokat Cecilie Schjatvet trer fra 1.7.16 ut som partner i firmaet.

Hun fortsetter sin advokatpraksis, og vil ha sitt kontor i Sehesteds gate 6, 0164 Oslo.

Hun vil fortsatt kunne treffes på tlf. 416 66 853.

Lagdommerne satte tilside juryens ja-svar – Høyesterett forkastet anken over løslatelsen

Borgarting lagmannsrett har i 5 uker behandlet de tiltaltes anker over Oslo tingretts dom fra desember i fjor, der de ble domfelt for overlagt drap eller medvirkning til dette.  Juryen i lagmannsretten mente 4 av de tiltalte var skyldig i overlagt drap eller medvirkning til dette, og at den femte var skyldig i medvirkning til forsettlig drap.

 

De tre juridiske lagdommerne mente imidlertid at det ikke var ført tilstrekkelig bevis for at alle de tiltalte var skyldige i drap, og satt til side flere av  juryens kjennelser.  Dette skjer ikke ofte. Fagdommerne har denne muligheten som en rettssikkerhetsgaranti slik at uriktige domfellelser ikke skal bli stående. Det  medfører at saken må behandles på nytt i lagmannsretten. De juridiske dommerne mente var grunnlag for å domfelle to av de øvrige tiltalte for drap, men ikke for overlagt drap.

 

Med bakgrunn i at de tre juridiske fagdommerne mente det ikke var grunnlag for å domfelle vår klient for medvirkning til drap, ble han begjært løslatt. Han har sittet i varetekt i nesten to år i påvente av en endelig avgjørelse i saken. Lagmannsretten besluttet å løslate ham og en av de andre tiltalte, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen til Høyesterett.

 

Høyesterett har i dag avvist anken og de to tiltalte blir løslatt. De tre øvrige tiltalte sitter fortsatt i varetekt.

 

Advokat Frode Sulland og advokat Stine Laier Nybø er forsvarere for en av de løslatte.