Samfunnsstraff for oppbevaring av 287 gram hasj, kjøring i påvirket tilstand og narkotikabruk

En ung mann ble i tingretten idømt fengsel i 90 dager og en bot for oppbevaring av hasj, ruspåvirket kjøring og narkotikabruk. Han anket dommen og engasjerte advokat Henriette Willix til å bistå han i lagmannsrettssaken. I dommen fra lagmannsretten ble straffen endret til samfunnsstraff. Dette gjør at mannen kan beholde både arbeid og skoleplass.

Isolerte fanger bør få fri rettshjelp

Advokat Marit Lomundal Sæther mener at isolerte fanger bør få fri rettshjelp og at saker om isolasjon bør prøves for domstolene. Les mer her:

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/RxpeVa/Isolerte-innsatte-bor-fa-fri-rettshjelp?utm_campaign=Echobox&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1531199154

 

Frifunnet for tiltalen om forlenget forvaring

En mann ble av Høyesterett i 2005 dømt til 15 års forvaring for overlagt drapsforsøk. Han ble i 2014 prøveløslatt. Under prøveløslatelsen har han vært underlagt svært strenge vilkår. Påtalemyndigheten satte mannen igjen under tiltale for å forlenge forvaringen hans. De mente det fremdeles var en nærliggende fare for ny alvorlig kriminalitet dersom han ikke var underlagt vilkår. Agder lagmannsrett var ikke enig i dette, og frifant mannen for forlenget forvaring.

Mannens forsvarer var advokat Simen Skjønsberg.

Frifinnelse i Borgarting lagmannsrett

En mann var tiltalt for kroppsskade etter han i selvforsvar slo fornærmede i ansiktet med knyttet neve. I forkant av slaget hadde fornærmede angrepet tiltalte. Mannen ble dømt til 90 dagers fengselstraff i Oslo tingrett. I Borgarting lagmannsrett ble han imidlertid frifunnet.

Lagmannsrettens flertall med seks dommere fant at ut ifra prinsippet om rimelig tvil måtte vår klients forklaring om de faktiske forholdene legges til grunn, og videre at  hans forsvarshandling  lå innenfor grensene for lovlig nødverge.

Advokatfullmektig Farzad Izadi representerte klienten

Kriminalomsorgen kritisert for ulovlig isolasjon av innsatt

Vår klient hadde sultestreiket i en måned og var helsemessig svekket da han ble overført til isolasjonscelle i fengselet. Vi sendte klage til Sivilombudsmannen over klientens soningsforhold.

Kriminalomsorgen ble kritisert for å ha brukt feil hjemmelsgrunnlag, og vurderte at det ikke forelå noe hjemmelsgrunnlag for isolasjonen. Kriminalomsorgen isolerte dermed den innsatte ulovlig, og det er kjent at isolasjon kan medføre betydelig svekkelse av innsattes helse. Videre kritiserte Sivilombudsmannen at fengselet ikke brukte alternative løsninger i situasjonen som oppstod. Til slutt ble forholdene ved isolasjonsavdelingen kritisert. Blant annet kritiserte ombudsmannen at de belastninger på sikkerhetsavdelingen som ble presentert fra advokatene ikke ble nevnt i vedtakene, samt knyttet bemerkninger til fengselets oppfølging av innsattes uttalte søvnproblemer, hvor fengselet ser ut til å ha forsterket søvnvanskene ved å øke tilsynshyppigheten til tross for fengselslegens anmodning om reduksjon.

Ombudsmannen ba Kriminalomsorgsdirektoratet vurdere saken på nytt, og derunder ta stilling til om ombudsmannens merknader og den fornyede vurderingen gir grunnlag for å beklage utelukkelsen ovenfor den innsatte.

Den innsatte ble representert av advokat Frode Sulland og advokat Marit Lomundal Sæther.

Link til uttalelsen finner du her: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/utelukkelse-fra-fellesskap-med-andre-innsatte-i-forbindelse-med-sultestreik/

 

Trusler mot politiet – betinget fengsel

En mann ble dømt til 18 dagers ubetinget fengsel i tingretten etter å ha sagt til en politimann «Jeg kommer til å huske navnet ditt og  du er ferdig»  og til politimannens kollega: «Det er du og». Dommen var avsagt under dissens i det en av meddommerne mente at det var tilstrekkelig med samfunnsstraff.

Etter anke ble straffen gjort betinget av lagmannsretten, som i sin dom uttaler at truslene ligger  i «helt nedre sjikt av straffeloven § 155», at hendelsen fremstår som en enkeltstående episode, at tiltalte hadde erkjent straffeskyld og gitt uttrykk for sterk anger og fortvilelse over handlingene.

Forsvarer:  Advokat Peter Nørgaard

 

Spytting på politiet – frifunnet for å ha søkt å påvirke en tjenestehandling (straffeloven § 155) i stedt idømt bot for forulemping av offentlig tjenestemann (straffeloven § 155)

47 år gammel mann var tiltalt for vold mot politiet, jf. straffeloven § 155, etter å ha spyttet på en politimann under transport til arresten.

Retten  kom til at det var tvil om tiltalte tenkte at spyttingen ville påvirke beslutningen om å innbringe ham og mente at det da var Straffeloven § 156 2. ledd om forulemping av offentlig tjenestemann som kunne benyttes. Retten kom til at vilkårene for  å anvende den mer alvorlige bestemmelsen i tiltalen (§ 155) ikke var oppfylt og viste til dommen i Rt. 1999 s. 240 som gjaldt et liknende tilfelle. For spyttingen og annen sjikanøs opptreden ble straffen satt til en bot på kr. 5.000 – subsidiært fengsel i 14 dager. Dommen er ikke anket av påtalemyndigheten.

 

Forsvarer:  Advokat Peter Nørgaard

Frifunnet for vold mot tidligere samboer

En mann ble i Oslo tingrett i desember 2017 frifunnet for mishandling av sin tidligere samboer over en periode på halvannet år.

Han ble heller ikke dømt til å betale oppreisningskravet som var fremmet av bistandsadvokaten.

Påtalemyndigheten anket ikke frifinnelsen og dommen er nå rettskraftig.

Mannens forsvarer var advokat Kirsten Vikesland Mæhle.

Frifunnet for mishandling

En kvinne ble frifunnet i Oslo tingrett i mars 2017 for mishandling av sitt barn over en periode på 9 år. Påtalemyndigheten anket og la ned påstand om fengsel i 1,5 år. På nytt ble kvinnen  frifunnet nå i Borgarting lagmannsrett i januar 2018. Hun ble heller ikke dømt til å betale oppreisningskravet som var fremmet av bistandsadvokaten. Kvinnens forsvarer var advokat Cathrine Grøndahl.

KROM-konferansen

Tradisjonen tro stilte Advokatfirmaet Sulland også i år mann- og kvinnesterke på kriminalpolitisk konferanse på Storefjell (KROM-konferansen). Halve delegasjonen deltok på konferansens skistafett med stor glede og engasjement. Frode Sulland holdt innlegg om særreaksjoner, og bidro dermed til seminarets svært solide faglige program. Vi håper at flere advokater kommer på konferansen til neste år!

http://www.advokatbladet.no/2018/01/sulland-og-co-knuste-konkurrentene-i-skistafett-burde-vaert-enda-flere-advokater/

Sak om betalingsformidling (hawala)

Advokatfirmaet Sulland v/ Kristine Egeland representerte i høst en klient som var tiltalt for grovt heleri av 1,9 millioner kroner, drift av betalingsformidling uten konsesjon og brudd på bokføringsloven. Tre dager før hovedforhandling frafalt påtalemyndigheten tiltalen om grovt heleri på bakgrunn av at forsvarer gjennom sitt arbeid med saken gjorde påtalemyndigheten oppmerksom på avgjørende forhold som ikke var blitt tilstrekkelig belyst under etterforskningen. Påtalemyndigheten la ned påstand om ubetinget fengsel, men retten var ikke enig i dette og ila isteden betinget fengselsstraff. Advokatfullmektig Farzad Izadi bistod advokat Egeland i saken.

https://www.dn.no/nyheter/2018/01/04/1911/Finans/overforte-127-millioner-kroner-til-utlandet-bokforte-inntekten-som-rens-av-tepper

Klient frifunnet for brudd på politiloven

Klienten var tiltalt for ikke å ha overholdt et pålegg om å fjerne seg fra offentlig sted i Oslo sentrum på nattestid. Etter diskusjon med politiet ble klienten pågrepet og brakt til sentralarresten, hvor han ble presentert for et forelegg. Han nektet å vedta forelegget, og saken ble sendt til pådømmelse ved Oslo tingrett. Her ble mannen frifunnet. Retten kom til at det var tvil om hva slags pålegg mannen egentlig hadde fått, og om han hadde brutt dette. Denne tvilen ledet til frifinnelse. Mannen hadde engasjert advokat Henriette Willix til å bistå han under hovedforhandlingen. For dette fikk han tilkjent saksomkostninger.

 

Dersom du skal i retten med en sak om et ikke vedtatt forelegg, ta kontakt med oss så bistår vi gjerne. Skulle du bli frifunnet har du som utgangspunkt krav på å få dine utgifter erstattet.

Mann (26) fikk samfunnsstraff for flere voldshendelser

Klienten var tiltalt for tre tilfeller av kroppskrenkelser, hvorav én av dem var grov, i tillegg til et forsøk på tyveri, et forsøk på å bortta motorvogn samt et forsøk på ruspåvirket kjøring. Klienten erklærte seg skyldig etter tiltalen. Oslo tingrett nedsubsummerte tiltaleposten om grov kroppskrenkelse til ordinær kroppskrenkelse. Videre ved straffutmålingen fant retten at klientens rehabiliteringssituasjon tilsa bruk av samfunnsstraff. Klienten hadde i lengre tid slitt med rusproblemer og psykiske lidelser.

 

Advokatfullmektig Farzad Izadi representerte klienten

Frode Sulland mottar Espelands honnørpris

Advokat Frode Sulland mottok 23.november 2017 Espelands Honnørpris på Advokatforeningens årsmiddag.

Prisen ble stiftet i 1985 med formål å vise frem personer eller organisasjoner som gjennom sine handlinger er ledestjerner som fremmer forståelse for betydningen av en fri og uavhengig advokatstand, som er uredde og ansvarsbevisste forsvarere av den allmenne rettssikkerhet og den enkeltes rett og menneskeverd.

Frode Sulland får prisen for sitt årelange engasjement for forsvarere og synliggjøringen av den uavhengige forsvarerens betydning som en avgjørende betingelse for demokrati.

Prisen er på kr. 100 000,- samt en skulptur av billedhugger Nils Aas.

Klient frifunnet av Borgarting lagmannsrett

I likhet med Oslo tingrett frifant Borgarting lagmannsrett vår klient, som var tiltalt for å ha slått en person i ansiktet med knyttet neve på et utested i Oslo. Lagmannsretten fant enstemmig at det ikke var bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte var den rette gjerningspersonen. Det ble lagt vekt på at tiltalte ikke var identifisert direkte, men indirekte, som gjerningsperson av fornærmede. I tillegg forelå det svakheter ved politiets vitneavhør dagen etter hendelsen, da politiet på dette tidspunktet hadde en klar oppfatning av at tiltalte var gjerningspersonen. Det kan ha påvirket hvordan spørsmålene til vitnene ble stilt og hvordan svarene ble nedtegnet. Lagmannsrettens flertall frifant også klienten for kravet om erstatning og oppreisning, da det heller ikke ble bevist med klar sannsynlighetsovervekt at det var tiltalte som slo.

Advokat Frode Sulland representerte tiltalte.

Frifunnet for familievold av Borgarting lagmannsrett

Vår klient ble dømt til ti måneders fengsel av tingretten for familievold/mishandling av sin kone. Advokatfirmaet Sulland overtok saken etter at den hadde vært til behandling i tingretten. Vi foretok en grundig gjennomgang av bevisene i saken, og kontaktet en rekke mulige vitner. I alt ble 14 vitner ført for Borgarting lagmannsrett med lagrette (jury). Lagretten frifant vår klient for familievold, og han fikk isteden en svært mild dom for et mindre forhold han hadde tilstått.

Vår klient ble trodd på alle punkter i sin forklaring. I lagmannsretten kom det gjennom vår bevisføring også frem nye og avgjørende forhold mht. fornærmedes troverdighet som ikke hadde vært et tema i tingretten.

Advokatene Frode Sulland og Kristine Egeland bisto klienten i lagmannsretten.

Begjæring om utreiseforbud ikke tatt til følge

En mann fra Kosovo får nå reise på utenlandsferier med sine norske barn etter å ha vunnet sak om utreiseforbud for barna både i tingretten og lagmannsretten. Begjæring om utreiseforbud fra barnas mor var begrunnet med at mannen var dømt til fengsel i Norge, og at det derfor var uvisst om han ville vende tilbake til Norge med barna dersom de reiste til Kosovo. Barnas mor tapte saken i begge instanser. Retten mente at det ikke var holdepunkter for at barna ikke ville returnere til Norge, og hadde forståelse for at mannen ønsket at barna skulle få en tilknytning til hans gren av familien og landet han kommer fra. Det var ikke grunnlag for utreiseforbud selv om mannen var dømt til fengsel i Norge, og hadde uavgjorte saker hos politiet.

Mannens advokater var Haakon Åsli Skogstad og Helge Hjort.

To unge menn frikjent for seksuell omgang med mindreårig

To unge menn, som på gjerningstidspunktet var 18 år, ble i Tønsberg tingrett frikjent for seksuell omgang med jente som snart var 13 år. Spørsmålet for tingretten var om de på noe punkt kunne klandres for sin uvitenhet om jentas alder. Etter bevisførselen kom tingretten enstemmig frem til at de to hadde et tilstrekkelig forsvarlig grunnlag for å legge til grunn at jenta snart var 17 år, slik hun selv hadde oppgitt. Det sto helt sentralt for retten at jentas fiktive personlighet var sammenfiltret med faktiske hendelser og virkelige personer, også personer de tiltalte kjente til og var venner med. Det var heller ikke noe ved kontakten på sosiale medier som var egnet til å rokke ved jentas oppgitte identitet og alder. Det var ikke grunn til å klandre de tiltalte for at de var i villfarelse om hva jenta egentlig het og hvor gammel hun egentlig var da de møttes. Tingretten fant det lite trolig at noen av de tiltale ville ha gjennomført noen form for seksuell aktivitet med jenta i situasjonen som var om han hadde visst om den virkelige alderen hennes eller vært i den minste tvil. Det kunne heller ikke legges til grunn at jentas utseende eller fremtoning burde ha brakt dem ut av villfarelsen om hennes alder. De tiltalte ble også frifunnet for krav om erstatning.

 

Den ene mannens forsvarer var advokat Frode Sulland

Fullt gjennomslag for betinget dom med narkotikaprogram

Advokat Frode Sulland representerte i Høyesterett i august en 39 år gammel mann som var dømt for grov narkotikaforbrytelse. Ankesaken gjaldt straffutmålingen og teamet var om en deldom fra lagmannsretten (dissens) skulle gjøres fullt ut betinget på vilkår av narkotikaprogram med domstolskontroll.

Narkotikaprogram med domstolskontroll kan settes som særvilkår ved en betinget dom. Høyesterett la vekt på at domfelte har den motivasjon og gjennomføringsevne som kreves for å gjennomføre narkotikaprogram, og at han vil ha stor nytte av programmet. Samtidig vises det til en klar risiko for at innsetting til soning vil være skadelig for den positive utviklingen som er i gang, og vil medføre en økt risiko for at domfelte vil falle tilbake til narkotikamisbruk.

Høyesterett drøftet om hensynet til allmennprevensjonen likevel gjorde det nødvendig å idømme deldom. Alvoret i forbrytelsen, og i den sammenheng hensynet til allmennprevensjonen, ble etter en konkret vurdering ikke tillagt avgjørende vekt.

Høyesterett gjorde dermed hele fengselsstraffen betinget på det vilkår at domfelte gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Les avgjørelsen fra Høyesterett her

Kvinne løslatt fra utlendingsinternatet på Trandum

En kvinne hadde blitt pågrepet av politiets utlendingsenhet ettersom hun oppholdt seg ulovlig i Norge. Kvinnen mente at hun hadde behov for beskyttelse og søkte derfor asyl ved pågripelsestidspunktet. Utlendingsmyndighetene ønsket derimot å returnere vedkommende til Frankrike etter Dublin III-forordningen grunnet et utgått visum derfra. Kvinnen ble ved tingrettens kjennelse holdt fengslet i utlendingsinternatet på Trandum i påvente av uttransportering. Tre uker ut i fengslingstiden tok kvinnen kontakt med advokatfullmektig Farzad Izadi ved vårt kontor.  Izadi bistod kvinnen med å påvise at Norge var ansvarlig land for behandling av asylsøknaden etter Dublin III-forordningen artikkel 12. Kvinnen ble løslatt kort tid etterpå og får nå sin asylsøknad behandlet i Norge.