Med juss begår vergemålsmyndighetene urett

Mennesker med funksjonsnedsettelse kan nyte sine friheter fullt ut, uten forskjellsbehandling
FNs Konvensjon om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Er de som trenger verge og deres pårørende vergeløse i vergemålssaker? Hva gjør en mor og verge for en 19 år gammel lettere psykisk utviklingshemmet sønn som tvangsinnlegges, blir tvangsmedisinert, ansett ikke samtykkekompetent «til større avgjørelser, som hvor han skal bo» og mot sin vilje plasseres på sykehjem?

Mor protesterte på innleggelsen og medisineringen som sløvet sønnen ned og fikk ham til å legge på seg 25 kilo. Hun ville ha ham hjem. Da fratok fylkesmannen henne vergeoppdraget og oppnevnte en verge fra fylkesmannens faste utvalg. Fylkesmannen mente sykehjem «ville gi nødvendig samfunnsvern». Gutten ble ikke spurt til råds. Fylkesmannen «ville etter omstendighetene uansett lagt liten vekt på hans ønsker.»

Mor ba advokat Helge Hjort om bistand, han påklaget vergebyttet og ba om dokumentinnsyn. Fylkesmannen sendte «dokumenter som nærmere kan belyse saken». Innsyn ble ikke gitt i interne dokumenter. Innsyn på guttens vegne måtte den nye vergen godkjenne. Han besvarte ikke henvendelser og meddelte at han nedprioriterte henvendelser fra advokaten. Da det etter ny klage ble gitt merinnsyn i interne papirer, var flere dokumenter sladdet fordi «de inneholder dokumenter som utelukkende er beregnet til internt bruk». Ny klage med krav om fullstendig innsyn ble innvilget, men var ikke fullstendig grunnet en «inkurie». Det tok over halvannet år å få tilnærmet fullt innsyn. Fylkesmannen avslo krav om å få dekket kostnadene med å drive frem innsyn. Statens sivilrettsforvaltning var enig, og stadfestet også vergebyttet.

Sykehjemmet innførte strenge besøks- og permisjonsregler. Den nye vergen krevde guttens pass utlevert for å hindre ham i å reise på ferie med familien, og byttet fastlege for gutten, fra legen han alltid hadde brukt. Vergens handlemåte ble påklaget. Han valgte da å trekke seg. Fylkesmannen avgjorde at vergen hadde ivaretatt guttens interesser tilfredsstillende.

Etter klage dit uttalte Sivilombudsmannen at Statens sivilrettsforvaltning hadde fratatt gutten hans verge på utilstrekkelig og usaklig grunnlag. Det var urettmessig og lovstridig at han ikke ble hørt før vedtaket ble truffet. Vergevedtaket var ugyldig. Ombudsmannen ba Statens sivilrettsforvaltning «vurdere tiltak som kan bøte på den urett de [familien] ble utsatt for».

Sønnen flyttet hjem. Fylkesmannen tilbød mor å få tilbake vergeoppdraget, kom så til at han ikke trengte verge og opphevet vergeoppdraget, men avslo å dekke omkostningene med å få endret det uriktige vedtaket. Fylkesmannen anså klage som fremsatt av mor, ikke sønnen. Statens sivilrettsforvaltning var enig.

Gutten ble ulovlig fratatt sin verge, påtvunget en ny, tvangsbosatt, fratatt sin bevegelsesfrihet, påtvunget strenge begrensninger i retten til et familieliv og fratatt retten til å velge fastlege. Forvaltningslovens regler om parter, innsyn og rettslig klageinteresse ble utlagt slik at innsyn ble avslått/begrenset. Guttens familie måtte selv dekke advokatbistand til å få opphevet vergemålsmyndighetenes uriktige vedtak. Med juss begår vergemålsmyndighetene urett.

Frifunnet for mishandling

Påtalemyndigheten hadde tiltalt en mor for å ha mishandlet sine to barn over en periode på fire år med gjentatt fysisk og psykisk vold.
I tingretten ble kvinnen dømt for mishandling til fengsel i ett år hvorav syv måneder ble gjort betinget.

Agder lagmannsrett var ikke enig med påtalemyndigheten eller tingretten. En enstemmig lagmannsrett var etter bevisførselen «langt fra overbevist om at de fornærmede har hatt en familiehverdag preget av frykt for at tiltalte skal bli sint, eller utsette dem for fysisk eller psykisk vold». Det var derfor ikke grunnlag for å domfelle moren for mishandling etter straffeloven § 282. Lagmannsretten dømte moren for enkelte fysiske krenkelser mot barna. Straffen ble satt til fengsel i 14 dager som ble gjort betinget.

Morens forsvarer i lagmannsretten var advokat Simen Skjønsberg.

FRA 5 MND UBETINGET FENGSEL TIL SAMFUNNSSTRAFF PGA OMSORG FOR BARN

En kvinne ble i tingretten idømt fem måneder ubetinget fengsel for regnskapsovertredelse, skattesvik og overtredelse av skattebetalingsloven. Kvinnen erkjente forholdene, men var uenig i tingrettens utmåling av straff. Etter tingrettens dom tok hun derfor kontakt med vårt kontor. Vi anbefalte henne å anke over straffeutmålingen. Den 19. februar avsa Eidsivating lagmannsrett dom i saken. Under ankeforhandlingen ble det ført nye bevis for kvinnens omsorgsforpliktelser. Kvinnens forsvarer ga en grundig gjennomgang av rettspraksis der omsorg for barn er relevant for utmålingen av straff. På denne bakgrunn ble straffen endret til 150 samfunnsstraff. Begrunnelsen for dette var hensynet til kvinnens fire barn, som hun har primæromsorgen for. Lagmannsretten pekte blant annet på Barnekonvensjonens artikkel 3, hvor det fremgår at barns interesser vil være et relevant hensyn som må tillegges vekt ved straffutmålingen.

Kvinnen ble representert av advokat Henriette Willix.

De statsløses «NAV-sak» må løses av Stortinget

Kronikk av advokatfullmektig André Møkkelgjerd. 4.12.19

Debatten om straffesaken mot biskop emeritus Gunnar Stålsett og NAV-skandalen har en viktig fellesnevner: Manglende norsk etterlevelse av internasjonale forpliktelser. Når stortinget denne uken skal debattere løsninger for «ureturnerbare», må de statsløses rettigheter løftes frem.

NAV: Manglende oppfyllelse av folkerettslige forpliktelser

NAV-skandalen har avdekket en systematisk svikt i rettssikkerheten i Norge. Manglende oppfyllelse av EØS-rettslige forpliktelser er kun ett eksempel på et bredere problem når det gjelder oppfyllelse av internasjonale forpliktelser i norsk rett. Regjeringsadvokaten har med sin tilnærming til handlingsrom bidratt til å undergrave det grunnleggende utgangspunkt om at traktater skal holdes og oppfylles i god tro, noe som også reflekteres når staten nekter å oppfylle forpliktelser i andre konvensjoner. Domstolene utviser i for stor grad tilbakeholdenhet i å overprøve forvaltningens fagkunnskap innen ulike rettsområder. Konsekvensen er at menneskerettigheter brytes.

Stålsett: Sivil ulydighet fører til debatt om politiske løsninger

Biskop Stålsett har gitt arbeid til en såkalt ureturnerbar kvinne som har oppholdt seg i Norge i mange år uten oppholds- og arbeidstillatelse. Hvordan situasjonen for de ureturnerbare bør løses, er et komplisert spørsmål, og forsøkes ikke besvart gjennom denne kronikken. Men debatten har så langt fokusert på at det er et rent politisk spørsmål for Stortinget hvordan Norge skal håndtere situasjonen til lengeværende utlendinger uten lovlig opphold. I lys av dette, er formålet med kronikken å fremheve at det blant de ureturnerbare finnes mennesker som har konkrete og håndhevbare rettigheter som Stortinget ikke fritt kan velge om de skal oppfylle.

Begrep som papirløs og ureturnerbar brukes ofte om hverandre og har ikke noen entydig definisjon. Norske myndigheter vil hevde at det nesten aldri er umulig for en person med avslag på en asylsøknad å returnere til hjemlandet, hvis personen samarbeider og ønsker å reise hjem. Grunnen til at retur vanskelig kan gjennomføres, har ofte sammenheng med at det er uklart hva som er personens riktige identitet og nasjonalitet. For enkelte nasjonaliteter kan det forekomme at stater av ulike grunner nekter å ta imot egne borgere, selv om de etter folkeretten er forpliktet til dette. Hvor mange som faller i de ulike kategoriene er ukjent. Det er et faktum at en god del blir i Norge i svært mange år.

Statsløse – ikke bare politikk

Blant de ureturnerbare står de statsløse i en særstilling, og det er derfor debatten om Stålsett-saken også bør dreie seg om manglende oppfyllelse av internasjonale forpliktelser. Statsløse kan være flyktninger. Men også statsløse som ikke er flyktninger er i en svært vanskelig situasjon, uten noen hjemstat å søke beskyttelse hos. I 1954 ble det derfor utarbeidet en egen FN-konvensjon om statsløses stilling. Konvensjonen er en oppfølging av retten til statsborgerskap nedfelt i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, og har sin opprinnelse i den samme konferansen som utarbeidet flyktningkonvensjonen.

Med unntak av noen få bestemmelser, er den i oppbygging og innhold nokså identisk med flyktningkonvensjonen. Begge konvensjoner angir en definisjon av henholdsvis flyktninger og statsløse. Personer som omfattes av definisjonen har rettigheter innenfor en rekke samfunnsområder. De har blant annet rett til ID-dokumenter og rettigheter når det gjelder tilgang til utdanning og arbeidsmarked.

Formålet med konvensjonen er kort sagt å gi statsløse personer som ikke er flyktninger en status, og å beskytte deres grunnleggende menneskerettigheter. Da Stortinget ratifiserte statsløshetskonvensjonen i 1956 uttalte utenriksminister Halvar Lange at konvensjonen i store trekk gir statsløse personer de samme rettigheter og den samme beskyttelse som innrømmes flyktninger.

Kritikk fra FN

FNs Høykommissær for flyktninger (UNHCR) kartla i en rapport fra 2015 statsløshet i Norge. Høykommissæren konkluderte med at Norge på en rekke områder ikke oppfyller sine folkerettslige forpliktelser overfor statsløse. Norge har ingen prosedyre for å identifisere statsløse. Ifølge UNHCR kan ikke konvensjonen tolkes på annen måte enn at statsløse, som hovedregel, må gis en oppholdstillatelse for å få de rettighetene konvensjonen sikrer dem.

Det finnes i dag en svært snever unntaksregel i utlendingsforskriften som innebærer at oppholdstillatelse kan innvilges dersom det er praktiske hindringer for retur som utlendingen ikke selv rår over. Ifølge Utlendingsnemnda (UNE) er det i perioden 2008–2016 gitt i underkant av ti slike tillatelser. Regelen gjelder kun for personer som aktivt samarbeider om å gjennomføre retur. I praksis må pass legges frem, noe som gjør regelen lite aktuell for statsløse personer som mangler en hjemstat og dermed også et pass.

Regjeringen nekter

Staten har avfeid UNHCRs syn på hvordan statsløshetskonvensjonen skal tolkes. Ifølge staten står statsløse uten rettigheter eller beskyttelse av konvensjonen hvis de ikke er gitt oppholdstillatelse i Norge på annet grunnlag. Det gjelder selv om de ikke har noe land å reise til, og uavhengig av om de blir værende i en årelang limbo. Staten har til nå fått domstolene med seg i sin enøyde misforståelse av statsløshetsjussen.

Stortinget må gripe inn

Hvorfor skulle folkerettssamfunnet etter andre verdenskrig opprette en egen FN-konvensjon om statsløshet som ikke forpliktet statene til noen ting? Svaret er at statens syn er i strid med grunnleggende prinsipper om tolking av traktater, og at statsløshetskonvensjonen må tolkes effektivt i tråd med formålet om å sikre statsløse grunnleggende menneskerettigheter.

Statens avvisning av statsløses rettigheter viser at systemsvikten når det gjelder gjennomføringen av folkerettslige forpliktelser i norsk rett er langt større enn NAV-skandalen. Når domstolene også her svikter, må Stortinget rydde opp og sikre at en avgrenset gruppe av de «ureturnerbare» – de statsløse – gis de rettighetene de har krav på etter folkeretten.

UDI-direktørens urealistiske tillit til rettssikkerheten

Dagbladet påpeker på lederplass 21. november at den nåværende fri rettshjelpsordningen fører til klassejustis i Norge, og at det ikke er lovene som setter skiller, men den økonomiske muligheten til å få sin rett.

UDI-direktør Frode Forfang uttalelser til media (Aftenposten 12. og NRKs Torp 13. november) i forbindelse med utvisningssaken til Mahsa Aghabararian, er et illustrerende eksempel.

Aghabararian skulle utvises fra Norge, til tross for at hun har en seks måneder gammel norsk datter som hun fortsatt ammer. Saken har på en god måte fått frem de mangelfulle vurderingene som utlendingsforvaltningen gjør av barnets beste i utvisningssaker. Det er bra at UDI omgjorde et klart feilaktig vedtak og at UDI-direktøren til Aftenposten varsler gjennomgang av interne retningslinjer. Men saken viser at resurssterke enkeltmennesker har muligheter som mindre resurssterke utlendinger ikke har, til å påvirke både utfallet av sin egen sak og innholdet i regelverket gjennom media.

På spørsmål fra Aftenposten om det må medieoppslag til for at UDI skal gi saker en ny gjennomgang, svarer Forfang at «De aller fleste enkeltsaker som ender i mediene, fører ikke til omgjøring av vedtaket. Men ser vi at vi burde fattet en annen avgjørelse, skal det i hvert fall ikke handle om prestisje.» Det er betryggende at direktøren ikke vil la det gå prestisje i mediesaker, selv om Forfang ikke vil innrømme at UDI har begått en «åpenbar feil».

På spørsmål om det er grunn til bekymring for dem som ikke er like ressurssterke, svarer Forfang at «Når det gjelder utvisningssaker etter brudd på utlendingsloven, har alle rett til fri rettshjelp. Da kan man få hjelp fra en advokat.»

Det Forfang sier er helt riktig. Men han svarer ikke direkte på spørsmålet. Fra svaret får man gå ut ifra at UDI-direktøren mener rettsikkerheten i slik saker generelt er god nok. Men når han gir uttrykk for at de mindre resurssterke kan få hjelp av advokat, bør det samtidig opplyses om hvor mye rettshjelp de som omfattes av fri rettshjelp kan få i slike saker.

Etter stykkprisforskriften dekkes bistand til forhåndsvarsel om utvisning med 3 timers advokatarbeid. Gjelder det en familie, gis det kun én time for ektefellen, så totalt fire timer for foreldrene. Det gis også én time per barn mellom 14 og 18 år. En familie med to voksne og to barn vil gi totalt seks timers advokatbistand. Dersom UDI fatter vedtak om utvisning gis det én times advokatbistand til å klage.

Advokater kan søke om å få dekket mer arbeid enn dette, men bare hvis det brukes mer enn dobbelt så mange timer som stykkprisen. Det er advokaten som bærer risikoen for om han får lønn for merarbeidet. Fylkesmannen som avgjør hva som skal utbetales skriver konsekvent i sine vedtak at «stykkprissatsen som er fastsatt til for eksempel 3 timer, er ment å dekke inntil 6 timer bistand i saken». Fylkesmannen nevner også ofte at «det som hovedregel ikke skal innvilges mer enn 2-3 ganger stykkprisen».

Dette er altså omfanget av bistanden de fleste utlendinger kan forvente å få i en utvisningssak. Advokatbistanden Aghabararian har fått i denne saken er nok langt større enn for de som får fri rettshjelp. Svaret på Aftenpostens spørsmål på om det er grunn til bekymring for rettsikkerheten til dem som ikke er like ressurssterke er derfor et klart «ja».

Advokat Frode Sulland og advokatfullmektig André Møkkelgjerd.

Frifunnet for trusler mot politiet

Advokat Frode Sulland representerte en mann som var tiltalt for trusler mot politiet på Facebook. Han hadde uttalt seg i negative ordelag om politiet generelt. I oktober ble klienten frifunnet av Oslo tingrett. Saken ble ikke anket av påtalemyndigheten.

I sin avgjørelse skrev retten blant annet at uttalelsene på Facebook var «alt for generelle og lite konkrete til å kunne karakteriseres som trusler.» Videre mente retten at meldingene fremstod som «frustrerte – og upassende – meningsytringer om politiet», men at «politietaten som sådan er så stor at det ikke vil være mulig å identifisere noen konkret, fornærmet personkrets.»

Det er altså stor forskjell mellom å benytte sin ytringsfrihet til å uttale seg frustrert – til og med upassende – om politiet, og det å fremsette straffbare trusler. Ressursbruken i saken fremstår etter dette helt unødvendig.

 

Staten vil gjøre bot for urett i NAV-saken – men ikke mot flyktninger

Kronikk av André Møkkelgjerd, publisert i Klassekampen 7.11.2019. 

 

NAV-skandalen har vist flere svakheter ved rettssikkerheten for svakerestilte grupper i Norge. Myndighetenes vilje til å gjøre bot er langt større nå enn da flyktninger ble utsatt for en liknende skandale i 2014.

Rettsstaten sviktet

Som leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson påpekte overfor NRK 31. oktober, dreier NAV-skandalen seg om systemsvikt i alle ledd: «Det er svikt hos advokatene, og det er svikt også fra dommere og aktorer». Han påpekte også at rettsstaten bygges ned blant annet ved at betalingen advokatene får i slike saker er så lav at advokatene ikke har tid til å sjekke rettsgrunnlaget. Flere har også påpekt at skandalen har preg av klassejus og at en samfunnstopp med råd til å engasjere en toppadvokat, ikke ville blitt uskyldig dømt på samme måte som ofrene i NAV-skandalen (Advokatbladet 30.10.2019).

Bra at det tas ansvar

Det er derfor helt på sin plass at norske myndigheter tar ansvar for å rydde opp i NAV-saken. VG viser i en artikkel 30. oktober at NAV mente etaten «som utgangspunkt ikke er forpliktet til å på eget initiativ gjenfinne saker vi ikke har konkret kunnskap om». Men i samme artikkel går det frem at det i løpet av kort tid ble konkludert med at en slik ansvarsfraskrivelse ikke kunne forsvares: «NAV har satt ned en innsatsgruppe (20-30 personer) med svært kompetente personer som skal gjennomgå alle sakene på områdene tilbake til 2012. Disse sakene vil vi behandle på nytt.»

Hvorfor behandles flyktninger annerledes?

Kontrasten er stor til myndighetenes vilje til å rydde opp etter en liknende rettssikkerhetsskandale i 2014. Skandalen rammet flyktninger som hadde blitt dømt til ca. 45 dagers ubetinget fengsel for handlinger som i ettertid viste seg å være straffrie. Flyktninger som benytter falske dokumenter for å flykte for livet, men legger kortene på bordet uten ugrunnet opphold når de ankommer Norge, skal i henhold til flyktningkonvensjonen artikkel 31 ikke straffes for dokumentfalsk. Men som påpekt i en rapport fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS), skrevet av Marek Linha og undertegnede i 2014, og siden bekreftet av Høyesterett samme år (Rt-2014-645), var norsk praksis i strid med flyktningkonvensjonen. Flyktningene var dømt til ubetinget fengsel for handlinger som var straffrie. Ingen vet hvor mange flyktninger som har fått en slik uriktig straffedom.

Riksadvokaten endret som følge av dommen sine egne retningslinjer, slik at påtalepraksis ble justert mer i tråd med flyktningkonvensjonen. Men viljen til å rydde opp var ikke like stor overfor flyktninger med lite ressurser, som nylig hadde startet på en integreringsprosess i Norge med en uriktig straffedom for dokumentfalsk, som for NAV-skandalens ofre. Holdningen liknet den som ble uttrykt fra NAV i VG-artikkelen. Forskjellen er at det aldri kom en forsvarlig konklusjon om at en slik ansvarsfraskrivelse er uholdbar.

Riksadvokaten skrev i et brev av 17.12.2014 at:

Hensett til at det dreier seg om flyktninger som ofte vil ha begrenset kunnskap om den mulighet man etter norsk rett har til å begjære gjenåpning, og hvordan man i så fall skal gå frem, har riksadvokaten likevel besluttet at påtalemyndigheten på eget initiativ skal foreta en vurdering av om det i den enkelte sak er grunnlag for å begjære gjenåpning til gunst for den domfelte, uavhengig av om vedkommende selv begjærer gjenåpning.

I et annet brev fem dager senere kom en viktig presisering om at «instruksen, ut fra ressurs- og rettssikkerhetshensyn, i første omgang er begrenset til domfellelser som har resultert i frihetsstraff som ennå ikke er effektuert.»

 Flyktningene som hadde sonet sin uriktige straff skulle altså staten ikke ta noe videre ansvar for. De måtte selv ta ansvar for å begjære sin sak gjenåpnet for å renvaske sitt rulleblad. Påtalemyndigheten ble ikke pålagt annet ansvar enn å vurdere om den sluttet seg til eventuelle begjæringer om gjenåpning fra de domfelte selv.

Riksadvokaten hadde i det første brevet uttalt at han hadde «tillitt til at de domfeltes forsvarere på en samvittighetsfull måte vil gi bistand.» På samme måte som i NAV-skandalen, må ansvaret deles mellom påtalemyndighet, domstoler og forsvarerne. Men hvorfor forsvarerne alene skulle få ansvaret for å rette opp feilene, er uforståelig. En begjæring om gjenåpning er i utgangspunktet ikke dekket av fri rettshjelp, og flyktningene har ofte lavere inntekt og er mindre ressurssterke enn personer med lengre botid i Norge. Forventet norske myndigheter i det hele tatt at noen flyktninger på eget initiativ, uten advokathjelp eller statlig veiledning, skulle klare å få seg selv frifunnet?

Ikke for sent å rette opp feilene

Hva kan det skyldes at staten i langt større grad tar ansvar når uretten blant annet har rammet norske borgere? Svaret vil sannsynligvis gi en vond smak i munnen. Riksadvokatens brev kom først et halvt år etter Høyesterettsdommen, i forbindelse med et medieoppslag i NRK (saken er publisert samme dag som Riksadvokatens brev 17.12.2014) om at flyktninger ble kalt inn til soning av dommer som mest sannsynlig var uriktige.

NOAS gjorde et forsøk på å rette opp uretten i de sakene som var kjent for organisasjonen. Fire saker ble begjært gjenopptatt og fire flyktninger ble frifunnet. NAV-skandalen viser to ting:

  1. Det er all grunn for domstolene til i langt større grad å være kritiske til statens rettsforståelse, og til å foreta selvstendige vurderinger og undersøkelser av folkerettslige og EØS-rettslige forpliktelser.
  2. Det er all grunn til å være kritisk til om svakerestilte grupper, som flyktninger og NAV-brukere, har samme rettssikkerhet som andre i Norge. Fri rettshjelpsordningen må styrkes slik at forsvarere kan gi tilstrekkelig god bistand på offentlig satser.

Det er ennå ikke for sent for staten å rette opp feilen overfor flyktningene, når det nå igangsettes et stort arbeid for å rette opp feilene i NAV-saken.

 

 

Det offentlige somler. Det må klienten betale for!

En alenemor til en sterkt funksjonshemmet gutt i førskolealder fikk innvilget brukerstyrt per-sonlig assistanse (BPA) for gutten da det ble innført som rettighet med pasientrettighetsloven § 2-1 d. Hun søkte om økt timetall da gutten nærmet seg skolealder og behovet for bistand økte, men fikk avslag. Samtidig endret bydelen bistanden til «stasjonær hjemmesykepleie».

Advokat Helge Hjort klaget for dem, påpekte at sønnens hjelpebehov var større enn bistanden kunne dekke og at hjemmesykepleie ville bli en dårligere, mindre trygg og uforutsigbar løsning. Gutten hadde krav på BPA og assistentene ga langt mer kvalifisert hjelp enn bydelen kunne gi, som ikke kjente gutten. Å ta en brukerstyrt rettighet fra ham og erstatte den med en passiv omsorgstjeneste ville være i strid med rettighetsfestingen av BPA-ordningen.

Etter et års klagebehandling omgjorde Fylkesmannen i Oslo og Akershus bydelens vedtak, avgjorde at familien fikk beholde sin BPA-ordning og innvilget gutten flere BPA-timer.

Han hadde da i det tidsrom klagen var til behandling gått glipp av over 1000 BPA-timer. Mor søkte om å få etterinnvilget disse timene, men fikk avslag. Vedtaket skulle etter bydelens mening gjelde «fra den dato bydelen har blitt kjent med resultatet av klagebehandlingen».

Det ble søkt om at mor fikk dekket de advokatutgifter hun hadde hatt med å få endret bydelens uriktige vedtak. Søknaden ble lovet ferdigbehandlet innen et halvt år. Den ble innvilget etter nesten et helt. Staten utbetalte sitt skyldige beløp uten renter. Kvinnen, som hadde måttet betale sin advokatregning med en forfallsfrist på 10 dager slik vanlig er, kunne sett dette slik at hun ga staten et rentefritt lån i et år, som takk for at staten ikke dekket det etterslep på ett års tapte omsorgsytelser på grunn av den saksbehandlingstid stat og kommune hadde bevilget seg.

Det skal koste å få sin rett!

Vergemål – et lotteri?

En mann fikk slag, ble helt pleietrengende og kom på sykehjem. Han var gift påny. Kommunens overformynderi oppnevnte ektefellen som verge for ham.

Det likte sønnen fra forrige ekteskap dårlig og klaget, men fikk ikke medhold. Han klaget påny. Og påny. Og påny, med stadig mer infamerende påstander om fars nye familie, særlig ektefellen. Han opprettet en blogg med løpende sjikane mot dem.

Vergereformen overførte i 2013 ansvaret for vergemål fra kommunale overformynderier til fylkesmannen. Sønnen klaget da dit, men fikk like lite medhold der. Han klaget påny.

Da tok fylkesmannen opp klagen, varslet ektefellen om at vergemålet ble vurdert fratatt henne og en ny verge oppnevnt! Hun ba om bistand av advokat Helge Hjort, som minnet fylkesmannen om fylkesmannens avslått året før. Var det gått i glemmeboken? Også overformynderiet hadde avslått hans krav mange ganger. Var det også glemt? Fylkesmannen ble rådet til å sette seg inn i sakens forhistorie før nytt vedtak ble truffet.

Til ingen nytte: Fylkesmannen fratok ektefellen vergeoppdraget og oppnevnte ny verge. Vedtaket ble påklaget, siden intet i saken tilsa at fylkesmannen burde mene noe annet denne gangen enn han hadde gjort sist, og overformynderiet mange ganger før.

Da snudde fylkesmannen, ga oppdraget tilbake til ektefellen (og sendte henne regning for arbeidet den nye vergen hadde gjort mens han var oppnevnt! Etter klage gikk fylkesmannen tilbake på det, og dekket regningen selv. Men arbeidet med å besvare fylkesmannens varsel ble ikke dekket. Etter klage ga fylkesmannen seg på dette også.)

Sønnen fra første ekteskap ga seg ikke. Han klaget over at ektefellen hadde fått tilbake vergeoppdraget. Fylkesmannen avviste klagen. Sønnen klaget for nte gang, nå over avvisningen. Han fikk medhold, klageinstansen påla fylkesmannen å realitetsbehandle klagen. Da vedtok fylkesmannen påny å frata ektefellen oppdraget!

Ny klage ble inngitt, men Statens sivilrettsforvaltning stadfestet vedtaket. Ektefellen ble fratatt vergeoppdraget

Saken pågikk i to og et halvt år. Fylkesmannen traff 15 vedtak og måtte omgjøre halvparten, mange gjaldt ektefellens saksomkostninger på mer enn 100.000 kroner. Hva saksbehandlingen har kostet skattebetalerne er uvisst.

Summum ius, summa injuria. Var det en god idé å overlate ansvaret for vergemålssaker til fylkesmannen?

Beltelegging – for å «trygge» pasienten

En ung kvinne ble tvangsinnlagt ved Ullevål sykehus´ Akuttpsykiatriske avdeling i februar 2016, og umiddelbart lagt i belter med beskjed i journalen om at pasienten ikke skal låses ut de neste døgnene. Hun ba om bistand av advokat Kirsten Vikesland Mæhle, som klaget.

Kontrollkommisjonen avgjorde at det var ulovlig å legge føringer for bruken av mekaniske tvangsmidler i fremtiden, og beordret henne ut av beltene. To dager etter vedtok sykehuset ny beltebruk; hun skulle ikke slippes ut av beltene i helgen, heller ikke til dobesøk eller dusj. Helgeregimet fremgikk ikke av vedtaket. Hun ble holdt i belter i åtte dager, og deretter overført til en annen avdelingspost – i belter. Slik beskrev hun overføringen til ny sengepost:

«Jeg ble båret i transportbelter over gårdsplassen til bygningen i post 4. Der ble jeg direkte spent fast i belteseng på et rom. Etter en stund kom det inn en pleier. Han var sur og begynte å kjefte på meg fordi han mente at jeg slo. Han sa at han før hadde jobbet på post 2, og at det var strengere på post 4. Når jeg etter noen timer spurte om jeg kunne ta en røyk sa de at det ikke var lov til å røyke i belter. Jeg fikk ikke vite hvorfor. Mor fikk forskjellige forklaringer, alt fra at de mente jeg utagerte mer etter at jeg røyket, og jeg kunne brenne beltene og snuble. En annen forklaring var at medisinene jeg måtte ta ikke virket så godt når jeg røyket. En pleier ga meg lov å ta en røyk med belter. Deretter kom det en lege og sa at jeg ikke fikk lov. Før jeg kunne ta en røyk måtte jeg få tillatelse til å dusje uten belter og være på rommet uten belter i noen dager. Det gikk 10 dager før jeg ble sluppet ut av beltene etter Kontrollkommisjonens vedtak. 

Jeg måtte ligge fastbundet på natta. De bestemte om jeg skulle ligge fastspent i sengen eller i transportbelter på madrass på gulvet. Å ligge fastspent i en seng der både armer og ben er fiksert er helt forferdelig da jeg ikke fikk beveget meg og følte meg utrygg og hjelpeløs. 

På post 4 fikk jeg bare være inne på rommet og fikk ikke lov å gå ut i gangen, i fellesrom eller ut for å få litt luft. Min behandler fra post 2 som jeg kalte «beltekongen» fortalte meg at denne behandlingen var bra for meg og at han aldri hadde sett meg så frisk. At behandlingen jeg fikk var en straff fordi jeg hadde utagert var ikke riktig. 

Jeg har aldri vært så redd som jeg var på post 4. Jeg brukte alle krefter på å overleve, mitt eneste lyspunkt var at foreldrene mine kom på besøk og at jeg fikk ringe mamma. Han tok grundig feil som sa at han aldri hadde sett meg så frisk. I etterkant sliter jeg med mareritt hvor jeg drømmer om å bli holdt fast, bundet fast og tatt av personalet. Dette har kommet i tillegg til de traumene jeg har fra tidligere overgrep mot meg. 

Mine foreldre fikk bare lov til å være inne hos meg i maks 30 minutter. Det måtte sitte en pleier på rommet, rett ved siden av oss og følge med, selv om jeg var fastspent.»

 

Hun var beltelagt i tre uker, reimet fast i sengen om natten, i remmer også under dusjing og dobesøk. Hun fikk ikke røyke. Journalen beskriver et regime med planlagt beltelegging 24 timer i døgnet, etterhvert med kortere perioder uten belter, avløst av lengre såfremt pasienten samarbeidet. Hun ble ikke undersøkt eller snakket med av lege før belteleggingen.

Vedtak om beltelegging ble truffet først etter ti dager. Regimet ble omtalt som «en anerkjent metode ved uro og vold, som ble innført i 2010», den «går ut på å slippe pasienten gradvis ut av beltene, og beltene brukes for å trygge pasienten.» Etter besøk av foreldrene ble hun lagt i belteseng som rutine. Pasienten begikk ingen «utageringer» under oppholdet.

Tvangsprotokoll som loven pålegger å føre var ikke ført. Hennes advokat fikk ikke lov til å snakke med henne alene, fordi hun var beltelagt og da skulle holdes under oppsyn. Dette var angivelig også medisinsk nødvendig, ettersom pasienten fikk depotmedisiner og var i belter. Foreldrene fikk besøksinnskrenkninger for ikke å uroe henne, det ville krevd økt bemanning.

Kontrollkommisjonen ga henne medhold i klage over beltebruken, hvoretter avdelingsleder uttalte: «Vi velger å ikke etterkomme vedtaket fra Kontrollkommisjonen og forventer en klage fra dere.» Etter ny klage ringte han, «har nå sjekket ut og funnet ut at vedtaket er rettskraftig. Da vil vi selvfølgelig etterkomme det.»  Siden var hun ikke beltelagt.

Belteleggingen pågikk døgnet rundt nesten sammenhengende i to og en halv måned. Psykisk helsevernloven § 4-8 åpner for bruk av belter når det er uomgjengelig nødvendig for å hindre en i å skade seg selv eller andre. «Ved sammenhengende bruk av mekaniske tvangsmidler ut over åtte timer, skal [pasienten] gis friere forpleining i kortere eller lengre tid».

Sykehuset ble tilskrevet med spørsmål om hva behandlingen av pasienten besto i, ut over belteleggingen. Brevet ble aldri besvart.

 

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn, som konkluderte med at sykehuset hadde vurdert behovet for beltelegging fortløpende. Den var ikke i strid med lov. Kvinnen klaget til Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Fylkesmannen besluttet da å vurdere saken på ny.

I fylkesmannens nye vurdering ble sykehuset kritisert for å ha brukt belter i strid med lov, i «forebyggende hensikt». Belter var likevel «mindre inngripende for pasienten enn stadige fastholdinger», og derfor i tråd med en «unntaksbestemmelse» i et Helsedirektoratsrundskriv. Den planlagte beltebruken med gradvis mer frislipp ble kritisert som lovstridig, det samme var beltebruken under hele oppholdet ved ny post (som varte i tre uker). Manglende journal- og tvangsprotokollføring i dette tidsrom ble kritisert, men fylkesmannen mente det var bra at det flere steder var journalført at «mildere forpleining vurderes fortløpende». Sykehuset ble kritisert for å ikke la henne få dusje, fordi sykehuset angivelig manglet bemanning i helger.

 

Sivilombudsmannen påpekte at fylkesmannen i 2019 mener noe helt annet enn i 2017, ut fra akkurat samme faktiske forhold, etter at ombudsmannen ba om en redegjørelse. Så utstrakt beltebruk mot pasienten var noe av det mest inngripende man kunne utsette et menneske for, befant seg i legalitetsprinsippets kjerneområde og skulle vært behandlet særlig grundig og samvittighetsfullt. Det var «viktig at Fylkesmannen foretar korrekte vurderinger og påpeker ulovlig bruk av tvang. Dersom Fylkesmannen feilaktig konkluderer med at påklagd tvangsbruk ligger innenfor lovens rammer, vil dette kunne bidra til å opprettholde – og i verste fall forsterke – en ulovlig praksis ved både den innklagede og andre institusjoner.»

Kvinnen var blitt utsatt for langvarig ulovlig beltelegging, som fylkesmannen først glattet over og godtok, deretter kritiserte, men likevel uttrykte stor forståelse for.

Hva er det som går og går og aldri kommer i mål? Bydel Frogner.

En kvinne midt i livet fikk to massive hjerneslag i 2009. Hun overlevde, men var blitt «lam», helt hjelpetrengende, sengeliggende, rullestolavhengig, kunne knapt snakke og husket lite.

Bydelen hun bor i plasserte henne på sykehjem. Der skulle hun også få rehabilitering. Hun fikk ingen og klaget til fylkesmannen. Han undersøkte saken og uttalte at hun var tilsett av flere leger under oppholdet. Intet var derfor å utsette på (ikke)behandlingen. Et halvt år var dessuten gått. Rehabilitering ble da uansett ansett å være nytteløst.

Hennes verge ba på hennes vegne om bistand fra advokat Helge Hjort, som innga klage. Hun hadde søkt om opphold på slagrehabiliteringsinstitusjon. Bydelen avslo. Da la hun seg inn for egen regning, og opplevde stor fremgang. Med trening kom taleevne og hukommelse tilbake, hun kan gå med rullator og kommer seg ut for egen maskin. Hun søkte påny til fortsatt trening og oppfølging, men alle ønsker om privat slagrehabilitering ble avslått. Bydelen mente den private rehabiliteringsinstitusjonen beholdt pasientene alt for lenge og melket kommunen.

Hun søkte om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), fordi personalet ved sykehjemmet ikke rakk å bistå henne. Da BPA ble rettighetsfestet i 2015 ba hun om å få all hjelp som BPA.

Bydelen svarte ikke i halvannet år. Fylkesmannen ble tilskrevet og bedt om å gripe inn, svarte aldri, men opphevet avslaget på utvidet BPA og påla bydelen å treffe vedtak. Den vedtok å gi samme hjelp som før. Ny klage og nytt pålegg fra fylkesmannen om å treffe nytt vedtak. Da reduserte bydelen hjelpeomfanget. Etter nok en klage avgjorde fylkesmannen at kvinnen hadde krav på bistand 24 timer i døgnet alle dager. Men ikke som BPA.

Da vedtok bydelen i januar 2018 å innvilge BPA! Med 6 timer mindre enn fylkesmannen hadde bestemt. Ny klage ble inngitt. Bydelen lovet å ferdigbehandle saken innen utgangen av juli 2018. Pr. oktober 2019 er den ennå ikke avgjort.

*

Sivilombudsmannen kritiserte fylkesmannen allerede i 2010 for ikke å behandle kvinnens klage, bruke alt for lang tid på saken og på å svare ombudsmannen.  Ti år er gått siden kvinnen fikk slag. Hun venter fremdeles på svar i klagesaken. Hvor kunne hun vært om hun straks hadde fått god slagrehabilitering og oppfølging med en god BPA-ordning?

(I november 2019 vedtok fylkesmannen etter to års behandlingstid å innvilge kvinnens krav om saksomkostninger med å få endret bydelens ikke-vedtak, fremsatt i november 2017…)

Fullt ut betinget dom i grov narkotikasak

I august ble en mann dømt for grov narkotikaovertredelse ved tilståelsesdom i Oslo tingrett. Han hadde oppbevart en betydelig mengde ulike narkotiske stoffer, og solgt mye av dette. Tingretten la til grunn at mannen hadde et langvarig og omfattende rusmisbruk bak seg, og at han nå hadde gjort flere aktive grep for å lykkes med å endre sin livsførsel. Etter rettens vurdering kunne det ha en uheldig effekt på mannens rehabilitering om han måtte sone i fengsel, slik påtalemyndigheten hadde nedlagt påstand om. Hele fengselsstraffen på to år og åtte måneder ble derfor gjort betinget på vilkår om at mannen gjennomfører narkotikaprogram med domstolskontroll.

Mannens forsvarer var advokat Haakon Åsli Skogstad.

Frifunnet for vold mot vekter

For første gang ble spørsmålet om vekteres tilbakeholdsrett og betydningen for det særskilte vernet noen yrkesgrupper har i straffeloven,  prøvd i rettssystemet. Vi ble hørt med at vektere som er innleid av transportselskapet ikke har tilbakeholdsrett.

En av våre klienter ble holdt tilbake på en buss fordi han hadde feil type billett og ikke oppga personalia.

Han forsøkte å dytte seg forbi vekterne for å komme av bussen og ble tiltalt for vold mot særskilt utsatt yrkesgruppe. Vekterne var ansatt i et vaktselskap som var innleid av transportselskapet for å utføre billettkontroll. Siden billettkontrollørene ikke var ansatt i selve transportselskapet, konkluderte flertallet av dommerne med at dette medførte at vekterne ikke hadde tilbakeholdsrett, og at deres tilbakehold av personen ikke var lovlig. Da vår klient forsøkte å dytte seg forbi vekteren, søkte han derfor ikke «å påvirke yrkesutøvelsen» hans, fordi vekteren hadde gått utover det han hadde kompetanse til.

Klienten ble bistått av advokatfullmektig Aurora Lindeland Geelmuyden.

Tvangsinnlagt på sykehjem på grunn av misnøye med samboeren

En 58 år gammel MS-rammet kvinne ble i desember 2018 innlagt på sykehjem mot sin vilje. En «søknad» fra henne om plass på sykehjem ble «innvilget». Hun hadde aldri søkt og mot-satte seg innleggelsen på det sterkeste. Med bistand fra advokat Marit Sæther påklaget hun tvangsinnleggelsen til fylkesmannen, viste til at bare dem som mangler samtykkekompetanse kan tvangsinnlegges i helseinstitusjon, og bare hvis det kan føre til skade ikke å bli innlagt. Innleggelsen må være nødvendig og stå i forhold til hennes behov for hjelp.

Advokaten ba om dokumentinnsyn. Sykehjemslegen ba da om fullmakt fra kvinnen, som ikke lenger kan skrive. Først halvannen måned etter innleggelsen ble formelt tvangsvedtak truffet. Advokaten ba om å få det tilsendt. Hun ble da spurt om hvem som hadde engasjert henne, om det var samboeren og om advokaten hadde vurdert om kvinnen var samtykkekompetent til å skaffe seg advokat. Fylkeslegen ville bli rådspurt om innsyn skulle innvilges. Sykehjemmet krevde at hun fikk oppnevnt verge. Legen ved sykehjemmet opplyste at hun var sinnslidende. Fylkesmannen oppnevnte verge for kvinnen uten å spørre eller undersøke henne.

Bydelshjemmesykepleien hadde gitt helsehjelp hjemme hos henne i mange år. Samboeren lager og gir henne mat og hjelper på alle andre praktiske måter til alle døgnets tider. Som grunn for innleggelsen oppga vedtaket omsorgssvikt i eget hjem, bydelen hadde fått bekymringsmeldinger om at hjemmesituasjonen var uforsvarlig. Kvinnen ville hjem.

Advokat Sæther påpekte at tvangsinnleggelsen krenket retten enhver har til respekt for sitt privatliv, familieliv og hjem i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon. Norge pålegges i FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne å sikre slike mennesker anledning til å velge bosted, og hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og at de ikke må bo i en bestemt boform (artikkel 19).

Det fremkom etterhvert at årsaken til tvangsinnleggelsen var samboerens adferd. Han skulle ha klaget og vært ufin mot hjemmesykepleierne. Han gikk med på å holde seg unna når de kom for å stelle kvinnen. Mer lempelige tiltak kunne klart vært valgt enn tvangsinnleggelse.

Fylkesmannen stadfestet tvangsvedtaket fire måneder senere, kritiserte sykehjemmet for å ha fattet vedtak først etter halvannen måned, men fant det sannsynliggjort at kvinnen ikke var samtykkekompetent og mente vilkårene for tvangsinnleggelse var oppfylt. Advokat Sæther ba da Oslo tingrett om umiddelbar rettslig overprøving, påpekte at tvangsoppholdet hadde vart i måneder, at kvinnen klart var samtykkekompetent og intet tilsa at hun måtte være i sykehjem. Hennes helsetilstand kunne ivaretas vel så godt hjemme. Fylkesmannens bygget sitt vedtak på feil faktum, var ugyldig og kvinnen ble krevd utskrevet straks.

Like før saken kom for retten ba regjeringsadvokaten kvinnen om forlik med et forslag om hjemflytting på vilkår om hjemmesykepleie uten samboer til stede. Det ble (påny) godtatt. Tvangsvedtaket ble opphevet. Hun hadde da vært ulovlig tvangsinnlagt i mer enn et halvt år.

Bydelen krevde vederlag for tvangsoppholdet. Advokat Sæther klaget. Fylkesmannen godtok ikke kravet og viste til at bydelen hadde vedgått at kvinnens helsetilstand hele tiden hadde vært slik at hun kunne få tilstrekkelig hjelp hjemme.

Klagen på opprettelsen av vergemål har Fylkesmannen ennå ikke besvart, etter fem måneder.

Løslatt fra varetekt grunnet ulovlig isolasjon

En 22 år gammel mann ble den 02.08.19 løslatt fra varetekt til tross for at det forelå sterk fare for ny alvorlig kriminalitet. Han var utsatt for ulovlig isolasjon i Oslo fengsel. Borgarting lagmannsrett slo fast at mannen derfor hadde vært utsatt for alvorlige krenkelser av sine rettigheter både etter den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen og Grunnloven, og at videre fengsling derfor var uforholdsmessig.

 

Advokatfirmaet Sulland er svært engasjert i saker om isolasjon av innsatte og ser alvorlig på at norske myndigheter stadig bryter grunnleggende menneskerettigheter ved ulovlig isolasjon i norske fengsler. Det er bekymringsfullt at innsatte utsettes for menneskerettighetsbrudd på grunn av ressurssituasjonen i norske fengsler og manglende prioritering av kriminalomsorg fra politisk hold. Vi håper nå at kjennelsen fra Borgarting vil føre til at isolasjonen i Oslo fengsel opphører.

 

Se nærmere omtale av saken på https://www.nrk.no/norge/fare-for-nye-kriminelle-handlinger-_-likevel-matte-22-aring-loslates-1.14655131

 

Mannens forsvarer var advokat Haakon Åsli Skogstad

Lagmannsretten stoppet utlevering til Iran

Den 18. juni sendte TV2 et innslag om vår klient Kamran som har blitt bistått av advokatfullmektig André Møkkelgjerd og Aurora Geelmuyden. Kamran satt da varetektsfengslet etter at Drammen tingrett hadde funnet vilkårene for utlevering til Iran oppfylt. Iranske myndigheter ønsket ham utlevert til straffeforfølgelse for bedrageri av 65 milliarder kroner. Kamran har forklart at han mener det er politiske grunner til at Iran ønsket ham utlevert.

Advokatfirmaet Sulland anket kjennelsen og fikk Kamran løslatt etter et par uker. Den 26. juni stilte Stortingsrepresentant Jan Bøhler skriftlig spørsmål til justis- og innvandringsministeren om saken:

En iransk revolusjonsdomstol har begjært å få utlevert en kurdisk opposisjonell som er gift med en norsk statsborger og i 2014 fikk opphold i Norge. Ifølge Amnesty er Iran kjent for å lage fiktive saker for å straffe-forfølge opposisjonelle. Revolusjonsdomstolene har ingen rettsikkerhet, bryter menneskerettighetene og kan dømme til tortur, pisking, og dødsstraff. Mener statsråden det er riktig å behandle og eventuelt kunne etterkomme utleveringsbegjæringer av opposisjonelle fra revolusjonsdomstoler i Iran?

Justisministeren viste til at det følger av utleveringslovens system at departementet kan avslå en utleveringsbegjæring straks den mottas. Men at dette gjøres svært sjeldent, og i de fleste sakene vil en formell utleveringsbegjæring oversendes påtalemyndigheten for nødvendige undersøkelser. Han viste så til at det forutsatte en rettskraftig kjennelse for at vilkårene for utlevering er oppfylt, før departementet og eventuelt Kongen i statsråd skal ta den endelige beslutningen om hvorvidt utlevering skal skje.
Mandag 5. august kom TV2 med en oppdatering av saken.

Borgarting lagmannsrett hadde behandlet anken, og ved kjennelse av 12.7.2019, fant retten at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt. Kjennelsen er rettskraftig.

Lagmannsretten mente det ikke var grunnlag for å konstatere skjellig grunn til mistanke for bedrageri og hvitvasking. Retten la videre til grunn at det er reell fare for at Kamran vil bli idømt pisking eller dødsstraff og at slik straff er i strid med EMK artikkel 3 og derfor til hinder for utlevering. Retten viste også til at mye kan tale for at den rettergang han vil bli utsatt for i Iran, om han utleveres, vil stride så fundamentalt med prinsippene om rettferdig rettergang i EMK artikkel 6 at utlevering også av den grunn er utelukket. Retten viste så til den bastante skyldkonstateringen i arrestordren som var ustedt av en iransk revolusjonsdomstol, som er en domstol hvor prinsippene om fair trial står særlig svakt.
Lagmannsrettens kjennelse viser at rettsikkerheten i Norge fungerer, i motsetning til i Iran. Samtidig viser saken at det kan være helt nødvendig med omfattende advokatbistand for at rettsikkerheten skal bli ivaretatt, i og med at lagmannsretten var av helt motsatt oppfatning enn tingretten.

Advokatfirmaet Sulland har god kompetanse i denne type saker og i dette tilfellet var vår kunnskap og vårt arbeid avgjørende for en riktig beslutning fra retten.

NEDERLAG FOR ØKOKRIM I FUNCOM-SAKEN

Økokrim ville ha 4 år for tidligere Funcom-topp og ca. 11 millioner i inndragning – fikk 21 dager betinget

Den 9. mai falt Borgarting lagmannsretts dom i den såkalte Funcom-saken. Ankeforhandlingen gikk over tre måneder vinteren 2019, hvor tidligere CEO i Funcom, Trond Arne Aas, ble bistått av advokatene Frode Sulland og Henriette Willix.

Aas ble av Oslo tingrett i april 2017 frifunnet for markedsmanipulasjon, men dømt for ett tilfelle av innsidehandel da tingretten mente han ved ett enkeltstående aksjesalg hadde kjennskap til en mulig emisjon som aldri ble gjennomført. Lagmannsretten frifant Aas for dette innsidesalget, og opprettholdt også frifinnelsen fra tingretten hva gjaldt de øvrige innsidehandlene.

I lagmannsretten la Økokrim ned påstand om fire års fengsel for Aas, samt krav om et betydelig inndragningsbeløp. Påstanden var høyere enn i tingretten, og savnet forankring i rettspraksis. I forkant av saken gikk Økokrim høyt ut i mediene og uttalte blant annet at Funcom hadde drevet «pump and dump» av aksjen. Økokrim mente at Funcom ved en rekke anledninger hadde offentliggjort uriktige og selekterte opplysninger om inntektspotensialet til spillet, og samtidig tilbakeholdt opplysninger som var egnet til å gi aksjemarkedet realistiske forventinger til hvilke inntekter spillet «The Secret World» kunne generere. Aas ble fullt ut frifunnet for denne anklagen, og lagmannsretten avviste fullstendig påstandene om at det ikke var samsvar mellom stemningen internt og det som ble kommunisert utad:

«Tvert om gir bevisføringen, slik lagmannsretten vurderer det, et klart bilde av at ledelsen i Funcom helt frem til lanseringen hadde store forventninger til TSWs kvalitet og økonomiske suksess.»

 I Økokrims anke over tingrettens dom var en hovedanførsel at tingretten ikke hadde vurdert spørsmålet om markedsmanipulasjon etter en helhetsvurdering av den såkalte «TSW-prosessen». Også dette avviser lagmannsretten fullstendig:

«Slik vår sak ligger an, og i lys av lagmannsrettens syn både på Funcoms scenarier og opplysninger som ble gitt om forhåndsbestillinger og antall betainteressenter, er det imidlertid klart at det under ingen omstendighet kan være grunnlag for å domfelle Aas for markedsmanipulasjon på grunnlag av en samlet vurdering av TSW-prosessen».

Etter dette er saken avsluttet med full frifinnelse for så vidt gjelder alle de sentrale spørsmålene etterforskningen og rettssakene primært har dreiet seg om.

 Aas ble av lagmannsretten domfelt for ett enkeltstående tilfelle av markedsmanipulasjon for det retten mente var en upresis formulering i en børsmelding i forbindelse med Aas’ avgang som CEO juli 2012. For dette ble det utmålt en straff på 21 dagers betinget fengsel. Denne domfellelsen er nå anket pga. feil i lovanvendelsen og mangelfull begrunnelse.

Økokrim har på sin side anket lagmannsrettens frifinnelse for det forhold Aas ble domfelt for i tingretten.

Advokat Sulland og advokat Willix er svært fornøyde med resultatet, og anser dommen som nok et alvorlig nederlag for Økokrim. «Dette er selvsagt en gledens dag for Aas at han blir frifunnet også for det punktet han ble domfelt for i tingretten. Det forholdet han blir domfelt nå for, er en bagatell vi er uenige om grunnlaget for, men som på ingen måte overskygger gleden over frifinnelsen i det denne saken har dreid seg om hele tiden», uttalte Sulland til DN da dommen ble kjent.

Frifunnet for vold mot offentlig tjenestemann

Alstahaug tingrett frifant nylig enstemmig en mann som var tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann. Ifølge tiltalen hadde mannen vært aggressiv og satt seg til motverge i forbindelse med en pågripelse på et utested. Den faktiske situasjon var imidlertid at mannen har lammelser i bena etter en motorsykkelulykke og ikke er i stand til å gå. Han ble avvist på utestedet fordi vakten mente han var full, og politiet ble tilkalt. Selv om politiet ble fortalt at han hadde lammelser og nylig var operert i ryggen, tok politiet tak i armene hans, la ham i gulvet og påførte ham håndjern med hendene bak på ryggen. Dette medførte store smerter og mannen ble sint og prøvde å unngå at politiet tok tak i armene hans.

I samsvar med aktors påstand kom tingretten enstemmig til at tiltalte ikke hadde overtrådt straffeloven og at han ikke hadde hatt forsett om å utøve vold eller trusler mot politiet. Dommen er rettskraftig.

Forsvarer i saken var advokat Frode Sulland.

Frode Sulland leder for nytt arbeidsutvalg

Advokat Frode Sulland ble på møtet i Representantskapet i Advokatforeningen 23. mai valgt til leder for det nyetablerte arbeidsutvalget i Representantskapet.

Valget skjedde etter at et forslag fra advokat Brynjar Østgaard om endringer i vedtektene som skal gi Representantskapet en egen ledelse i form av et arbeidsutvalg på tre medlemmer.

Representantskapet er foreningens øverste organ og det var et stort flertall på møtet for at det er ønskelig med en slik endring for «å gi Representantskapet en reelt sett sterkere posisjon», slik Østgaard formulerte det i sitt forslag.

Som de øvrige medlemmene i arbeidsutvalget ble valgt Stian Trones Bråstein fra Stavanger og Trude Marie Wold fra Sortland.

Samfunnsstraff for knyttneveslag i ansiktet

Høyesterett avsa i februar dom hvor en ung mann fikk samfunnsstraff etter å ha vært tiltalt for en kroppsskade. Slaget medførte nesebrudd. Tiltalte hadde for dette slaget, og et tilfelle av uanstendig adferd, fått 75 dager ubetinget fengsel i lagmannsretten. Høyesterett nedsubsumerte kroppsskaden til en kroppskrenkelse som følge av at beskrivelsen fra lagmannsretten ikke innebar at det forelå forsett.

Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i ubetinget fengsel i omkring 45 dager. Det ble så gjort fradrag i straffen som følge av tilståelse. Under henvisning til lang saksbehandlingstid og provokasjon fra fornærmede idømte Høyesterett likevel samfunnsstraff. Det var gått 2,5 år siden voldshandlingen, og provokasjonen innebar en henvisning til en voldtektsanklage tiltalte nå er frifunnet for. Også tiltaltes alder ble tillagt vekt, selv om han var over 18 år da voldsutøvelsen skjedde. Høyesterett konkluderte etter dette med at riktig straff for voldsutøvelsen er 42 timer samfunnsstraff.

Advokat Frode Sulland og advokatfullmektig Aurora Geelmuyden har bistått klienten.